Четирикратно увеличение на членската маса в „Дървообработване” АД

Драстично се увиличи броят на синдикалните членове в „Дървообработване” АД гр. В.Търново благодарение, както на новия браншов колективен трудов договор от 29.09.2010г разпрострян в отрасъл „Дървообработваща и мебелна промишленост” със Заповед №  815/05.11.2010г на министър Т.Младенов, така и благодарение на дългогодишния Председател на синдикалната организация г-жа Донка Александрова.

От двадесет и трима само за няколко месаца синдикалните членове вече са осемдесет на брой. Основното предизвикателство пред синдиката е договорката в чл.18, ал.1, т.5 относно начисляване на допълнително трудово възнаграждение, за всяка година трудов стаж в размер на един процент, да бъде спазена от работодателя. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”