Средствата за висшите училища да бъдат увеличени с 22 069 400 лв.

ДО Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 41-то НС
КОПИЕ:
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

На Ваш вх. № 029-00-9 от 29.10.2010 г. внесохме СТАНОВИЩЕ на НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” (ВОН) – КНСБ по Проекта на Бюджет 2011 за висше образование и наука. Между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет на Р България за 2011 г., отново настояваме и молим за Вашето съдействие в частта “Субсидия за издръжка на обучението на студентите” да се отрази реалния ръст на студентите с 10,6 % или 165 267 учащи се (в абсолютно изменение с 15 835 студенти в повече) и ТЯ да се формира въз основа на базов норматив от 693 лв. Необходимо е да припомним, че два пъти ревизираната субсидия от бюджета на висшите училища през 2010 г. най-вече се е отразила на основния компонент за издръжката на обучението – какъвто е базов норматив. Той, на практика, се редуцира от 963 лв. (2009) на 693 лв.(2010), а в Проекта на бюджета за 2011, гласуван на първо четене в Народното събрание е намален на 630 лв.
Предложението за промяна при второто четене и приемане на проекта на Закон за държавния бюджет на Р България за 2011г. се отнася до Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2, както и до новите трансфери от бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за държавните висши училища, формирани на базов норматив от 693 лв. и увеличени с 22 069 400 лв. за 2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ:
доц. д-р инж. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА