"Кремиковци" може и да работи

Металургичният комбинат "Кремиковци" АД може да бъде преструктуриран и да заработи по примера на германския технологичен център Дортмунд. Това стана ясно на пресконференция в централата на КНСБ по проблемите на комбината и възможните решения за работниците. В нея  участваха вицепрезидентите на КНСБ Валнетин Никифоров и Николай Ненков, председателят и зам.-председателят на СФ "Металици" Васил Яначков и Ренета Петрова, председателят на Българската асоциация на металургичната индустри, синдикалисти и работници от комбината. 
ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА КНСБ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДЪРЖАВАТА СВЪРЗАНИ С БЪДЕЩЕТО НА КРЕМИКОВЦИ АД И КРЕМИКОВСКИТЕ РАБОТНИЦИ1.    За да се определят еднозначно основанията за изискуемост на държавната помощ, КНСБ настоява ръководството на Кремиковци в срок от 5 дни да направи и предостави на правителството и за сведение на синдикатите и медиите, отчет за изпълнението на плана за жизнеспособност в частта ликвидация на производствени мощности, преструктуриране и численост на персонала, които са задължителни изисквания на ЕК.
2.    КНСБ настоява за ясна позиция на държавата и държавните монополи по внесения оздравителен план в частта капитализация на дълга.
3.    Има ли готовност държавата да отсрочи и разсрочи публичините задължения на Кремиковци АД?
4.    Какво е отнощението на държавата за издаване комплексно разрешително на Кремиковци на основа работещите в момента мощности.
5.    Какво е отношението на държавтата за идеята на общината по развитието на проект бизнес парк „Кремиковци” по модела Дортмунд – Германия.
6.    Становището на държавата по продажбата на активи преди приемането на оздравителния план.
7.    КНСБ насочва вниманието на държавните институции, че в Кремиковци АД се повтаря лошата практика на модела Плама – Плевен.
8.    Какво е отношението на държавата по изплащането на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения към настоящите и бивши работници на Кремиковци АД?
9.    Важи ли за Кремиковци в неплатежоспособност нормативната уредба на държавата, тъй като:
-    работниците на Кремиковци работят в изключително тежки условия на труд и бит и полагат извънреден труд във вредна среда, който не се заплаща;
-    неправомерно е променен режима на намалено работно време с удължено такова. Работниците получават само части от заплатата и не получават средства за безплатна храна;
-    не е направена задължителната застраховка трудова злополука на работещите в Кремиковци;
-    работниците работят в постоянен стрес от последващи съкращения;
-    напусналите Кремиковци около 3000 души не получават елементарно административно обслужване, като например издаването на необходимите документи за пенсиониране, което се забавя с месеци;
-    категорично и брутално им се отказват издаване на документи свързани с трудов стаж, задължение на Кремиковци към тях и др.

                                                                    
ДО
МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

                               

