НФТ"Химия и индустрия" - с поуките от прехода към новите предизвикателства

  • 01

На 3 април бе тържествено чествана 25 годишнината на НФТ „Химия и индустрия”.

В събитието взеха участие членовете на Федералния съвет, активисти и ветерани на синдиката, председателят на НФ „Химия” – КТ ”Подкрепа” Тодор Биринджиев, социални партньори от Българската камара на химическата промишленост. Като гости юбилея уважиха вицепрезидентите на КНСБ д-р Иван Кокалов и Пламен Нанков, изп. секретар на КНСБ Николай Недев, председатели на федерации и синдикати – основни членове на КНСБ: Янка Такева, Светла Василева, Валентин Вълчев, Асен Асенов, Димитър Табаков, Красимир Пащрапански, Йордан Никленов и зам.-председателят на НФЕ Елка Арнаудова.

Председателят на НФТ „Химия и индустрия” Красимир Кръстев направи ретроспекция на важните факти и дати за изминалите 25 години:

На 31 март 1990 г. в читалище “Искра” – Казанлък с участието на  211 делегати от 150 профсъюзни организации се открива Извънредният федерален съвет на Федерацията на профсъюзните организации от химическата и биотехнологическата промишленост, който прераства в учредително заседание на независимата Федерация. Заседанията на Федералния съвет се водят от нови, но авторитетни синдикални дейци  - Веселин Стайков – “Агробиохим” – Ст.Загора, Нели Маджарова – “Ален мак” – Пловдив, Маргарита Тодорова – “Свилоза” – Свищов, Иван Стоев – “Ямболен” – Ямбол, Николина Пиперкова – “Полихим” – Девня. Новоучредената федерация избира за председател на НФТ “Химия и индустрия" Любен Маков. (Той бе отличен със специалната награда – плакет и грамота – 25 години КНСБ, която му бе връчена на тържеството.)

На 27 юли 1990 г. е подписано първото Отраслово споразумение с Министерството на индустрията и технологиите и Националния съюз на стопанските ръководители за взаимоотношенията между синдикалните, държавните органи и стопанските организации в осъществяване на икономическата реформа и преодоляване на социалните последици от кризата при прехода към пазарна икономика.

На 19-20 ноември 1991 г. Международната федерация на химиците и енергетиците приема НФТ “Химия и индустрия" за основен член, първи от синдикатите в България, член на Общността на свободните синдикати. 

На 19 януари 1993 г. НФТ “Химия и индустрия” подписва безпрецедентно Споразумение с правителството на Р България за :

  • спешно преоформяне на изкуствено натрупаните задължения и срокове за погасяване дълговете на предприятията;
  • подготовка на предложение за икономически регулатори за защита на българското производство;
  • преобразуване в акционерна форма, въвеждане на едностепенна структура на управление и промените в управление на фирмите след консултации и референции от страна на Независимите синдикални организации.

На 25 март 1993 год., след продължителни обструкции, преговори и заплахи за искане на оставка на министъра на промишлеността Румен Биков, НФТ “Химия и индустрия” подписва първия Колективен трудов договор за химическата промишленост.

На 27 - 28 септември 1994 г. в София, в “Новотел Европа” се открива Първата конференция на Международната федерация на химиците и енергетиците ICEF в страна от Централна и Източна Европа на тема: “Централна и Източна Европа в 2000 година – Стратегия на синдикатите, членове на ICEF”. Във форума вземат участие 208 делегати от 32 страни.

В началото на 1996 г. след една година преговори с учредената със синдикална  помощ и съдействие Българска камара на химическата промишленост се сключва Вторият колективен трудов договор за химическата и нефтопреработващата промишленост. 

Периодът 1996 - 2000 г. е очертан като време на тотална трансформация и разруха на  химическия сектор. И днес още се помнят решителните акции, протести и стачки на химическите работници в защита на правото на труд и достойнство в “Плама” – Плевен, “Химко” – Враца, “Видахим” – Видин, “Ямболен” – Ямбол, “Полимери” – Девня, “Соди” – Девня, “Агрополихим” – Девня. Особено ефективни са протестните действия в “Агробиохим” – Стара Загора, “Видахим” – Видин, “Полимери” – Девня и ефективните стачни действия в “Нефтохим” – Бургас.

В своето слово председателят на НФТ “Химия и индустрия” Красимир Кръстев изтъкна: „Днес сред нас са лидерите на тези синдикални организации, зам.-председатели и членове на Федералния координационен съвет - Иван Василев, Панайот Горанов, Димитринка Ангелова, Емил Тодоров, Рая Митрович, Съби Бахчеванов, Марияна Александрова, Красимир Коцев. Нека си спомним и за Георги Лазаров, Наско Атанасов, Минко Минков, които си отидоха от нас.”

Красимир Кръстев посочи, че от социално-икономическа гледна точка, периодът 1996 – 2000 г. се е оказал най-тежък по отношение на структурната реформа в химическата индустрия, защото са закрити близо 60 хил. работни места и редица химически комплекси.

След продължителни и трудни преговори последният Колективен трудов договор за химическата промишленост по споразумение с работодателските организации остава в сила до 30 януари 2002 г.

