Възможни изменения и допълнения в Кодекса на труда насочени към предотвратяване порочното натрупване на неползвани платени годишни отпуски и уреждане на заварените случаи на натрупани отпуски до 2010г.

Като отчитаме, че:
 
- години наред проблемите свързани с натрупване на платени годишни отпуски на работещи по трудови и служебни правоотношения не се решават,
 - това натрупване се дължи на несъвършена законодателна уредба и най-вече на задържане на ползването от страна на работодатели, вкл. органи по назначаване,
 - в проблема ”неползвани отпуски”, макар и несъществен „принос” имат и работещи по трудови и служебни правоотношения,
 - предлаганите промени в КТ и Закона за държавния служител (ЗДСл) няма да доведат до кардинално решение на проблемите, а само ще облекчат временно положението;
 - предложението според което натрупаните, заработените права по неползвани отпуски до 2010г. се премахват, нещо което противоречи на Закона за нормативните актове и на логиката на възникване на правото на отпуск;
 - това отнемане на права свързани с натрупаните до 2010г. отпуски ще облагодетелства държавния и местни бюджети и ще обогати незаслужено и „неочаквано” бизнеса за сметка на интересите на работниците и служителите

Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда - Проект

Проект!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА
(Обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г. и 27 от 1986 г.; доп., бр. 6 от 1988 г.; изм. и доп., бр. 21 от 1990 г.; изм., бр. 30 и 94 от 1990 г., бр. 27 от 1991 г.; доп., бр. 32 от 1991 г.; изм., бр. 104 от 1991 г.; доп., бр. 23 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 26 от 1992 г.; доп., бр. 88 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 100 от 1992 г.; бр. 69 от 1995 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г.; доп., бр. 87 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1996 г.; изм., бр. 12 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 28 от 1996 г.; изм., бр. 124 от 1997 г.; доп., бр. 22 от 1998 г.; бр. 52 от 1998 г. - Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 1998 г.; доп., бр. 56, 83 и 108 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 133 от 1998 г., бр. 51 от 1999 г.; доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 110 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 25 от 2001 г.; изм., бр. 1 и 105 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 120 от 2002 г., бр. 18 от 2003 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2003 г.; бр. 52 от 2004 г., бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 27 от 2005 г.; доп., бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 76 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 48, 57 и 68 от 2006 г.; изм., бр. 75 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.; доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 40, 46, 59 и 64 от 2007 г.; доп., бр. 104 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., изм., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 2010 г.)

Кампания за увеличаване на членската маса на КНСБ в регион Благоевград

Регионалният съвет на КНСБ гр. Благоевград стартира кампания за активно увеличаване на синдикалната членска маса на КНСБ. Икономическата криза и последиците от нея в страната и региона повлияха значително не само на икономическото, но и на психическото състояние на обикновения работещ човек. Именно затова в РС на КНСБ гр. Благоевград решихме, че точно сега хората имат огромна нужда да усетят подкрепата на КНСБ. Да почувстват, че не са сами, както и да бъдат окуражени и амбицирани да се борят за своите права.  Начинанието се осъществява под формата на срещи и разговори със СО,  както и със служители на предприятия без Синдикална организация, дори и без да има подадени сигнали за нередности. Там където е възможно се посещава директно предприятието. Други срещи се организират в заседателната зала на РС на КНСБ гр. Благоевград. Провеждат също и разговори по телефона. Обяснява се, особено на хора, които не са били синдикални членове, за ползите, които един колективен трудов договр би им донесъл, както и за синдикалната защита която биха могли да получат.

Протестира бившето ГУСВ

Работниците и служителите от ДП ”Строителство и възстановяване” (бившето ГУСВ) ще  проведат протестен митинг на 20.04.2010 г. /вторник/ пред сградата на ДП ”Строителство и възстановяване”, на бул. “Цар Борис III” № 54 от 10.30 ч., както и на 22.04.2010 г. /четвъртък/ от 10.30 ч. пред сградата на МРРБ.

Безопасност в транспорта

    На 13 април 2010г., Съюза на транспортните синдикати в България /СТСБ/- КНСБ отбеляза  определеният от ЕТФ и подкрепен от МТФ Ден на железопътния работник.
    На този ден СТСБ, заедно със синдикатите от целия свят призова „За по-добра железопътна система и достойни работни места”, както и протестира срещу европейката и национални политики в подкрепа на конкуренцията, либерализацията и разрушаването на традиционните железопътни компании.
    Кампанията стартира с пресконференция в присъствието на ръководствата на БДЖ ЕАД Група и ДП НК ЖИ, на които бе връчен пакет от следните препоръки, подписани от Европейските социални партньори от железопътния транспорт – Общност на Европейските железници /CER/ и Европейската Федерация на Транспортните Работници /ETF/:
     1.    Препоръки за Конкурентноспособност на работниците от железопътния сектор – подписани през 2007г.
    2.    Препоръки за по–добро представителство и интеграция на жените в железопътния сектор –  подписани през 2007г.
   3.    Несигурност и чувство на несигурност в обществения транспорт -  Препоръки към представителите на синдикалните организации и ръководствата на компаниите за обществен транспорт в Европейския съюз - – подписани през 2003г.

Mасово уведомление

Във връзка с подаден сигнал в РС  на КНСБ Благоевград, Ви уведомяваме, че в Дирекция “Регионална служба по заетостта”- Благоевград е постъпило уведомление за предстоящо масово уволнение на 104 работници и служители /предимно шивачки/ от фирма “Олимпус плаза” ЕООД – гр. Сандански.

Нов Отраслов колективен трудов договор в Транспорта – израз на осъзната отговорност и открито заявено желание за ползотворно сътрудничество между работодателските и синдикални организации

На 23.03.2010г., в сградата на Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ (СТСБ - КНСБ),  бе подписан Отраслов колективен трудов договор между представителните работодателски и синдикални организации от Транспорта. Традиционно за синдикатите, договора подписаха: Съюз на транспортните синдикати в България към КНСБ (СТСБ - КНСБ), Съюз на автомобилните работници в България (САРБ), Съюз на железничарите в България и ФТР към КТ „Подкрепа”.

Учредяване на Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград

На 09.04.2010г. в гр. Благоевград се проведе учредително събрание за създаване на Младежки форум на КНСБ в гр. Благоевград.
На събранието присъстваха Председателят и Експертите от РС на КНСБ гр. Благоевград и 12 младежи изразили желанието да вземат участие в Младежкия форум на КНСБ. За Председател на събранието бе избран Експертът от РС на КНСБ гр. Благоевград Мария Михалкова, за протоколчик: един от участващите младежи-Костадин Рупов.

20 години Федерация на синдикатите в здравеопазването

Image

Единство, сигурност и защита

Преди две десетилетия Учредителния Конгрес състоял се на 09.03.1990 година,  учредява: Федерацията на синдикатите в здравеопазването.

Висшето образование - приоритет

   На 25 март 2010 г., четвъртък, от 12.30 ч. на 11-я етаж в сградата на КНСБ ще се проведе работна среща между президента на КНСБ - проф. д-р Желязко Христов, председателя на Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” (ВОН-КНСБ) – доц. Лиляна Вълчева и председатели на синдикалните организации от ВУ в София с министъра на образованието, младежта и науката – доц. СЕРГЕЙ ИГНАТОВ и председателя на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то НС г-н ОГНЯН СТОИЧКОВ.
    СЛЕД СРЕЩАТА ОТ 13.30 ч. В СЪЩАТА ЗАЛА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.