Синдикати в държавната администрация искат поне 20% увеличение на работните заплати

  • 01

В периода 10 – 19 септемри 2012г. Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) организира четири синдикални мероприятия за своите структури в гр. Несебър. Проведени бяха две отчетно-изборни конференции, общо събрание и редовно заседание на Федералния съвет на ФНСДУО.

 

 

Отчетно-изборната конференция на Синдиката на работещите в областна и общинска администрация – ФНСДУО (СРООА-ФНСДУО-КНСБ), в периода 10 – 12 септември 2012 г. избра ново ръководство на синдиката и обсъди проблемите, които стоят пред общинските администрации на територията на цялата страна. Гост на конференцията бе изпълнителният секретар на КНСБ – Николай Недев.

Отчетно-изборната конференция на Синдиката на работещите в социално подпомагане и социални услуги – ФНСДУО (СРСПСУ-ФНСДУО-КНСБ), в периода 17 – 19 септември 2012г. избра ново ръководство на синдиката и потърси решения на наболелите проблеми, които стоят пред работещите в системата на Дирекции „Социално подпомагане“ и заведенията за социални услуги. Гост на конференцията бе изпълнителният директор на Агенция за социално подпомагане – Ивайло Иванов и вицепрезидентът на КНСБ – Пламен Нанков.

В периода 17 – 19 септември бе проведено регулярно общо събрание на Националния синдикат на гражданската администрация в МВР – ФНСДУО (НСГА-ФНСДУО-КНСБ) за приемане на текущи отчети и други въпроси, заложени в дневния ред. Участие взе вицепрезидентът на КНСБ – Пламен Нанков.

Федералният съвет на ФНСДУО бе свикан целево, за да обсъди и анализира реалната ситуация и практичните аспекти след последните промени в законодателството, регламентиращи заплащането на работещите по служебно и трудово правоотношение в структурите на държавната администрация. Заседанието бе проведено в периода 12 – 14 септември 2012 г. Участие взеха синдикални членове от всички структури на държавно управление и ръководствата на всички основни членове на Федерацията. Присъства и ръководството на КНСБ в лицето на президента на КНСБ – Пламен Димитров, вицепрезидента Чавдар Христов и изпълнителния секретар – Ася Гонева.

Приложението на новия модел на заплащане в държавната администрация бе обсъден на всичките форуми на Федерацията, с изключение на общото събрание на НСГА-МВР-ФНСДУО, тъй като не се прилага за тях. Целта на обсъждането бе да се очертае картината по синдикати и да се направят първи, все още не съвсем точни изводи. Участниците се обединиха около няколко общи извода:

  • Началното приложение на наредбите за заплащането се характеризира с това, че прилагането е различно за работещите в централната държавна администрация спрямо общинската администрация. При първата е налице съществен по-висок процент на увеличение, особено за тези, които преди 1 юли 2012 г. са получавали допълнително материално стимулиране. При общинските администрации липсва финансов ресурс, поради което заплащането се формира от основна заплата и клас.
  • В някои системи получаващите се разлики в заплатите на служители, които заемат длъжности от едно ниво, произтичат от различните години професионален опит. Еднократното увеличение за служителите с повече години професионален опит е определено в по-малък процент, в сравнение с увеличението на служителите с по-малък професионален опит. На други места разликите са запазени, но това се получава в резултат на липса на средства за увеличение на заплатите.
  • Най-малко увеличение на заплатите са получили служителите с най-голям процент клас.
  • При реализация на увеличението се спазва йерархията на длъжностите, като на служителите на длъжност от по-високо длъжностно ниво се определят по–високи индивидуални заплати, в сравнение с тези на служителите на длъжност от по-ниско длъжностно ниво.

Участниците във форумите искат да се заложи в Проектобюджет – 2013 г. финансови средства за увеличение на работните заплати в размер на 20% – 25%. Настояват за съществено увеличение на разходните стандарти за заведенията за социални услуги, тъй като:

  • Нивото на стандартите за социални услуги с години е задържано.
  • Увеличението на основните хранителни продукти, горива, енергия и на минималната работна заплата задълбочават финансовия недостиг.
  • Последното увеличение на ръста на работната заплата е от 1 януари 2008 г.
  • Увеличаването на минималната работна заплата намалява разликата в заплащането между нискоквалифицирания труд и специалистите (мед. сестри, социални работници, рехабилитатори, психолози, психиатри и т.н.).

В Закона за бюджета – 2013 г. да се уреди правото за служителите по трудово правоотношение на парични средства за представително облекло като КНСБ и Федерацията предприемат необходимите действия.