РС на КНСБ в Дупница успешно приключи обучение по проект „Шанс за работа“

  • 01

В РС на КНСБ гр. Дупница приключи четиридневното обучение по ключова компетентност „Работа в екип“ по проекта на КНСБ „Шанс за работа-2016“, който е част от Националния план за действие по заетостта – 2016 г. и е одобрен със заповед на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин.

За завършения курс на обучение безработни младежи и безработни лица над 50 годишна възраст получиха сертификати.
Участниците от двете групи продължиха повишаването на пригодността си за заетост и конкурентоспособност на пазара на труда чрез още 300 часово обучение за придобиване на професионална квалификация. Цялата група от 15 безработните младежи бяха приеха в ЦДГ „Калина“, където ще преминат обучение на работни места за придобиване част от професията „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“.
Групата от безработни лица над 50 годишна възраст бяха разпределени по отделенията в  двете сгради на общинската болница – МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, където ще придобият  теоретични и практически умения и опит по част от професия „Болногледач“, специалност  „Здравни грижи“. По време на обученията са предвидени стипендии на обучаемите по 8:00 лв. за присъствен ден, както и покриване на транспортните разходи в двете посоки на живущите извън гр. Дупница.
След приключване на обученията, успешно издържалите изпита ще получат удостоверение  за професионално обучение по образец на МОН, а с част от тях ще бъде сключен срочен трудов договор за последващо стажуване и ще получават МРЗ.  
За четвърта поредна година РС на КНСБ гр. Дупница успешно реализира проекта „Шанс за работа“. Ежегодно над 30% от успешно завършилите обученията започват активен трудов живот и работа в социалния сектор – здравеопазване и предоставяне на грижи, намират трайна заетост както в България така  в чужбина. Чрез преквалификационните курсове на обучение, лицата придобият нова професия и придобият нови умения, благодарение на които те са конкурентноспособни на пазара на труда.