НСФ „Метал – Електро”: Партньорството с МИЕТ е формално

  • 02

На 30 март 2012 г. в Казанлък се проведе Петият конгрес на Национална синдикална федерация „Метал – Елекстро” – КНСБ. В него участваха 87 делегати – представители на основни синдикални организации и членове на федерацията. Да ги приветстват сред тях дойдоха президентът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Недев – изпълнителен секретар на КНСБ.

Лидерът на Конфедерацията Пламен Димитров в своето слово се спря на предизвикателствата, стоящи пред европейското синдикалното движение и КНСБ през следващите години. Той набеляза необходимите действия, водещи до реална заетост, повишаване на доходите и до повече справедливост в обществото. Той изтъкна ролята и значението на НСФ „Метал – Електро”, начело с нейния председател Асен Асенов,  в общата структура на Конфедералната синдикална система, на досегашните й успехи и на предизвикателствата, пред които ще се изправят синдикалните членове и ръководството на федерацията. Той подчерта необходимостта от солидарност и от процес на консолидация и окрупняване на синдикалните структури.

В отчетния си доклад председателят на федерацията Асен Асенов посочи: „Българското машиностроене не се възстановява и продължава да се ограничава в изработването на възли и детайли за външния пазар, а недостигът на квалифицирани кадри и значителното намаляване на броя на заетите създават все повече проблеми пред перспективите за неговото развитие.” Той очерта действията на синдиката съвместно със социалните партньори за предприемане на адекватни антикризисни мерки за защита на работните места и равнището на доходи на синдикалните членове и хората на наемния труд в сектора.

В периода 2009 – 2010 г., в условията на тежка икономическа криза, при свиване с близо 50% на обема на производство и намаляване с над 30% на броя на заетите в сектора, запазването на нивото на минималните осигурителни прагове – без увеличение, но и без намаляване на договорената работна заплата, е един от успешните актове на Федерацията.

Беше представен анализ на състоянието на социалния диалог и на колективното трудово договаряне. За разлика от предишен период, през петте изминали години на мандата има сключени и действащи ОКТД. Дейността на федерацията в областта на доходите на отраслово ниво неотклонно е преследвала увеличение на работната заплата. В основата на тази дейност ежегодно са договаряни минимални осигурителни прагове на 9 групи професии в 4 икономически дейности, като съгласно ОКТД минималните осигурителни прагове са и минимални (начални) работни заплати при договаряне в предприятията. Подчертано бе и ползотворното сътрудничество през периода с Българска браншова камара – машиностроене. Доброто двустранно социално партньорство на браншово равнище и на ниво предприятие е довело до повишаване на средната работна заплата за периода до 640 лв.

В критичен дух бе анализът на тристранния социален диалог на равнище МИЕТ – отрасловият и подотрасловите съвети за партньорство през периода, при две поредни правителства, са функционирали формално. Асен Асенов подчерта значението на реалната консолидация на структурите за осигуряване и рационално използване на финансовите ресурси с цел повишена сила и ефективност на един окрупнен синдикат.

Обсъдени и приети бяха допълнения и изменения на Устава на федерацията. Приета беше нова Програма за действие през следващия мандат с основните предизвикателства, цели и задачи, свързани със заетостта и доходите, здравословните и безопасни условия на труд, укрепване на ролята на секторния и фирмения социален диалог и на ролята на колективното трудово договаряне, адекватната квалификацията и преквалификация в посока на нови индивидуални и корпоративни изисквания за повишаване качеството на работната сила, разширяване влиянието и ролята на синдиката – разширяване обхвата на синдикално членство и увеличаване приноса за консолидиране на синдикалните структури на КНСБ и др.

Конгресът преизбра с внушително мнозинство Асен Асенов за председател на НСФ „Метал – Електро” – КНСБ. За заместник-председател на обществени начала бе избрана Зоя Цветанова.

Накрая, Асен Асенов каза: „НСФ „Метал – Електро” относително успешно преодоля редица тежки изпитания, успя да запази своя облик на автентичен национално-отговорен синдикат. Това ни дава увереност, че използвайки натрупания опит, заедно ще успеем да посрещнем и преодолеем новите предизвикателства.”