Социално напрежение

Информация за предстоящи протестни и стачни действия в страната:
Здравеопазване. Болницата в гр. Радомир „МБАЛ – ЕООД” е пред закриване, поради тежкото си финансово състояние, което е  в резултат на стари неизплатени задължения за консумативи и работни заплати, освобождаване от отговорност на ръководители, без да им бъде приет отчета за тяхната дейност. На проведено събрание на колектива на болницата на 21.09.2009 г се учреди СО към КНСБ с численост 27 човека. Те взеха решение на 23.10.2009 г. /петък/ от 08.30 часа пред Община Радомир да се проведе протестен митинг на СО на КНСБ към „МБАЛ - ЕООД” - гр. Радомир и РС на КНСБ Перник под надслов: „Да спасим болницата и специалистите, работещи в нея!”. По време  на митинга ще се настоява за среща с Кмета и Председателя на Общински съвет – Радомир. Очаква се  в синдикалната акция да вземат участие над 200 души. Митингът ще бъде подкрепен от инициативните комитети на гражданите, които искат да защитят правото си на достъп до здравни услуги.
Образование. Днес зам.-директорът на ОУ „П. К. Яворов” с. Гьоврен, общ. Девин г-н Исмет Далов и Росен Недков – председател на Синдикалната организация на Синдиката на българските учители - КНСБ в училището са провели среща с кмета на община Девин Здравко Василев и областния управител на Смолян Стефан Стайков във връзка със забавяне изплащането на работните заплати на колектива на училището от м. юли 2009 г. На срещата бе договорено утре, 23. октомври да бъде изплатена една работна заплата и да се внесат всички  дължими социални осигуровки на колектива. Очаква се следващата  седмица да се проведе общинска сесия в Девин, на която ще се реши по кой параграф на Бюджета да се изплатят и останалите заплати, тъй като средствата по делегираните бюджети за училището са изразходвани.
Работещите в ОУ „П.К.Яворов” подготвят  стачни действия от понеделник 26. октомври, 2009 г., ако до тогава не се изплатят дължимите им работни заплати.
Общинската сесия в Девин още през септември 2009 г. е взела решение за дофинансиране на училищата в с. Гьоврен и с. Грохотно. Синдикатът на българските учители е информирал МОМН и МФ за нерешните проблеми и очаква и тяхната намеса и съдействие.  
      

Браншов колективен трудов договор „Аграрни науки”

БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

НА РАБОТЕЩИТЕ В СИСТЕМАТА НА
СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Днес, 03.08.2009 г. в гр. София, между

1. СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ, представлявана от ст.н.с. І ст. д-р СВEТЛА БЪЧВАРОВА – председател, наричан РАБОТОДАТЕЛ от една страна,
и от друга
2. ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО към КНСБ, представлявана от СВЕТЛА ВАСИЛЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
3. НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ, НАУКА, ИНФОРМАТИКА -
КТ “ПОДКРЕПА”, представлявана от ЗДРАВЧО ЗДРАВЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
наричани СИНДИКАТИ
се сключи настоящият БРАНШОВ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /БКТД/ на основание чл. 51 от КТ и чл.7, ал.1, т.8 от УП на ССА.

Браншов колективен трудов договор „Енергетика”

Този БКТД, заедно с Кодекса на труда и други нормативни актове, има силата на браншов акт, който урежда въпросите на трудовите отношения, трудовата заетост, доходите, социалното обслужване, осигурителните отношения, условията на труд, социалното партньорство, социалните аспекти на приватизационните процеси в бранша, както и по време на изпълнение на оздравителните програми в дружествата, и всички други въпроси на трудовите и социални отношения в съответствие с действащите правни норми.

Браншов колективен трудов договор „Захар и захарни продукти”

Браншовият колективен трудов договор / БКТД/ за работещите в предприятията произвеждащи захар, захарни и шоколадови продукти се сключва между Съюза на производителите на захар и захарни продукти ,наричан за краткост Съюза и Федерацията на независимите синдикални организации от хранителната промишленост към КНСБ и Федерация “Хранителна и питейна промишленост “Подкрепа” наричани в договора Синдикати се сключи настоящият договор за...

В железниците - развитие...

