Кръстьо Боянов е новият председател на ФНСДУО, а Мария Темелкова бе отрупана с цветя, благодарности и бе отличена със специален плакет

  • 01-1

На 9 и 10 март, в столицата се проведе VII-ят редовен конгрес на Федерацията на независимите синдикати от държавното управление и организации (ФНСДУО). В голямото семейство на КНСБ - Федерацията е втората по численост с 23 840 души, обединени в 14 браншови синдикални сдружения. Делегатите на форума бяха поздравени от президента на КНСБ Пламен Димитров, от служебния министър на труда и социалната политика Гълъб Донев, от директора на Главната инспекция по труда Румяна Михайлова, от Елка Арнаудова – зам.- председател на НФЕ, от работодатели и други.

Председателят на ФНСДУО Мария Темелкова посочи в доклада си, че през отчетния период Федерацията е продължила да работи за съхраняване и увеличаване на синдикалните организации и членската си маса. Нарастването на синдикалните членове и създаването на нови организации по места, където не е имало такива е доказателство, че ФНСДУО стои здраво на своето място, че е необходима и полезна, и се стреми активно да противодейства на опитите да бъде елиминирана като партньор на различни равнища.

През отчетния период са учредени две нови синдикални звена - на работещите в НОИ и на работещите в ДАТО.

Провежданите структурни промени  в държавната администрация са се отразили неблагоприятно на организационното състояние и на числения състав основно на НСГА–МВР (масови съкращения на близо 1900 ЛРТП), но Федерацията като цяло е запазила числеността си, тъй като е продължило нарастването на членската маса в други синдикати (Синдикатите на работещите в общинска администрация и в социално подпомагане и социални услуги).

ФНСДУО продължава да е със силно присъствие в държавното управление, като най-масовото и най-голямото синдикално формирование. Съхранени са браншовите синдикати, където се съгласуват интересите на работещите от даден сектор, тяхното представителство  и защитата им. Федерацията, заедно с ръководството на съответния синдикат е изготвила в периода от 01.04.2012 г. до сега 32 секторни/браншови договори.

В Кодекса на труда има обстойна уредба на колективните трудови договори, докато в Закона за държавния служител такава липсваше. Повече от 10 години КНСБ и Федерацията се бориха за уреждане правото на договаряне на работещите по служебно правоотношение. С допълнение на ЗДСл от 2016 г. правото на договаряне за държавните служители, макар и с твърде неясен текст, бе разписано в Закона. Предстои издаването на наредба на МС, която да конкретизира въпросите за споразумението и неговото сключване. 

Във ФНСДУО няма постъпила информация за отказ на работодател да договаря КТД (изключение прави кметът на Сливен), но някои работодатели отлагат стартирането на преговорите и бавят приключването им.

Основният проблем при договарянето в структурите на Федерацията е липсата на достатъчно средства  в бюджетите на администрациите и фонд „Работна заплата“, както и символичното увеличение на Единните разходни стандарти на заведенията за социални услуги. Липсата на средства се явява проблем за надграждане на допълнителни възнаграждения, обезщетения, отпуски.

ФНСДУО се налага в социалния диалог на секторно ниво и на ниво предприятие, но поради липсата на законови механизми не успява да влияе съществено на промени в нормативни актове и решения на МС, отнасящи се за държавната администрация.

Въпреки положените усилия доходите на работещите в различните системи, членуващи във Федерацията и през този отчетен период нямат съществена промяна, тъй като повечето структури на държавната администрация разполагаха с недостатъчен финансов ресурс.

Работната заплата на служителите по служебно и по трудово правоотношение бе преструктурирана, като отпаднаха допълнителните възнаграждения с постоянен характер – за прослужено време и за научна степен, които се залагат в размера на основната месечна заплата на служителя. Ние, синдикатите, продължаваме да смятаме, че „класът” като допълнително доплащане има друг характер и следва да се отчита и начислява към основната месечна заплата, а не да се включва в нея.

В бюджетите на съответните структури няма промяна и, въпреки че се прави годишна оценка на изпълнението на служителите, в повечето администрации няма промяна на индивидуалната месечна заплата въз основа на годишната им оценка.

Основна цел на Федерацията – изтъкна Мария Темелкова - е повишаването на доходите в системата, а това става с искания обосновани със становища при формирането на Закона за държавния бюджет на република България. Ежегодно в становищата си, при обсъждането на проекта на Закона за държавния бюджет, ФНСДУО е настоявала за предвиждане на необходимите средства, които да отразяват реалните потребности на ведомствата, за да са достатъчни за нормалното им функциониране, както и за увеличение на  работните заплати.

Федерацията повече от 10 години настоява пред всички поредни правителства за изграждане на Съвет за социално сътрудничество на национално ниво, по подобие на НСТС.

Основни искания в периода 2012-2017:  Увеличение на средствата за работни заплати за централна и местна администрация с 20%. Увеличение на средствата за работни заплати на заведенията за социални услуги с 25%.

В бюджета за 2013 г., 2014 г. и 2016 г. има увеличение на средствата за заплати само в някои сектори. В Бюджета за 2017 г. е заложено увеличение на средствата от 5% до 16%. От обаче ФНСДУО настояват средната работна заплата в държавната администрация да нараства с темпа на нарастване на минималната работна заплата, като това бъде изчислявано ежегодно при изготвянето на бюджетите за съответното ведомство и увеличените средствата за персонал да бъдат реални, а не покриващи само увеличението на МРЗ.

Категорично неприемливо и незаконосъобразно е правото на КТД на държавните служители да се урежда на база споразумение с Министерски съвет.

Голяма част от проблемите на структурите на Федерацията произтичат от факта, че в една система на държавно управление работят служители с два, а някъде и с три различни статута (МВР, МЛС, ДАНС, ДАТО).

Законодателното уреждане на техния правен статус създава напрежение, противопоставяне, а често и нарушава общи принципи на законодателството. Честата промяна на законите създава несигурност и отнема права. Всичко това показва необходимостта от:

  • Нова уредба на статута на всички работещи в държавната администрация;
  • Уеднаквяване на правния режим на категориите служители чрез отделен закон, в който да се урежда:
  • правото на сдружаване на работещите в държавната администрация;
  • правото на колективно трудово договаряне;
  • заплащане;
  • оценяване;
  • социални разходи и т.н.

В своето поздравление към делегатите Пламен Димитров посочи, че в цялостната си дейност Федерацията е работила в тясно взаимодействие със структурите на КНСБ на всички равнища. Той изтъкна постоянната ангажираност и усилията на председателя на ФНСДУО – Мария Темелкова  за увеличение на бюджетите на структурите на държавното управление и администрацията. Президентът на КНСБ благодари на Мария Темелкова за съвместната им работа и борба и каза, че тя е един достоен лидер, отдал тридесет години от живота си на синдикалната кауза. Той приветства нейната убеденост, че в ръководството на Федерацията и в съставящите я организации трябва да се дава път на младите.

От своя страна Мария Темелкова обяви пред делегатите, че е време да се оттегли от лидерския пост. В края на конгреса тя бе отрупана с букети, цветя и думи на благодарност за всичко, което е направила за Федерацията и за нейните членове.

Конгресът избра за председател на ФНСДУО Кръстьо Боянов.

Той е магистър по икономика – завършил Стопанска академия „Димитър Ценов“ в гр. Свищов. Повече от 8 години е експерт към Федерацията, а през последните 5 години изпълнява длъжността „Главен експерт“. Кариерното си развитие стартира като счетоводител, след което израства до главен счетоводител в специализирани счетоводни кантори. Работил е и във Великобритания.