ВЪПРОСНИК ЗА СИНДИКАЛНИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

1. Име на предприятието *
2. Вашата синдикална организация е член на Федерация/Съюз
3. Имате ли в момента действащ КТД (или анекс по заплащането) на ниво предприятие? (само един отговор)

Само отговорилите с ДА на въпрос 3 продължават попълването на въпроси 4 до 8 вкл., останалите преминават направо към въпрос 7 и 8:

4. Кога беше сключен действащият фирмен КТД (анекс към него) във Вашето предприятие? (само един отговор)
5. В сферата на заплащането на труда кои видове плащания регулира действащият във Вашето предприятие фирмен КТД (анекс)? (възможни са повече отговори)
6. Какво предвижда по отношение на основната работна заплата действащият във Вашето предприятие фирмен КТД (анекс)? (един отговор)

7. Как се промени средната работна заплата във Вашето предприятие по отчетни данни на ТРЗ (моля отговорете на всеки ред, като при липса на промяна отбележете с 0 %, а при повишение или намаление - съответно с колко + или - %):

- през 2015 спрямо 2014 г. (%)
- през 2016 спрямо 2015 г. % (може и предварителни данни)
8. По Ваша преценка това изменение / или липсата на промяна се дължи основно на (посочете до 3 отговора):