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,


 Ръководствата на КНСБ и на Синдикална Федерация „Металици” към КНСБ, се обръщаме към Вас във връзка с изключително напрегнатата ситуация в „Кремиковци” АД, която се отразява особено тежко на хората, работещи в дружеството, както и на тези които са напуснали по една или друга причина. Първата група са принудени да работят в изключително тежки условия /без да имат задължителната по закон застраховка срещу трудова злополука/, получават части от заплатите си, принудени са да полагат извънреден труд във вредна среда, който не се заплаща, не получават средства за безплатна храна, неправомерно е променен режима на намаленото работно време с  удължено такова. Групата на освободените работници и служители от „Кремиковци” АД, за период от близо една година назад, е около 3000 души. Не им се издават своевременно необходимите документи /напр. за пенсиониране, за удостоверяване на трудов стаж и осигурителен доход, за дължими трудови възнаграждения и обезщетения/  или се бавят с месеци. За тези проблеми и нарушения на трудовото законодателство сме сигнализирали многократно синдика, както и сме запознали компетентните държавни органи.
      За съвместно решаване и обсъждане на създалата се ситуация и в резултат на Ваше указание до Министерството на труда и социалната политика, бе насрочена съвместна среща с наше участие на  08.10.2009г./писмо изх.№ 9104 – 810/05.10.09 г./, с цел намиране на адекватно решение по оздравителния план за комбината, за обсъждане на възможните решения по проблемите, свързани с масовите съкращения и изпълнението на националния план по заетостта и преквалификацията на освободените работници и служители.
   В деня на срещата, бе направен опит от ръководството на „Кремиковци” АД, да не бъде допуснат до участие председателя на СФ „Металици” г-н Васил Яначков, който е председател и на синдикалната организация на КНСБ в Дружеството, а също и вицепрезидент на Европейската федерация на металоработниците. Длъжни сме да отбележим, че възпрепятстването  на нашите, предварително официално поканени от министър Тотьо Младенов, представители за участие в срещата е грубо нарушение на чл.42 и чл.406 от Кодекса на труда, както и на чл. 28, ал.1, б. ”б” от Европейската социална харта /ревизирана/.
 Това не е първият случай на опит за произвол спрямо КНСБ в Дружеството. Уволняването на синдикални дейци, опитите за възпрепятстване достъпа на лидерите до работните места, упражняването на натиск върху работниците да напуснат синдиката и т.н. продължават. Причините за това са, че нашият синдикат остро и системно поставя въпросите, свързани с многобройните нарушения на българското трудово законодателство, обявяваме се срещу неправомерния натиск и въздействие върху хората, които след дълги години работа при тежки и опасни условия на труд и бит, биват уволнявани при неясни критерии на подбор и унизително отношение, с дължими работни заплати и обезщетения. За нарушаване правата и интересите на работниците и служителите сме уведомили Европейската федерация на металоработниците и Световната федерация на металоработниците и предстои извършване на синдикален мониторинг в „Кремиковци – АД.
   Задълбочаването на проблемите в голяма степен се дължи и на неадекватни реакции и погрешни решения в миналото и преди всичко на предишната изпълнителна власт. Сега на практика съдбата на „Кремиковци” АД е в ръцете на един човек – постоянния синдик. Той се явява представляващ интересите и на длъжника и на кредиторите. Това положение е резултат от съмнителните намерения на предишното правителство. Сега предприятието е в ситуация, в която за да се вземат адекватни решения, е необходимо да е под контрола на всички заинтересовани страни и особено на държавата. Ние считаме, че за да не бъде въвлечено новото правителство в нечистоплътните схеми на предишното спрямо „Кремиковци” АД, се налага представители на държавата да участват пряко в оперативното управление на комбината. Абсолютно невъзможно е един човек, колкото опитен и способен да е, да управлява предприятие с мащабите на „Кремиковци” АД. Това е структуроопределящо за националната икономика предприятие, чрез което се създава и гарантира трайна заетост в пристанища Лом и Бургас, БДЖ, секторите машиностроене и енергетика. Държавата в качеството си на основен кредитор може и трябва да въздейства да се създаде комитет на кредиторите и да се назначат поне още двама синдици, което ще е изцяло в интерес на държавата. В противен случай процесите, които текат в момента в комбината няма как да не доведат до тежки пасиви, както за работещите, така и за кредиторите и особено за държавата. Има опасност „Кремиковци” АД да последва трагичната участ на плевенската рафинерия „Плама”, където освен социалните и икономически негативи, държавата да плаща и обезщетения след осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
   Ръководствата на СФ „Металици” и КНСБ се отнасяме с изключителен респект към проекта „Дортмунд” и изявяваме готовност да подкрепим и участваме в подобна инициатива. Федерацията заедно с колегите от ИГМетал извършваме сериозно проучване и анализ на проекта, който е разкрил много нови възможности, както за трайна заетост, така и въобще за развитието на икономиката в община Дортмунд. Надяваме се, че положителния чужд опит ще бъде приложен по начин, който балансирано да отразява интересите на всички заинтересовани страни – оздравяване и запазване на металургичното производство, отговарящо на всички екологични изисквания, създаване на алтернативна заетост на освободените работници и служители, както и развиване на нови, високотехнологични технологии, чрез привличане на инвестиции на територията на комбината и региона.
      
