Конфедерацията на независимите синдикати в България е партньор по проект TRADE, който е фокусиран върху подкрепата на икономически зависимите самостоятелно заети лица

Проектът TRADE има за цел да се създаде европейска мрежа за борба срещу несигурното положение на много икономически зависими самостоятелно заети работници в Европа, като се започне с разпространението на знания за този факт и даването на възможност за по-добро разбиране на явлението от социалните партньори, които имат възможност да се борят за правата на тези работници. http://tradeworkers.eu/bg/

Целта на TRADE е да се обхване, да се анализира и да се разбере по-добре сложната реалност на икономически зависимата самостоятелна заетост в различни европейски страни, така че да се предложат мерки, които да подобрят положението на засегнатите работници по хармонизиран начин.

Ползватели на проекта са, на първо място, социалните партньори на национално и европейско ниво, които имат възможността да включват подобряването на ситуацията на икономически зависимите самостоятелно заети работници в своите работни програми както на секторно, така и на междусекторно ниво. В крайна сметка, ползватели по проекта ще бъдат и самите европейски работници, които са в ситуация на икономическа зависимост от даден работодател и са без трудов договор, тъй като проектът ще бъде първата стъпка към узаконяване на тяхното трудово положение и увеличаване на тяхната трудово-правна защита.

В рамките на проекта е подготвен въпросник, чиято цел е събирането на информация, която да ни позволи по-добро определяне на характеристиките и ситуацията на икономически зависимите самонаети лица в Европа. Ако сте самонаето лице и нямате служители, с попълването на въпросника приносът ви за този проект ще е много ценен. В изследването са включени само 14 въпроса и ще ви отнеме по-малко от 5 минути, за да им отговорите.

Предварително ви благодарим за ценното сътрудничество http://tradeworkers.eu/bg/