Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001

Документация за обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващата интегрирана интернет базирана много-модулна платформа“, по проект № BG05M9OP001-1.012-001 „Достоен Труд за доставчиците и подизпълнителите на мултинационалните компании“ с бенефициент Конфедерация на независимите синдикати в България

Решение - 24.01.2017

Обявление - 24.01.2017

Документация - 24.01.2017

Разяснения - 10.02.2017

Съобщение - 27.02.2017

Протокол - 22.03.2017

Отваряне на ценови оферти - 04.04.2017

Протокол 2 - 13.04.2017

Протокол 3 - 13.04.2017

Доклад - 13.04.2017

Решение - 13.04.2017

Договор - 22.05.2017

Обявление за възлагане - 08.06.2017