РС Велико търново участва в кръгла маса по въпроси свързани с интеграционната политика

На 13 Май 2011 в старата столица бе проведена кръгла маса по инициатива на Център за предприемачество и управленско развитие гр.София,по проект „Успешна координация- основа за правилна интеграционна политика”- финансиран от ЕИФ България по ОП РЧР.

Тематиката обхвана дискусии по ефективното управление на интеграционните и имиграционните процеси, техники за диалог и партньорства и преодоляване на междукултурни различия. Във форумът взеха участие над  двадесет неправителствени организации, представители на Дирекции Бюро по труда и Социално подпомагане, ОДП група Миграция и административен контрол на чужденци. Целта на проекта е разширяване на механизмите на координация и комуникация сред ключовите участници в интеграционната политика, ефективно управление на интеграционните процеси и засилване ролята на изградената мрежа от отговорни организации и институции. Подобни изяви на регионално ниво предстоят да бъдат проведени още във Варна, Бургас и Пловдив. Очакваните резултати са постигане на по-добро сътрудничество между централните и местните органи на властта и социалните партньори, международните и неправителствените организации.