Заплащането в държавната администрация да е регламентирано в закон

  • 001

Чрез Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация е въведена в действие система за организация на заплащане, която поне като принципи би следвало да е уредена на равнище закон и да е обоснована в мотивите към законопроекта. Това каза вицепрезидетът на КНСБ Чавдар Христов по време на презентацията си на заключителната среща, на която бяха представени резултатите от проведените изследвания по темата за заплащането на служителите в държавната администрация.

Срещата се проведе на 4 ноември 2013 г., в сградата на КНСБ и в нея участваха президентът на КНСБ Пламен Димитров, заместник министър-председателят по икономическото развитие на Р България доц. Даниела Бобева, заместник-министърът на финансите Людмила Елкова, вицепрезидентите на КНСБ Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Николай Ненков, главният секретар на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО) – КНСБ Светла Васева, както и представители на структурите на ФНСДУО и други.

Президентът на КНСБ, който откри дискусията, подчерта, че липсва модел и политика за цялостно управление на човешките ресурси в държавната администрация. Пламен Димитров изтъкна, че са налице драматични изкривявания на модела за заплащане на държавните служители, който бе въведен с изменението на Закона за държавния служител (ЗДСл) по време на управлението на ГЕРБ.

„Само по себе си това, че промените в Наредбата предхождат промените в ЗДСл, е неприемливо и противоречи на принципите на правото”, заяви Чавдар Христов и припомни, че с изменението на ЗДСл е наложено изменение и на 57 други закона. Той подчерта, че има явно разминаване между заложеното в Конституцията на Р България и това в ЗДСл. Според Закона „Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема платена щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия”, докато според Конституцията „Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални”. ЗДСл не урежда редица положения, както прави Кодексът на труда, в т.ч. нощен и извънреден труд, правото на колективно трудово договаряне и други. Вицепрезидентът на КНСБ коментира, че още с приемането на ЗДСл е възникнал въпросът за адекватността на понятието „служа”, когато не е известно подобно право, за разлика от правото на труд. Чавдар Христов изтъкна, че един от възможните изходи при така създалата се ситуация е да бъде изготвен Кодекс за държавната служба, който по единен начин да регламентира правата и задълженията на работещите по подобие на Кодекса на труда, както и да отразява спецификите на този вид труд.

Даниела Бобева изрази съгласието си по повод изводите от изготвения анализ, но подчерта, че такъв анализ е трябвало да се направи още преди реформата да стане факт. Тя изтъкна, че е необходимо служителите в държавната администрация да са креативни и мотивирани – нещо, което в момента не се случва. Бобева допълни, че в държавната администрация дори на равнище директор съществува страх да се правят предложения, въпреки че те могат да бъдат еволюционни.

Главният секретар на ФНСДУО Силва Васева представи резултатите от изследването за заплащането в държавната администрация, като подчерта, че приложението на новия модел е различно за работещите в централната държавна администрация спрямо общинската администрация. При първата е налице съществен по-висок процент на увеличение, особено за тези, които преди 1 юли 2012 г. са получавали допълнително материално стимулиране. При общинските администрации липсва финансов ресурс, поради което в повечето общини заплащането се формира от основна заплата и клас. След въвеждане на модела най-малко увеличение на заплатите са получили служителите с най-голям процент клас. В следствие на това е възникнало и недоволство сред заемащите ниски длъжности и сред служителите с дълъг трудов стаж.

Основен проблем от въведения нов модел е, че съществуват различия във възнагражденията между отделните администрации на служителите, заемащи еквивалентни длъжности. Изследването води до извода, че целта на новия модел за преодоляване на дисбаланса в заплащането не е постигната и не се знае дали ще има финансова възможност за реализация в бъдеще.

Заплащане на труда на служители в държавната администрация съгласно измененията и допълненията в Закона за държавния служител и свързаните с приложението му наредби
Критичен анализ: Измененията и допълненията в Закона за държавния служител и подзаконовите актове свързани с приложението му (презентация на вицепрезидента на КНСБ Чавдар Христов)
Анализ на ефекта от въведения през 2012 г. нов модел на заплащане на труда в държавната администрация (презентация на главния секретар на ФНСДУО Силва Васева)