Ден на безопасни и здравословни условия на труд

Традиция става за КНСБ трета година да отбелязва 28 април като ден на загиналите при трудова злополука работници и служители


Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права, свързани с опазването на живота, здравето и трудоспособността на хората в процеса на труда. То се прокламира, защитава и осигурява с множество международни и национални нормативни актове и документи, стандарти, норми и нормативи.
България е ратифицирала редица международни документи и Директиви на Европейския саюз.

Известно е, че работниците в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване (медицински специалисти, лекари, хирурзи и т.н.), по-специално в определени отделения и дейности (спешна медицинска помощ, интензивно лечение, хирургически операции и т.н.), често рискуват да бъдат заразени вследствие на наранявания, причинени от игли или други остри инструменти (скалпели, инструменти за зашиване на рани и т.н.). Последствията могат да бъдат много сериозни и могат да доведат до тежки заболявания като вирусни хепатити или СПИН. Според някои проучвания броят на нараняванията със спринцовки в Европа възлиза приблизително на 1 200 000 годишно.
На 27 октомври 2009 г. Европейската комисия внесе Предложение за директива на Съвета за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване, сключено между HOSPEEM и EPSU. HOSPEEM (Европейска асоциация на работодателите в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване) и EPSU (Европейска синдикална федерация на работещите в сектора на обществените услуги), на които организации ФСЗ е член, са признати за европейски социални партньори в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване на 17 юли 2009 г. В работната група  на HOSPEEM и EPSU за подготовката на Споразумението участва представител на Федерацията на синдикатите в здравеопазването от България.
Рамковото споразумение има за цел превенция на нараняванията с остри инструменти в болничния сектор, както и да защити работниците, за които съществува риск от нараняване от всякакви медицински „остри инструменти“ (включително убождания със спринцовки) и да предотврати риска от наранявания и инфекции, причинени от остри медицински инструменти. В него се предвижда интегриран подход за оценка на риска, неговата превенция, обучение, информация, повишаване на осведомеността и мониторинг, както и процедури за способност за реагиране и последващи действия. Споразумението и настоящото предложение ще допринесат за постигане на възможно най-безопасна работна среда в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване.
Значимостта на въпроса за здравето и безопасността при работа следва да се отчита от всички заети в болничния сектор и в сектора на здравното обслужване. Надлежно предприетите мерки за предотвратяване и защита от ненужни наранявания ще имат положителен ефект върху ресурситe, здравето и безопасността на работниците.
Планираното действие /Предложението за директива/ е в съответствие с политиката за обществено здравеопазване на ЕС. В Бялата книга „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.” се подчертава, че безопасността на пациентите е основна грижа. Всяка мярка за опазване на здравето и безопасността на работниците в сектора на здравното обслужване допринася за качеството на предоставяните на пациентите услуги и намалява вероятността пациентите да търпят неблагоприятни последици от лечението си.
В допълнение, в обновената социална програма „Възможности, достъп и солидарност в Европа на 21-ви век” се посочва, че работната сила в сектора на здравното обслужване в ЕС е жизненоважен компонент при предоставянето на висококачествени здравни услуги.
Насърчаването на безопасни и здравословни условия на труд и съответно намаляването на икономическите разходи за здравеопазване и за проблеми, свързани с безопасността при работа, допринася за постигане на общите цели на Лисабонската стратегия за икономически растеж и заетост.
Българският текст на Споразумението бе разпространен от Българската стопанска камера, където членува Асоциацията на работодателите в здравеопазването – социален партньор на Федерацията на синдикатите в здравеопазването при договаряне на КТД.
В очакване сме края на месец април споразумението да стане Директива на Европейския съюз.