Mасово уведомление

Във връзка с подаден сигнал в РС  на КНСБ Благоевград, Ви уведомяваме, че в Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград е постъпило уведомление за предстоящо масово уволнение на 104 работници и служители /предимно шивачки/ от фирма “Олимпус плаза” ЕООД – гр. Сандански.

В горецитираната фирма няма синдикални организации.
Проведени са две срещи между АЗ и Ръководството на фирмата за евентуални възможности за  закупуване на предприятието от друг собственик и запазване на персонала. По данни на КНСБ собственик на фирмата е гръцки гражданин, който е сериозно болен и поради тази причина закрива предприятието. В момента текат  предизвестия към работниците и служителите от фирматая считано от 08.04.2010г.

Председател на РС Благоевград:
 /В.Чолаков/