Вижте пълния текст на споразумението между КНСБ, КТ „Подкрепа“ и правителството за тавана на пенсиите, заплатите и енергийните помощи

  

  • site-1

След среща при министър-председателя Бойко Борисов, поискана от двата синдиката, с участието на вицепремиера Валери Симеонов и финансовия министър Владислав Горанов,

 

Правителството, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ се споразумяха за следното

:

 

ПО УВЕЛИЧЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОТ БЮДЖЕТНАТА СФЕРА

1. В Закона за държавния бюджет за 2019 г. Правителството се ангажира да предвиди 10-процентно увеличение на средствата за възнаграждения на работниците и служителите във всички структури, звена, агенции и др. , които са на бюджетна издръжка, както и да защитава тази мярка в Народното събрание.

 

2. В Постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. Правителството ще гарантира:

 

- увеличението по предходната точка да бъде насочено с по-голям процент към структури, служби, агенции и др.п. работещи на терен : НАП, НОИ, АСП, АЗ, ГИТ, БАБХ и др.

 

- допълнителните средства, формирани на база на увеличението по т.1 ще се използват изцяло за промени на основните работни заплати, но не и за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в държавната администрация. Същият подход ще се прилага и за звената в сферите и дейностите, финансирани чрез Единни разходни стандарти, както и по отношение на всички работници и служители, чиито работни заплати се финансират от бюджета ;

 

- средствата за увеличението на заплатите на всички работници и служители, за които то се отнася ще се разпределят така, че увеличението на всяка индивидуална работна заплата да се състои от две части – половината от средствата като еднаква „твърда“ сума към индивидуалните работни заплати (инфлационна част) и другата част – съобразно приноса и индивидуалното изпълнение на база годишната оценка за работещите в държавната администрация, а за всички останали според прилаганите на място критерии и правила за оценка;

 

- началната дата за прилагане на увеличението за всички да е 1.01.2019 г., като администрациите се задължат да го реализират до края на м. март 2019 г.

3.Правителството ще стимулира активното включване на синдикалните структури по места в целия процес на оценяване и определяне на увеличението на заплатите, с оглед максимална прозрачност, обективност и информираност на всички работещи и в съответствие с чл. 3 от Наредбата за реда и условията за оценяване на служителите от държавната администрация.

В съответствие със Закона за администрацията, Министерския съвет ще сформира работна група, която да разработи предложения за усъвършенстване на законодателството, касаещо процеса на оценяване резултатите от изпълнението на държавните служители, както и повишаване ролята и отговорностите на синдикалните организации в този процес.

 

 

4. Страните по настоящото Споразумение призовават и препоръчват:

- общинските власти да предприемат –10-процентно увеличение на работните заплати за работниците и служителите в техните администрации, както и за работещите в дейностите на издръжка на общинските бюджети, като спазват принципите и постановките, изложени в т.2;

- ръководствата на предприятията в рамките на плановете и програмите си за следващата година също да предвидят и реализират поне 10-процентно средно увеличение на работните заплати на своите работници и служители.

 

 

ПО ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЦЕЛЕВОТО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ЕФЕКТА НА ПОВИШЕНИТЕ ЦЕНИ НА ГАЗА, ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА НАЙ-БЕДНИТЕ ДОМАКИНСТВА, ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА

 

Правителството ще предприеме незабавни действия за увеличаване с 50 на сто на финансирането на програмата на МТСП за целево социално подпомагане за отопление (б.р.приблизително 43 млн.лв)

 

До седмица, заедно със синдикатите, ще се търси механизъм, по който средствата да бъдат разпределени към социално слабите домакинства, за да се компенсират повишените цени на газа върху най-бедните.

 

 

ПО ПОЛИТИКАТА ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЛИЦАТА С ВИСОК ПРИНОС В ОСИГУРИТЕЛНАТА СИСТЕМА, ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪОТНОШЕНИЕТО ПРИНОС-ПРАВА И ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА

1. От 01.01.2019 г.максималният осигурителен доход за целите на осигуряването в ДОО и НЗОК се установява на 3000 лв.

 

2. От 1 юли 2019 година за определяне тавана на всички пенсии (стари и новоотпуснати) се прилага максималният осигурителен доход от 3000 лв. и се прилага подходът по действащата разпоредба на §6 от КСО, а именно максималният размер на пенсиите за трудова дейност се установява като 40 на сто от 3000 лв., т.е. 1200 лв. за всички пенсии.