Съвместна дейност между РС на КНСБ и Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове стартира във Велико Търново.

Регионален съвет на КНСБ гр.Велико Търново  и Правна клиника за извънсъдебно разглеждане на спорове при юридическия факултет на ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”  реализират съвместно партньорство по изпълнение на двугодишен регионален проект „Защита, превенция и популяризиране правата на ромите”, финансиран от Американската асоциация на юристите и ръководен от Фондация Български институт за правни инициативи”  гр.София. Основните цели на проекта са усъвършенстване на познанията в областта на европейското антидискриминационно закомнодателство и стандарти, както и повишаване ефективността от тяхното прилагане; защита на граждани е неравностойно социално положение чрез подобраване на техния достъп до правосъдие и повишаване на правната им информираност  и грамотност.

Проектът е насочен към социално слаби граждани, представители на малцинствени групи, лица с увреждания, многодетни родители и др. Чрез участието си в проекта РС на КБСБ В.Търново предоставя на своите синдикални членове безплатни правни консултации освен по трудово и осигурително право, също така и по семейно, наследствено, вещно и административно право. Съвместни изнесени приемни обхващат градовете В.Търново, Ласковец и Горна Оряховица. Като организация на студенти Правната клиника е отворена към участие в бъдещи инициативи съвместно с младежката организация на КНСБ.