66 средни и големи фирми засегнати от кризата, повечето пускат работниците в платен отпуск (обновена информация)

 

66 средни и големи предприятия със заети над 37 985 служители са засегнати към момента от започналата криза заради глобалната пандемия с COVID-19 и въведеното извънредно положение у нас. Това показва проучване на КНСБ към 1 април чрез регионалните структури на конфедерацията в цялата страна за социалното напрежение във фирмите и учрежденията и последствията от ефектите на COVID – 19.

Събраните данни показват, че 79% от засегнатите фирми пускат работниците в платен отпуск, в 23% прибягват към неплатен отпуск, а в 12% от фирмите се стига до освобождаване на работещите или предстоят съкращения.

Работодателят купува пособията за борба с COVID-19

Във връзка с разпространяването на COVID – 19 на места започват злоупотреби от страна на фирмите с работещите в тях.

Злоупотребите се изразяват в това, че шефове съобщават на служителите си, че ще им правят удържи по 50лв (или други суми) на човек, за да закупят санитарни материали (маски, спирт и др. дезинфектанти), които да бъдат използвани на работно място. Имат ли всъщност право на това?

Работодателят категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство.

Тристранният съвет одобри схемата 60:40 за всички засегнати от кризата сектори

Тристранният съвет одобри днес предложението на КНСБ всички засегнати от настоящата криза сектори да имат право на подпомагане от държавата по схемата 60:40. Така отпада първоначално предложеният от правителството списък със субекти, които да имат възможност за подпомагане.  

Списъкът със секторите, които ще имат право на подпомагане, ще важи само в случаите, когато предприятието е спряло работа в резултат на издадените заповеди от здравния министър Кирил Ананиев за затваряне на молове, ресторанти, игрални зали, кина и т.н.

Отворено писмо за изключително внимание към секторите, осигуряващи хранителната сигурност в извънредно положение

ДО КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ДО Г-ЖА МАРИАНА НИКОЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС
ДО Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР МЗХГ
ДО Г-ЖА ДЕНИЦА САЧЕВА
МИНИСТЪР МТСП

 

OТВОРЕНО ПИСМО 

ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ КЪМ СЕКТОРИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ ХРАНИТЕЛНАТА СИГУРНОСТ

В ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

Становище на КНСБ по проекта на постановление за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение

КНСБ подкрепя като цяло Прооекта на ПМС и анонсираните преди това над 1 млрд. лв. за финансиране на мярката „60/40“. Тя се прилага в повечето държави членки на ЕС, макар и в различни съотношения на държавната субсидия и собствено финансиране. В този си вид потенциалът й е да осигури на над 535 хил. временно неработещи пълно трудово възнаграждение за 3 месеца.

Добрите примери в кризата: Много предприятия продължават да работят, спазват всички изисквания за безопасност

Въпреки трудната обстановка и големите предизвикателства, пред които са изправени много предприятия заради извънредното положение, не малка от част от тях успяват не просто да адаптират дейността си към новите изисквания, но и да служат за пример. Те продължават да работят, грижат се за служителите си, като някои от тях им осигуряват и витамини освен задължителните защитни маски и дезинфектанти.

Експертите на КНСБ в цялата страна се стремят да проследят и тези положителни практики. Конфедерацията ще Ви запознава с тях с надеждата, че добрите примери ще стават повече.  

Коментар на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМВИП), обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, бе приет на 21.03.2020 г. След наложено от Президента Р. Радев вето по два негови текста, приети от НС на 23.03.2020г., бе обнародван в ДВ бр.28/24.03.2020г. По силата на §52 законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Настоящият коментар е подготвен в условията на извънредна ситуация, незабавно и непосредствено след приемането му.

Позиция на КНСБ по повод искане от страна на Република България за дерогиране при извънредно положение прилагането на европейската конвенция за правата на човека

КНСБ е обезпокоена, че България има намерение да поиска временна дерогация на прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и на някои от основните свободи до края на извънредното положение, въведено с решение на НС от 13 март 2020 г.

Ние не приемаме, че е налице обективна стуация въз основа, на която да се търси позоваване на чл. 15 от ЕКПЧ и да се иска въз основа на него дерогация на прилагането на ЕКЧП.

НОИ пусна горещ телефон за въпроси, свързани с осигурителните права и безработицата

 

Националният осигурителен институт откри временна гореща телефонна линия за въпроси, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица. На номер 02 926 19 96 осигурените лица могат да отправят запитвания за действащото у нас законодателство, актуалните промени в нормативната уредба и техните осигурителни права при безработица.

МВР публикува нов образец на декларацията за пътуване във връзка с трудова дейност

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, от МВР днес обявиха следното:

Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.