„На 6 октомври 2004 г. - продължи Красимир Кръстев, в София се проведе Първата кръгла маса в химическия сектор, на която се срещнаха на синдикати и работодатели от България, Швеция, Швейцария, Германия в дискусия за  предизвикателствата и перспективите в индустриалната политика и развитието на социалния диалог. От българска страна бяхме – Българската камара на химическата промишленост, НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ и НФ "Химия" - КТ "Подкрепа".” Социалните партньори на Кръглата маса са постигнали споразумение:

  • Да структурират Браншова работна група за водене на преговори по КТД за осъществяване на сътрудничество, консултации и координация между всички заинтересовани страни;
  • Да разработят стратегия, план за действие или индустриални политики по основни браншове и направления, отразяващи интересите и просперитета на бранша и работещите в химическите производства;
  • Да формират като приоритет повишаването на професионалната квалификацията на персонала, подобряване условията на труд и заплащането на кадрите в химическия отрасъл;
  • Да поставят принципите на социалния диалог в основата на индустриалната политика, условията на труд и развитието на човешките ресурси в химическата индустрия.

На 19 април 2007 г., след 5 години безуспешни преговори, консултации и помощ от Регионалната организация на МОТ за подписване на Колективен трудов договор, НФТ „Химия и индустрия” – КНСБ и НФ „Химия” – КТ”Подкрепа” подписват Пакт за сътрудничество между социалните партньори в химическата индустрия в България.

В края на 2008 г. химическия сектор пръв посреща настъплението на икономическата криза и в началото на 2009 г. в Министерство на икономиката и енергетиката на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор, по искане на председателите на НФТ „Химия и индустрия” – КНСБ и НФ „Химия” – КТ „Подкрепа”, се обсъждат антикризисни мерки за излизане от тежката ситуация.

В края на 2009 г.  НФТ „Химия и индустрия” – КНСБ става инициатор за съвместни действия на индустриалните синдикални федерации на КНСБ от енергетиката, химията, металургията и миньорите в подкрепа на предложенията за изменения в Кодекса за социално осигуряване за удължаване на срока и правото на по-ранно пенсиониране на работещите в условия на І и ІІ категория труд до 2014 г.

На 1 и 2 октомври 2010 г. в София се проведе VІ-ят Конгрес на НФТ „Химия и индустрия”, с което Федерацията прави поредната стъпка в посока на разширяване  представителността и демократичното развитие на структурите си. Целта е развитие в полза на интересите и потребностите на синдикалните организации, в името на синдикалната идея и солидарност с гаранции за реализация на правата на сдружаване, синдикална дейности и колективно договаряне в условията на интензивен социален диалог.

На 11 декември 2014 г. в София, се проведе национален митинг – шествие под мотото:  „НЕ на тази пенсионна реформа, която орязва правата на българските граждани и НЕ на бюджет, който предлага единствено доживотен труд за мизерна заплата”. В този протест НФТ „Химия и индустрия" участва със всички свои основни структури в защита на основни икономически и социални права.

В началото на 2015 г. стартира нов проект на синдикалната солидарност със скандинавските индустриални синдикати "Младежите нашето бъдеще" за младежката роля, организираност и отговорност към основните трудови и синдикални права. Стратегически важно за синдиката е привличането на млади синдикални членове, повишаване активността им и изграждане на капацитет  за участие в съвременните индустриални отношения.

„В изминалия път през годините имахме много препятствия, трудности, несполуки и разочарования, каза председателят на Федерацията, но ако погледнем реалистично, постигнахме и определени успехи. Съхранихме НФТ “Химия и индустрия” като авторитетна и дееспособна организация на работниците и служителите от химическия сектор, защитаваща правата и интересите на наемните работници в химическия отрасъл. Невероятно е как може да се съхрани един синдикат, от който за 10 години излизат  близо 75% от членовете му, но това е факт.

Радващо е, че с Българската камара на химическата промишленост не сме прекъсвали социалния диалог и заедно изразяваме готовността си да работим за развитието на сектора, на базата на социален мир и партньорство и формиране на дългосрочна индустриална политика” – каза в заключение председателят на НФТ “Химия и индустрия”, Красимир Кръстев.

Той подчерта благодарността си за отговорността и куража на синдикалните представители в организациите, на синдикалните лидери в предприятията, тези, които сега правят стабилността на НФТ “Химия и индустрия” и отдават сили и енергия за справяне с предизвикателствата на днешния и утрешния ден.

Федералният съвет на НФТ „Химия и индустрия”, в дните на своята 25-годишнина отдаде заслуженото признание за координиращата и мобилизираща роля на конгресното ръководство на КНСБ, на солидарността на индустриалните федерации, проявени в множеството индустриални конфликти, националните акции и демонстрации, в изграждането на компетентни политики и реализацията на проекти в социалната сфера и  публичния сектор.

Председателят на НФТ“Химия и индустрия” приветства политиката на КНСБ в нейната генетична по същността си организираща функция и мобилизаща роля, с ясни политически и социални послания към цялото общество.