 
     

Председател                                          Президент на КНСБ:     
на СФ «Металици»:                                                                                              
                          / инж. В. Яначков /                                / доц. д-р Ж. Христов /    


Зам. Председател                                  Вицепрезидент на КНСБ
 на СФ «Металици»:                              и председател на НСК:
                                / Р. Петрова /                                             /  В. Никифоров /


                                                                Вицепрезидент на КНСБ:
                                                                                                    /  Пл. Димитров /

                                                                Вицепрезидент на КНСБ:
                                                                                                          /  Н. Ненков /

                                                                          Вицепрезидент на КНСБ:
                                                                                                   / д-р И. Кокалов /
 

   СФ „МЕТАЛИЦИ”
ПРОЕКТЪТ „ДОРТМУНД”


   ЦЕНТЪРЪТ В ДОРТМУНД Е ПОСТРОЕН НА МЯСТОТО НА БИВШ ЗАВОД ЗА СТОМАНА, КОЙТО ЗА ПОСЛЕДНО Е РАБОТИЛ ПРЕЗ 2001Г. ОТТОГАВА ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ ИЗЦЯЛО С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ Е ПОСТРОЕН НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР В ГЕРМАНИЯ. В МОМЕНТА ТАМ ИМА НАД 300 ФИРМИ, КОИТО СА ОТКРИЛИ 16 ХИЛ. РАБОТНИ МЕСТА В ТЕХНОЛОГИЧНАТА СФЕРА.
   ПРЕЗ 2001Г. СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОМАНА В ГРАДА СЛЕД 160-ГОДИШНА ИСТОРИЯ. ТОВА ИЗПРАВЯ ОБЩЕСТВОТО ПРЕД ОГРОМНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО- ТРЯБВА ДА СЕ СПРАВИ НЕ САМО С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ, НО И СЪС СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. ТАКА В ТЪРСЕНЕ НА ИЗХОД, ОБШИНАТА В ДОРТМУНД ЗАЕДНО СЪС СТОМАНЕНИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ТИСЕНКРУП И КОМПАНИЯТА МАККЕНЗИ, ПРЕДЛАГАЩА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТВАТ ПЛАН. КЪМ ТАЗИ ИНИЦИАТИВА СА ПРИВЛЕЧЕНИ И 80 ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ. ТАКА СЕ СЛАГА НАЧАЛОТО НА ПРОЕКТЪТ „ДОРТМУНД”, НАРИЧАН ОЩЕ „ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЪОРСТВО”. ТОЙ СЕ ФОКУСИРА ГЛАВНО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ТРИ ИНДУСТРИИ: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МИКРОСИСТЕМИ И ЛОГИСТИКА, КАТО ПАРАЛЕЛНО СЕ ЗАПАЗВА СЛЕД ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СТОМАНА. НЕГОВАТА ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ КОМПАНИИТЕ ОТ ТРАДИЦИОННИТЕ ИНДУСТРИИ ДА СЕ МОДЕРНИЗИРАТ И РЕОРГАНИЗИРАТ. ПРОЕКТЪТ ОФИЦИАЛНО СТАРТИРА ПРЕЗ ЮНИ 2000Г. И ТРЯБВА ДА БЪДЕ ФИНАЛИЗИРАН ДО КРАЯ НА 2010Г., КАТО ЗА ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ 500 МЛН. ЕВРО.
