Сключен нов КТД за работещите в звено „Здравен кабинет в детски градини и училища“ на община Дупница

На 30.07.2015 г. се проведе заключителното заседание на страните в колективното преговаряне по условията в проекта на КТД за работещите членове на КНСБ при звено „Здравен кабинет в детски градини и училища“ на Община Дупница, гр. Дупница и общинското ръководство на Община Дупница. Сключен бе Колективен трудов договор със срок на действие - 2 год.

Преговорите стартираха на 30.06.2015 год. Страните се договориха процедурата за водене и отразяване на колективното преговаряне да бъде чрез прочитане и подробно обсъждане на всеки член от представения проект на КТД по отделно.

Проведоха се няколко работни срещи, на които обстойно бяха обсъдени всички клаузи по проекта на Колективен трудов договор, изготвен с помощта на РС на КНСБ гр. Дупница и предоставен от синдикалната организация на КНСБ на работещите в звено „Здравен кабинет в детски градини и училища“ на Община Дупница.

Двете работни групи – от страна на КНСБ и от страна на Община Дупница се обединиха около идеята, че е необходимо въпреки различните позиции да се договори най-доброто и за двете страни.

С помощта на екипа на РС на КНСБ гр. Дупница се постигнаха по-добри договорености от предходния  Колективен трудов договор както следва:

В раздел „Заплащане на труда, обезщетения“ - началната основна месечна работна заплата да бъде 550 лв., считано от 01.01.2015 год.

Основание за увеличението бе:

  • Увеличените единни стандарти за деца и ученици от 01.09.2014 год. и от 03.12.2015 год.;
  • Добрите финансови показатели, реализираните икономии и доброто финансово състояние, видно от предоставените счетоводни справки за последните 3 години;

В раздел „Социално – битово и културно обслужване“ бе договорено работно облекло да бъде на стойност в размер на 1 /една/ МРЗ за страната, съгласно действащите нормативни актове.

В раздел „Условия на синдикална дейност“ се постигна договореност:

  • за нещатните членове на синдикално ръководство /председател и секретар/ - правото на 25 часа месечно служебно платен отпуск, но не повече от 100 часа годишно за осъществяване на синдикална дейност.
  • за редовите членове на синдикалната организация, при организиране на синдикални мероприятия бе договорено да имат право на служебно платен отпуск до 24 часа месечно.

Текстове на всички други раздели и членове от изтеклият вече КТД, благодарение на екипа на РС на КНСБ гр. Дупница, останаха непроменени.