Синдикализация и в малките и семейните фирми

  • 01

На 20 април в хотел „Рила” се проведе шестият конгрес на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване (НСФТКТКО). На конгреса присъства президентът на КНСБ Пламен Димитров.

В своето изказване пред делегатите лидерът на Конфедерацията изтъкна, че днес е необходима ефективна стратегия за растеж и заетост, която да стимулира вътрешното търсене чрез нараснало индивидуално потребление на базата на повишени доходи. Необходима е и една по-справедлива и консолидирана данъчна политика, която прави вторично разпределение на дохода с такива възможности, така че да се осигури растеж през потреблението и да се свива сивата икономика. Новият модел на растеж в България минава през една нова политика на доходите, която води след себе си до по-голяма справедливост и по-голяма мотивация на хората да произвеждат повече, по-ефективно и по-качествено.

Президентът на КНСБ изказа благодарност за положените усилия от ръководството на Федерацията и от целия синдикален актив, като благодари лично на председателя на НСФТКТКО Наташа Михова за активната й съпричастност към общата политика на КНСБ и за труда и амбицията й да съхрани целостта на федерацията.

В отчета за изминалия период председателят на федерацията Наташа Михова посочи, през октомври 2011 г. оборотът в търговията на дребно е намалял спрямо същия месец на 2010 г. с 5,2 на сто. Намаляло е дори потреблението на храни и напитки – с 1,9 %. Изключително трудно вече съществуват такива дейности със социален характер като ученическото столово хранене, студентските столове и общежития и др.

Пазарът в значителна част вече е превзет от големите търговски и туристически вериги на мултинационални компании. Разглеждана от тази позиция, обстановката за синдикализация значително се е променила и то в неблагоприятна посока, особено в търговията и туризма. Установило се е едно трайно и враждебно отношение у тези работодатели към синдикатите. Целенасочените манипулации на хората, подписването на декларации за нечленуване в синдикат като условия за постъпване на работа са се установили като практика.

Общата численост на Федерацията към края на 2011 г. на основа на картите на синдикалните организации е 4117 души, обединени в 131 синдикални организации. За отчетния период са приети 39 синдикални организации с 1107 нови синдикални членове, а са отпаднали 87 организации. Броят на организациите, членуващи във Федерацията не намалява драстично, сравнен с предишния период, но новоприетите организации са малко. Усилията следва да се насочат към изграждането на нови синдикални организации. Ще се търсят подходи и средства за навлизане в малките и микрофирмите, в семейните обекти с наемни работници, ще се прилагат и различни форми на индивидуално членство, което трябва да бъде разписано като възможност и в Устава на Федерацията. На дневен ред трябва да се постави работата с младите и новите синдикални кадри. В много по-голяма степен трябва да се включи в синдикалната дейност с актива възможностите на интернет комуникацията.

Договорените минимални осигурителни доходи за 2012 г. са увеличени спрямо предходната година за търговията с 7%, за ЦКС – с 5%, за туризма – с 11%, за хлебопроизводството – с 0,4%. Зад тези цифри стоят трудът и усилията на синдикалните ръководства, отговорното професионално поведение, насочено към защита на доходите на трудовите хора.

Значителни усилия са вложени при разработването на антикризисните програми, като неразделна част от КТД. Плод на работата на Федерацията са и вече прецизираните текстове за оценка на количеството и качеството на труда, видовете отпуски, разделите за социални плащания, за здравословни и безопаснин условия на труд. Много е работено и за подписването на КТД на национално ниво за студентски столове и общежития, договор допринесъл не малко за работещите в тази сфера.

Делегатите на шестия конгрес на НСФТКТКО преизбраха за председател на Федерацията Наташа Михова, а за заместни-председател Найден Найденов.