  ЗАВОДЪТ, ВЪРХУ ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е ПОСТРОЕН ЦЕНТЪРЪТ Е ФЕНИКС. ТОЙ Е БИЛ РАЗДЕЛЕН НА ДВЕ ЧАСТИ- ИЗТОК И ЗАПАД. ФЕНИКС ЗАПАД СЕ Е ХАРАКТЕРИЗИРАЛ С ДОМЕННИ ПЕЩИ, А ФЕНИКС ИЗТОК С ПРОИЗВОДСТВО НА СТОМАНА. ВСЕКИ ОТ ЗАВОДИТЕ Е БИЛ СРЕДНО С ГОЛЕМИНА ОКОЛО 100 ХЕКТАРА. В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА ФЕНИКС ЗАПАД СЕ Е ПРЕВЪРНАЛ В ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, ХАРАКТЕРИЗИРАЩ СЕ С РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМИ. В МОМЕНТА САМО В ПАРКА СА ЗАЕТИ ПОВЕЧЕ ОТ 8000 ДУШИ. В РАМКИТЕ НА ЦЕЛИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР РАБОТЯТ В МОМЕНТА ПОВЕЧЕ ОТ 37 000 ДУШИ, КАТО ДО КРАЯ НА 2010Г. ОТКРИТИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ТРЯБВА ДА ДОСТИГНАТ 70 000- 60 000 ОТ ТЯХ В Т.Н. „БРАНШОВЕ НА БЪДЕЩЕТО”, А ОСТАНАЛИТЕ 10 000 В ДРУГИ БРАНШОВЕ. В РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА СА ПРИВЛЕЧЕНИ ОЩЕ И ТЕХНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ДОРТМУНД, КАКТО И ИНСТИТУТЪТ ЗА МОЛЕКУЛЯРНА ФИЗИОЛОГИЯ, КОИТО ОСИГУРЯВАТ КАДРИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ.
  ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТА Е ОСИГУРЕНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, КАКТО И ОТ ЧАСТНИ ИНВЕСТИТОРИ /МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ/, ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА ЦЕЛТА. ОСНОВАНА Е СЪЩО ТАКА И ФОНДАЦИЯТА „ДОРТМУНД” ПРЕЗ 2000Г. ТЯ Е НАБРАЛА ДАРИТЕЛСКИ КАПИТАЛ ОТ ОКОЛО 2 МЛН. ЕВРО. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ ФОНДАЦИЯТА ВЛАГА 50 % ОТ СВОЯ КАПИТАЛ ДИРЕКТНО ИЛИ НЕПОСРЕДСТВЕНО КАТО ИНВЕСТИЦИЯ ЧРЕЗ ОСНОВАВАНЕ НА ИЛИ УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕЙНИТЕ ЗАДАЧИ. ТАКА ТЯ ОСНОВАВА ПРОЕКТА „ДОПРО”-ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, КОЕТО ДЪРЖИ ЗА ФОНДАЦИЯТА ДЯЛОВЕТЕ ОТ ПОСТЪПИЛИТЕ ДАРЕНИЯ.
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОРГАН, КОЙТО ОТГОВАРЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА, Е ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ. КМЕТЪТ Е РЪКОВОДИТЕЛ. РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА Е САМО ДА ОКАЖЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ.
  ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ФЕНИКС ЗАПАД СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР МЕЖДУ ОБЩИНАТА И КОМПАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЩИНАТА ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА КОНТРОЛИРА РАЗПРОДАЖБАТА НА НЕДВИЖИМОСТИТЕ, КАКТО И СЪЗДАВАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРАТА. КОМПАНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ С ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИЗИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОСТТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДА КАНДИДАТСТВА ЗА СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВАТА ИЛИ ЕК. КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ: ПРЕДПРИЯТИЯ, РАБОТЕЩИ В НОВИТЕ БРАНШОВЕ. ЗА РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ФЕНИКС ЗАПАД СЕ СФОРМИРА РАБОТНА ГРУПА ОТ СОБСТВЕНИКА, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И МЕСТНИ ФИРМИ. ПРАВИ СЕ ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА. ТАКА ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА ДОМЕННИ ПЕЩИ 5 И 6 СЕ ИЗРАЗХОДВАТ 3.8 МЛН. ЕВРО ПЛЮС ПОСЛЕДВАЩИ РАЗХОДИ. ПРОВЕЖДА СЕ МЕЖДУНАРОДНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕКОНСТРУИРАНЕ НА ЗАВОДА. ТАКА БИВШАТА ФАБРИКА СЕ ПРЕВРЪЩА В ЦЕНТЪР ЗА ОФИС И БИЗНЕС УСЛУГИ ЗА ФИРМИТЕ, РАБОТЕЩИ В ИТ- ИНДУСТРИЯТА.
  НА МЯСТОТО НА ФЕНИКС ИЗТОК СЕ СЪЗДАВАТ ВИСОКО КАЧЕСТВЕНИ ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ И МЕСТА ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА С ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ТЯХ.


ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОДОБЕН ПРОЕКТ В БЪЛГАРИЯ СА НЕОБХОДИМИ ОКОЛО 50 МЛН. ЕРВО. ЗА ФИНАНСИРАНЕ БИ МОГЛО ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013Г. МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА Е ОТГОВОРНО ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.


До
Председателя на СФ „Металици” КНСБ
и Вице-президент на Европейската федерация на металоработниците
Васил Яначков


                  Изходната ситуация в Дортмунд:

    Стоманодобивните концерни КрупХьош и Тисен решават през 1997 г. да фузионират. Като резултат от това управителните съвети взимат решение да се закрие течната фаза в Дортмунд. Така бъдещето на стоманната база в Дортмунд бе поставено под въпрос. По това време съществуват металургични предприятия на 3 места. Заводите Унион, Вестфаленхюте и Феникс.

    Работещите веднага предприемат протестни действия. Едно от основните искания е изключването на съкращения по икономически или производствени причини и създаването на нови работни места в замяна на закритите в Дортмунд. Със „Споразумението от Велики четвъртък 1997 г.” се постигат и двете искания.

    Тисен се задължива да предостави 3 600 работни места в Дортмунд, част от тях представляват около 1 600 запазени „работни места в металургията”. През 2002 г. ИГМетал и работническите съвети констатираха, че Тисен е изпълнил задълженията си.
    Имаше новообразувани фирми в Дортмунд, но Тисен предостави площи и сграден фонд и на други фирми, които се установиха в Дортмунд.
    Създаването на работни места в замяна, създаването и установяването на нови фирми, както и Дортмундският проект бяха инструменти, които бяха тясно обвързани с участието на синдикатите и на работническите съвети, а това от своя страна направи в крайна сметка този успех възможен.

    Междувременно освободените пространствени площи се ползват частично с ново предназначение и предлагат възможност за различни видове ползване.
    
    http://www.phoenixdortmund.de/de/home/  Освен езерото като почивен комплекс на територията на бившото металургично предприятие Феникс Вест бе създадено средище за микро- и нанотехнологии.

    Същевременно Тисен и община Дортмунд възложиха на консултантското дружество МакКинси да направи проучване в кои икономически сфери е възможно да се създаде трайна заетост. Така се създаде Дортмундския проект.


    http://www.dortmund-project.de/de/home/

    Създаването на около 5 000 работни места при Тисен бе съпътствано от създаването за тази цел на едно Дружество за трансфер. Това дружество съществува и до днес под името ПЕАГ (PEAG). Тогава още бе възможно да се приложи моделът 55, т.е. колегите и колежките, навършили 55 години и 4 месеца минаваха за 24 месеца в Дружество за трансфер. След това получаваха 36 месеца помощи за безработни и тогава излизаха в „пенсия” на 60 години.

    Сигурно не ни се е отдало да заменим всички закрити работни места с равностойни, но подходът заслужава да бъде положително оценен.
    Без протестите на металурзите през 1997 година днес Дортмунд съъ сигурност би имал друг облик.


                                
                                                                                 
           С уважение,

                       Бертолд Хубер
                        Президент на ИГ Метал
                        Президент на Световната федерация на металоработниците