Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ -позиция - национални протестни действия -3-10-2006

П О З И Ц И Я
на
Изпълнителния съвет на Федерация на синдикатите в
здравеопазването /ФСЗ/– КНСБ

Изпълнителният съвет на ФСЗ напомня, че въпреки доказания недостиг на средства за здравеопазване за 2005 г. и настояването ни за адекватно финансиране на болниците за...

П О З И Ц И Я
на
Изпълнителния съвет на Федерация на синдикатите в
здравеопазването /ФСЗ/– КНСБ

Изпълнителният съвет на ФСЗ напомня, че въпреки доказания недостиг на средства за здравеопазване за 2005 г. и настояването ни за адекватно финансиране на болниците за 2006 г. то не се състоя. Запази се същия процент от БВП (4,3%). Номиналното нарастване на бюджета за здравеопазване с около 220 млн.лв. не означава, че тези средства са заделени за болнично здравеопазване. В същото време НЗОК пое почти изцяло финансирането на болниците, като от 120 през 2005 г. клиничните пътеки се увеличиха на 299 през 2006 г. Не може да се говори за реална цена на клиничните пътеки, по-скоро за суми, които НЗОК плаща за дадено заболяване. Това води до натрупване на дългове на болници, лекуващи по-голям брой и с по-тежки заболявания пациенти. Задълженията на всички държавни и общински болници през януари 2006 г. са в размер на 121 млн. лв.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФСЗ - КНСБ КОНСТАТИРА С ТРЕВОГА:

1. Налице е тенденция за покриване на дълговете на болниците, натрупани за дейност през 2005 г. и недофинансираните клинични пътеки през 2006 г. за сметка на работни места и рязко намаляване на възнагражденията на работещите. Това демотивира високо специализираните медицински специалисти и крие рискове за влошаване на оказваната медицинска помощ на пациентите.

2. Намаление на доходите на работещите в болниците за първите два месеца за 2006 г. между 10 и 40%, за което предупредихме още в началото на месец февруари.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ФСЗ - КНСБ НАСТОЯВА:

1. Ръководството на МЗ да предложи, до края на месец март, спешни мерки за преодоляване на възникналите проблеми със задълженията на болниците и възнагражденията на персонала, които да включват покриване на натрупаните за дейност дългове от Републиканския бюджет.

2. Предоговаряне на цените на част от клиничните пътеки с най-голям процент на недофинансиране.

3. Спазване на договорената в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество между синдикати, работодатели и МЗ ИНСТРУКЦИЯ за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества – лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие за 2006 г.
В случай, че не бъдат предприети адекватни, спешни мерки за преодоляване на възникналата криза в болничното здравеопазване, Федерацията на синдикатите в здравеопазването-КНСБ ще пристъпи незабавно към ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ !