ФНСДУО не приема маханично съкращаване на държавната администрация

ПОЗИЦИЯ

на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации Относно: Проект на Закон за бюджета на Република България за 2015 год.

ФНСДУО не приема поредното механично съкращаване в държавната администрация, с оглед икономия на 400 млн. лв. в проектобюджета на РБ за 2015 год. /неясно къде ще отидат тези средства и колко ще останат след изплащане на обезщетения, съдебни дела и т.н./.

С идването на власт, всяко правителство залага съкращения без ясен финансов ефект. И сегашното правителство не изневери на тази вече създадена традиция. Какво ще спечели бюджетът след съкращенията, какви икономии ще има в съответните структури при положение, че ще се изплатят обезщетения за неизползван отпуск, за съкращения и предизвестия?

Заявяваме, че не сме против да се ревизират някои структури в държавната администрация, но категорично сме против намаляване на числения състав в НАП, Агенция „Митници“, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта, МВР, Министерство на правосъдието - Места за лишаване от свобода, ДА „Архиви“, ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, ИА ЕСМИС. Тези структури отдавна са на санитарния минимум по численост, което затруднява изпълнението на държавната политика в съответната област и е свързано с допълнително натоварване на работещите в тях.

Заявяваме, че предприетите действия на правителството не са стъпка за сериозна административна реформа, а по скоро цифрова еквилибристика, за да се “върже” бюджета.

Нашите искания за увеличаване на заплатите в държавния сектор остават. Ние държим на увеличение на заплатите по длъжности в държавната администрация (централна и местна), а не само на изпълнителския състав при увеличение на минималната работна заплата за страната, както става в последните години. Замразяването на доходите нанесe сериозен удар върху жизнения стандарт на служителите от централната и общинската администрация. С въвеждането на “новият модел” на заплащане в държавната администрация, без осигуряването на необходимите средства за прилагането му, заплатите не се увеличиха, а възможността за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на практика остана написана само на хартия поради липса на допълнителен финансов ресурс. Настояваме за увеличение на средствата за работни заплати в Бюджет 2015 год., което ще доведе до нормално приложение на Наредбата за заплатите в държавната администрация и до повишаване доходите на всички работещи в държавната администрация.

Продължаваме да настояваме да се заложат в проектобюджет 2015 год.:

-Увеличение на средствата за работна заплата за централна и местна администрация с не по-малко от 20 %.

-Увеличение на средствата за работна заплата на работещите в заведенията за социални услуги с не по-малко от 25 %.

-В преходни и заключителни разпоредби да се уреди правото на служителите по трудово правоотношение /назначени по КТ/ в държавната администрация на парични средства за представително облекло, както това е уредено за държавните служители. В преходните и заключителни разпоредби да се създаде нов параграф със следния текст:

Параграф ... В чл. 107а Кодекса на труда се създава нова алинея 20 със следното съдържание:

(20) Служителите, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация, имат право на представително и униформено облекло при условия и по ред, определени от Министерския съвет за работещите по служебно правоотношение.

Още веднъж заявяваме, че структурите на ФНСДУО в държавната администрация

категорично са против механичните съкращения и

настояват да се заложи в проектобюджета исканото процентно увеличение на работните заплати.