МС поставя държавно предприятие под заплаха от фалит

П О З И Ц И Я

НА УС НА НЕЗАВИСИМАТА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА, КООПЕРАЦИИТЕ, ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ

На 11 декември т.г. Министерският съвет взе решение за намаляване капитала на „Студентски столове и общежития” ЕАД чрез обезсилване на акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху 29 имота в Русе, Габрово, Пловдив, Велико Търново и Стара Загора. Тези имоти са обявени за публична държавна собственост и се предоставят безвъзмездно за управление на университета „Ангел Кънчев” в Русе, на Техническия университет в Габрово, на Аграрния университет в Пловдив, на Университета „Св. Св. Кирил и Методий” – В. Търново и на Тракийския университет в Стара Загора.

„Студентски столове и общежития” ЕАД е акционерно дружество със 100% държавно участие и с предмет на дейност експлоатация и стопанисване на студентски столове, общежития, клубове и други заведения за обществено хранене, търговия и културен отдих. Едноличен собственик на капитала е държавата, представлявана от министъра на образованието. Социалната насока на дейността е безспорна. Това се потвърждава и от получаваната ежегодна субсидия от държавния бюджет за поевтиняване на храната в столовете и за намаляване на разходите, свързани с издръжката на общежитията. Дружеството в момента е с положителен финансов резултат, който се дължи на печалбата от клоновете и на компетентното управление от страна на мениджърския екип. Общежитията, които се предоставят с решението на МС на висшите училища, са именно тези обекти, които носят основните приходи и с тяхното отнемане дружеството няма да има възможност да компенсира загубите. В крайна сметка ще се стигне до критично финансово състояние.Икономическите анализи показват, че с прехвърлянето на имотите към висшите училища ще се формира загуба за дружеството в размер на 5 460 030 лева. Логично е да зададем въпроса как и защо в тези трудни времена за държавата ни и за всички нас, с лека ръка поставяме най-безотговорно едно държавно дружество пред прага на фалита. В клоновете в Пловдив, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Габрово работят 359 души по трудов договор, като 240 от тях са синдикални членове на Федерацията. Болшинството от работещите са с трудов стаж над 20 години в предприятието. Всички те са специалисти, изграждани с години, които не се създават за ден-два. Стресът, на който в момента са подложени работещите и тяхната неясна съдба ни заставят да бъдем съпричастни и отговорни.

Намеренията на ръководствата на висшите училища техни кадри да поемат работата в клоновете, не веднъж са декларирани, което нарежда нашите синдикални членове и останалите работници в редиците на безработните.

Като Управителен съвет и синдикалисти заявяваме, че ще отстояваме докрай и ще защитаваме с всички допустими синдикални действия правото на достоен труд на работещите в „Студентски столове и общежития” ЕАД и всички техни права, произтичащи от подписания Колективен трудов договор през м. октомври т.г. Това предупреждение отправяме към отговорните институции, които са участвали във вземането на Решението на МС от 11.12. т.г.

Ръководствата на висшите училища трудно ще се справят със създаването на по-добро управление на тази неприсъща за тях дейност. Съгласно Закона за висшето образование те са автономни и държавата няма възможност пряко да влияе в управлението, а само има правомощието на наблюдател. Спорен остава и въпросът доколко дейността по стопанисване и управление на общежитията и столовете е в предмета на дейност на висшите училища. Изричен текст в Закона за висшето образование в чл. 6 няма, като само в глава II „Функции на държавата в управлението на висшето образование” в чл. 8, т. 5 е записано, че държавата предоставя имущество на висшите училища, но това имущество може да се управлява и стопанисва от държавно предприятие.

В решението на МС има заложено конфликтно начало, което много скоро ще се прояви. Необяснимо е защо в Пловдив се предоставя база само на Аграрния университет, като знаем, че в града има няколко висши училища, не по-малко важни и значими. Морално ли е с решение на МС да се прокарва политика на протекциониране, особено когато се твърди, че с този акт на МС се осъществява социалната политика на държавата към всички студенти?

Управителният съвет на Независимата синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите, подкрепян от синдикалните си членове от „Студентски столове и общежития” ЕАД, настоява МС да отмени своето решение от 11.12. т.г. за безвъзмездното предоставяне на 29 имота на висшите училища в Русе, Пловдив, Габрово, Велико Търново и Стара Загора.