Ново задължение за работниците и служителите, произтичащо от Закона за извънредното положение

На 17 ноември 2020 г. бе обнародвана промяна в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците. 

С параграф 2 от нея в чл. 7 се създава ал. 3:

     „(3) Работник или служител, който е близък контактен по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19, преминава към работа от разстояние или надомна работа, ако работата позволява това, за определения в акта срок, като писмено декларира пред работодателя, съответно органа по назначаване настъпилото обстоятелство. Условията и редът за преминаване, изпълнение и контрол се определят със заповед на работодателя или органа по назначаване.“

Нормата има трудовоправен характер, въвежда задължение за работниците и служителите, включително и по ЗДСл.

Новата алинея трета на чл.7 от Закона за мерките… въвежда задължение за работник или служител, който е близък контактен на потвърден случай на COVID-19, да премине от присъствена форма на изпълнение на трудовите си задължения в дистанционна, или съответно - надомна работа. Обстоятелството, че работникът или служителят е близък контактен на потвърден случай на коронавирус, се установява с акт на орган по смисъла на чл. 61 от Закона за здравето.

Може ли да се въведе непълно работно време и след извънредното положение?

Въпрос: Работодателят ни въведе непълно работно време за периода на цялото извънредно положение. Може ли след изтичането на извънредното положение отново да се въведе „непълно работно време“ и ако да, за какъв период?

Отговор: Възможността за въвеждане на „непълно работно време“, уредена в чл.138a и нoвaтa aл.2-pa KT, е приложима само в ycлoвиятa нa извънредно положение. В тази хипотеза не се изисква съгласие на работника и не са нужни консултации с представители на синдикати в предприятието, или с представители на работниците и служителите по чл.7, ал.2 от КТ, за да се реализира тази възможност. Непълното работно време може да се въведе за част от периода на извънредното положение или за целия период.  Максимален срок е срокът на извънредното положение! Тази хипотеза е неприложима при нормални условия и е различна от останалите хипотези в КТ за въвеждане на непълно работно време.

Платеният ми годишен отпуск свърши и работодателя ми каза, че ще ми предостави неплатен отпуск. Какво мога да направя в тази ситуация?

Отговор:

Както вече многократно дадохме отговор, не е възможно едностранното предоставяне на неплатен отпуск от работодателя. Неплатеният отпуск се ползва по реда на чл. 160 от Кодекс на труда, който сочи, че работодателят, по искане на работника или служителя, може да му разреши неплатен отпуск,независимо от това дали е ползвал или не платения си годишен отпуск и независимо от продължителността на трудовия му стаж. Тоест това е правна възможност само за работника, а работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатения отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Ползването на неплатен отпуск намалява ли дните, които се признават за трудов стаж по чл. 160 от КТ?

Ползването на неплатен отпуск по реда на чл. 173а, ал. 2 намалява ли 30-те работни дни за календарна година, които се признават за трудов стаж, по чл. 160 от КТ?

Отговор:

В чл. 173а, ал. 2 от Кодекса на труда е установено правото на определени групи работници и служители да ползват платен или неплатен отпуск при обявено извънредно положение. Отпускът може да е за целия период на извънредното положение или за част от него според искането на работника или служителя. В чл. 173а, ал. 3 от КТ изрично е установено, че времето, през което се ползва такъв отпуск се признава за трудов стаж. Поради това за трудов стаж следва да се признава целият размер на ползвания неплатен отпуск, когато основанието за ползването му е чл. 173а, ал. 2 от КТ, а не само до 30 работни дни.

Държавен служител съм и за времето на извънредното положение работя от вкъщи. Мога ли да ползвам отпуск?

Отговор:

В ЗДСЛ се създаде нов чл. 64а: „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение“

Чл. 64а. (1) При обявено извънредно положение и когато не може да се въведе работа от разстояние в домашна среда по чл. 51а, органът по назначаването е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск по искане на:

  1. бременна служителка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
  2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  3. служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
  4. служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
  5. трудоустроен служител или служител, боледуващ от болест, определена в наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 333, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Майка съм на дете на 10 г. Работодателят ще ми разреши ли отпуск?

Майка съм на дете на 10 години. Аз и съпругът ми работим и няма кой да се грижи за детето в условията на извънредното положение, което пречи и на онлайн обучението. Мога ли да ползвам отпуск и работодателят ще ми го разреши ли?

Отговор:

Като майка на дете до 12-годишна възраст имате право да ползвате отпуск на основание чл. 173а, ал.2 от Кодекс на труда. С тази нова разпоредба в КТ се дава право и възможност на майките и осиновителките на деца до 12-годишна възраст, или на дете с увреждане, независимо от възрастта му, както и на работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му, да ползват платен или неплатен отпуск, без да е необходимо да имат съгласието на работодателя.

Вярно ли е, че може да се сключва трудов договор за краткотрайна работа в селското стопанство за повече от ден?

Чухме, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната безработните лица могат сключват трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл.114а от Кодекс на труда) за повече от един ден. Вярно ли е?

Отговор:

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. бяха направени промени, касаещи трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа или т.нар. „еднодневни трудови договори“, уредени в чл.114а от Кодекс на труда.

Едностранно въведеното непълно работно време не води и до едностранно намаляване на трудовото възнаграждение

Работодателят ни уведоми, че ще въведе непълно работно време, т.е. от 8-часов ще преминем на 5-часов работен ден.  Щял да издаде заповед за това. Чрез нея да определи ново часово разпределение за дните от седмицата, както  и да намали трудовото ни възнаграждение, пропорционално на отработеното време. Има ли право и как стои въпросът с намалението на трудовото възнаграждение?

 Отговор:

Новата алинея 2-ра в чл.138а КТ[1], приета чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение дава право на работодателя за това. Непълното работно време трябва да се въведе с акт, заповед на работодателя, в която да бъде посочен период от време (от... до...), колко са работните часове, т.е. колко работни часа обхваща новото дневно работно време, за кои (песронално) работници и служители се отнася промяната и други. Заповедта трябва да се сведе до знанието на съответните работници. Чрез нея обаче не може да се определи нов, намален размер на трудово възнаграждение, съответстващо на реално намалените работни часове!

Може ли работодателят да предоставя неплатен отпуск без съгласието на работника?

Категорично НЕ МОЖЕ работодателят едностранно да предоставя НЕПЛАТЕН отпуск без съгласието на работника или служителя в случаите на обявено извънредно положение. Неплатен отпуск по начало може да се предоставя и ползва само по искане на работника или служителя по реда на чл.160 от Кодекс на труда.

Неплатеният отпуск е предвиден в законодателството само като правна възможност за работника или служителя. Работодателят преценява кога и в какъв размер да се предостави неплатеният отпуск и дали въобще да разреши ползването му.

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, иска да сме в платен отпуск

Работодателят ни не желае да ползваме болнични, макар че обективно има колеги, които са болни.  Той обяви публично, че който представи болничен лист, ще бъде пускан в платен отпуск за времето на болничния, въз основа на чл.7, ал.2 Закона за извънредното положение. Моля за коментар? Възможно ли е да направи това? Очевидно не иска да поема разноските за първите дни на болничния.

Възможно е! Но няма да е законосъобразно, още по-малко коректно.

Отпускът по чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение (ЗМДВИП), следва да бъде предоставен с писмен акт (разпореждане, заповед). Актът следва да се официализира, да стигне до знанието на работника до обслужващите звена (счетоводство, каса, личен състав, до прекия ръководител  и т.н).