На днешното съвещание (16. октомври) на ръководните органи на Синдиката на железничарите в България (СЖБ) към КНСБ, Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) към КНСБ, Национален железничарски синдикат (НЖС) – Подкрепа и Федерация на транспортните работници (ФТР) - Подкрепа с участието на представители на стачните комитети бе   обсъдено изпълнението на връчените на работодателя стачни искания в Национална компания „Железопътна инфраструктура (”НК”ЖИ”). След направения анализ се констатира, че не са изпълнени основни искания:
1. спиране на съкращенията на персонала и унищожаване на компанията чрез закриване на работни места, гари и части от жп мрежи
2.    гарантиране изплащането на:
- аванс до 15 число на текущия месец
- заплата и другите възнаграждения за предходния месец – до последната дата на текущия
3.    договаряне на система за работни заплати, която да важи за всички работници и служители от компанията
4.    до момента на влизане в сила на системата по  точка 3. договаряне на механизъм за обвързване на базовите заплати по длъжности с минималната работна заплата за страната
Ръководствата и членовете на стачните комитети:
-    Избраха Обединен стачен комитет
-    Решиха Стачният комитет да внесе през следващата седмица искане до ръководството на компанията за сключване на споразумение по чл. 14. от Закона за уреждане на колективни трудови спорове (ЗУКТС) за осигуряване на минимално транспортно обслужване и дейност.

В понеделник, 19. октомври, от 11.00 ч. в София Прес ще се проведе пресконференция на Обединения стачния комитет.
От 15.30 ч. днес започва среща в „БДЖ” ЕАД между синдикатите в дружеството-страна по КТД и новият съвет на директорите. На срещата ще бъдат обсъдени предложенията на ръководството за предстоящи структурни промени.

"Заедно в 21-ви век"

Церемонията по награждаването на отличените ученици, учители и студенти в Националния конкурс „Заедно в 21 век” – България и Русия – вчера днес и утре” ще се състои на 16 октомври т.г. в Руския културно информационен център” – София, ул. Шипка” № 34, от 11.30 ч. – голямата зала. Организаторите на конкурса канят всички медии да отразят това  празнично събитие.

"Кремиковци" може и да работи

Металургичният комбинат "Кремиковци" АД може да бъде преструктуриран и да заработи по примера на германския технологичен център Дортмунд. Това стана ясно на пресконференция в централата на КНСБ по проблемите на комбината и възможните решения за работниците. В нея  участваха вицепрезидентите на КНСБ Валнетин Никифоров и Николай Ненков, председателят и зам.-председателят на СФ "Металици" Васил Яначков и Ренета Петрова, председателят на Българската асоциация на металургичната индустри, синдикалисти и работници от комбината. 

КРЕМИКОВЦИ НА КРЪСТОПЪТ

От 11.00 ч. на 14. октомври, 2009 г. , в централата на КНСБ (пл. „Македония” 1) ще се проведе пресконференция, на която председателят на СФ „Металици” към КНСБ Васил Яначков ще даде яснота относно проблемите на металургичния комбинат „Кремиковци” АД днес и възможните им решения в бъдеще.

Бюджет 2010 - какво ни чака?

След състояла се днес консултативна среща двете национално-представителни организации на работниците и служителите КНСБ и КТ „Подкрепа” заявяват, че:
Настояват българското правителство да се ангажира с амбициозни и надграждащи достигнатото равнище социални политики и програми с гарантирано финансиране, които да подкрепят усилията на институциите, бизнеса и трудещите се за преодоляване предизвикателствата на кризата.
В тази връзка считат за необходимо при изработването на бюджет 2010 г.:

-    да се преоцени рестриктивният подход към всички  социалноикономически допускания, с цел да се гарантира в оптимална степен социалната сигурност на населението;
-    за изпълнението на основния приоритет на политиката на пазара на труда – запазване на заетостта и повишаване пригодността за заетост в условията на криза, да се гарантира запазване и увеличаване на финансовия и човешкия ресурс за активните мерки на пазара на труда;
-    разходите със социално предназначение в бюджета за 2010 г. да гарантират законовите права на бенефициентите на социално осигурителната система и системата на социално подпомагане най-малко на установеното към момента равнище.
КНСБ и КТ „Подкрепа очакват да получат своевременно проекто бюджета за 2010 г. и съпътстващите го разработки и заявяват готовността си за задълбочени и сериозни консултации и сътрудничество на експертно и политическо равнище.

За успешна реформа в средното образование

Image

Президентът на КНСБ доц. д-р Желязко Христов откри Националната конференция "Средното образование - развитие, перспективи, решения". В конференцията участват зам.-председателят на НС Атанас Семов и член на образователната комисия към НС, Огнян Стоичков - председател на комисията по образование, Георги Колев - член на образователната комисия, министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова, председателят наСиндиката на българските учители, експерти на социалното и образователното министерство,директори, учители и синдикалисти от СБУ от системата на средното образование от цялата страна.