Фундаментът на растежа и конкурентоспособността са инвестициите и висококвалифицираните кадри

  • 0001Glavna_EL

Днес, 26 ноември 2014 год. (сряда) се проведе кръгла маса, на която се направи анализ на секторите „Производство на машини и оборудване” и  „ Електротехника и електроника”. Разработката е съвместно дело на Българска браншова камара-машиностроене с председател Илия Келешев, на Българската асоциация на електротехниката и електрониката с председател Румен Атанасов, на Национална синдикална федерация „Метал-електро” (НФС „Метал-електро”) с председател Асен Асенов и на Синдикална федерация на организациите от електрониката, машиностроенето и информатиката с председател Бенчо Бенчев.

Форумът се състоя в рамките на мащабния проект на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) – „Възраждане на индустрията в България”. В кръглата маса взеха участие президентът на КНСБ Пламен Димитров, вицепрезидентите Николай Ненков и Валентин Никифоров, заместник-министърът на иконимиката Даниела Везиева, председателят на Икономическия и социален съвет проф. д-р Лалко Дулевски, заместник-председателите на Българска стопанска камара Димитър Бранков и Камен Колев, синдикални председатели от федерации в индустрията,  експерти и др.

В своето изказване председателят на НФС „Метал-електро” Асен Асенов подчерта, че Възраждането на индустрията, в т.ч. и машиностроителното производство се разглежда в анализа като процес на значително повишаване на приноса и значимостта на машиностроенето в икономиката на страната. Системен  критерии за ефективността на този процес е нарастването на относителния дял на създадената добавена стойност и износът на продукция от сектора в брутната добавена стойност и общия износ на страната.

Няма никакво съмнение, че конкуренцията на пазарите на машиностроителна продукция ще нараства. Поддържането на конкурентно ниво на продукцията, което осигурява трайно и ефективно присъствие на пазарите е възможно само на основата на висока производителност и иновации, което от своя страна предполага наличието на съответни ресурси. Инвестициите и висококвалифицираните кадри са двата основни елемента, върху които трябва да се изгради ресурсния фундамент на конкурентоспособността и икономическия растеж в машиностроенето в средносрочен и дългосрочен план. Силните страни на сектор „Елетротехника и електроника” посочени в анализа са:

• Експортна насоченост на електротехническите предприятия. Традиционно присъствие и добри позиции на традиционните световни пазари.

• Конструкции и технологии в производството традиционно съобразени със западноевропейските стандарти.

• Наличие на квалифицирани инженери и работници.

• Оборудване от реномирани западноевропейски, американски и японски фирми.

• Възможност за постигане на ниска себестойност поради многократно по-ниската цена на труда в сравнение с тази в по-развитите страни.

• Сравнително силна и активна браншова структура, обслужваща фирмите с информация, организираща панаирни участия, конференции, семинари и др..

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изтъка, че в Европа като се говори за реиндустриализация се признава, че задържането в развитието на индустрията е започнало още преди началото на кризата. Европейската комисия ще разпредели за общ подем в индустрията оперативно 300 млрд. евро, които се предвиждат от плана Юнкер. В следващите три години с този ресурс ще се даде възможност на държавите членки на ЕС да инвестират във въстановяване и развитие на индустриалната база на страните от обединена Европа. Трябва и ние в България и като кооперация, и като производство да стигнем също до този ресурс независимо, че пътят към изграждане на мост към тези средства има и своите политичски измерения. Очевидно в следващите няколко години няма да имаме големи възможности за финансиране на спасителни и възстановителни планове вътре в страната ни, затова тези европейски пари са една реална възможност нещата с възраждането на индустрията ни да започнат да се случват на практика у нас. Заедно с правителството, трябва всички социални партьори да работим целево в тази посока.

Заместник-министърът на иконимиката Даниела Везиева посочи, че секторите на производство на машини и електротехника са от изключителна важност, защото те могат да бъдат генератор на развитието и генератор на създаването на растежа и затова трябва да се работи съвместно – държава, бизнес и синдикати. В условията на криза наличието на силна индустриална база ще допринася за устоичивост на икономиката, за усилване процеса на създаване на висока добавена стоиност и за нарастване на трудовата заетост. Въстановяването на идустриата не може да мине без насърчаване на човешкия капитал, повишаване на уменията, достъп на предприятията до финансиране.

Анализ на сектор "Електротехника и електроника"

Анализ на сектор "Производство на машини и оборудване"