Най-малко 1114 лв. заплата за квалифициран строител

  • site-stroiteli

Най-малко 1114 лв. заплата ще получава квалифициран строител, предвижда подписаният днес в Камарата на строителите Отраслов колективен трудов договор (ОКТД) за отрасъл „Строителство" между работодатели и синдикати.  Договорът касае предприятия в дейностите на строителството, строителната индустрия, благоустройството, проектирането и инвестирането. Страни по него са: Камарата на строителите в България и синдикатите – Федерация на независимите строителни синдикати (ФНСС) към КНСБ и Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” към КТ „Подкрепа”.

ОКТД се сключи за срок от две години и представлява стъпка към ограничаване на сивата икономика и защита на интересите на коректните строителни фирми.

„След двегодишно прекъсване успяхме да подпишем един добър колективен трудов договор, базиран на нуждите на работещите в строителния отрасъл. Нашето общо становище и желание е ОКТД да бъде разпрострян, уважаван и спазван от всички работодатели, като една добра европейска практика.”, изтъкна по време на подписването председателят на ФНСС към КНСБ инж. Цветелина Иванова.

Тя допълни, че е удовлетворителен фактът, че големите строителни фирми на територията на България спазват стриктно договорните клаузи, като подчерта по-важните от тях: повишаването на основния платен годишен отпуск на не по-малко от 23 работни дни, повишаване стойността на безплатната храна и/или добавките към нея, повишението на процента на прослуженото време на 1%, повишаване на всеки отработен нощен час с размер не по-малък от 50% от минималната часова работна заплата за отрасъла, както и определянето на минималното месечно основно трудово възнаграждение за сектор строителство на база МРЗ за страната, завишена с коефициент К=1.15.

Друг основен аспект в договора е осигуряването от страна на работодателя на условия за участието на работници и служители в курсове и обучения, свързани с трудовата им дейност в предприятието.

Според инж. Цветелина Иванова изпълнението на ОКТД в условията на икономическата криза ще бъде трудно, но се надява, че страните по договора ще бъдат коректни.