Станете част от нашето семейство

Ако искате да защитите своите права и да станете част от голямото семейство на най-многочислената обществена организация в България с 350 000 членове –  КНСБ, то имайте предвид че членството в Конфедерацията се реализира чрез федерациите, синдикатите и съюзите.

Когато във вашето предприятие няма синдикална организация, а са налице желание и интерес сред работниците и служителите, Вие можете да се превърнете в инициатор за нейното създаване. Съществуват определени универсални изисквания към процедурата , които трябва да се съблюдават по време на процеса.

1. Синдикална организация може да бъде учредена :

- по месторабота – във всяко предприятие или негово поделение, независимо от формата на собственост (дружество, фирма, кооперация, институт, болница, училище, държавна администрация, финансови и застрахователни институции, обществени организации и т.н.);

- по производствено-териториален признак;

- на териториален принцип – работещи, когато в предприятието им поради различни причини не може да бъде учредена организация, безработни, пенсионери, учащи се, които имат право и възможност да полагат наемен труд.

2. Решение за създаване на синдикална организация в предприятие могат да вземат единствено, самостоятелно и доброволно дееспособни физически лица, работници и/или служители, които провеждат учредително събрание, при наличие най-малко на трима учредители.

3. Събранието избира Председател (водещ на събранието), протоколчик и приема дневен ред, който включва: решение за учредяване на синдикалната организация; решение за членство във федерация, синдикат или съюз на КНСБ и избор на ръководни и контролни органи на организацията.

4. Събранието решава начина на гласуването (тайно или явно). След процедурите по гласуване се съставя учредителен протокол, който трябва да съдържа дата, място, дневен ред, взети решения, подписва се от водещия заседанието, протоколчика и от всички учредители с име, презиме и фамилия или се прилага списък на учредителите.

5. Ръководството на синдикалната организация осъществява контакт с избраната федерация, синдикат или съюз (основен член) към КНСБ и ги информира за желанието си за членство в тях.

6. Ръководството на синдикалната организация уведомява работодателя за създадената организация

Независимо от съществуващите различия във вътрешноустройствените правилници и наредби на основните членове на КНСБ, е постигнато общо съгласие за действие на няколко забрани , които са залегнали в Устава на КНСБ и не позволяват:

- създаването на повече от една синдикална организация на КНСБ при един работодател;

- директно членство на синдикалната организация в КНСБ;

- едновременно членство в КНСБ и други синдикати;

- едновременно членство в два или повече основни члена (федерации, синдикати и съюзи) на КНСБ.

 

Учредителният протокол ( Приложение 1 ) с решението за членство се изпраща в съответната федерация, синдикат или съюз на КНСБ. Легитимирането на новата организация се извършва от органа, определен от устава на съответния основен член.

След приемането й, на организацията се издава документ – удостоверение за нейната легитимност и представителност , което съдържа задължително следното: – срок, име, презиме и фамилия на председателя на синдикалната организация, основанията за издаването му, подпис и печат на съответния основен член. Удостоверението служи за доказателство на синдикалната принадлежност към КНСБ пред работодателя, особено за целите на колективното договаряне, сключването на споразумения, защитата на правата на синдикалните членове и др. Наред с останалото, удостоверението категорично потвърждава представителните функции на председателя на организацията.

За реализацията на индивидуалното членство е предвидена сравнително опростена процедура. Всеки работник или служител заявява волята си за членство в синдикална организация чрез писмено заявление до нейното ръководство, което съдържа: трите имена, професия, месторабота, подпис на заявителя и дата. Заявлението следва да съдържа декларативен текст, според който кандидатстващият за членство поема доброволно ангажимента да спазва устава на организацията и да плаща редовно членския си внос ( Приложение 2) . Приемането на синдикален член се извършва от ръководството на синдикалната организация съгласно установените изисквания и вътрешноорганизационните документи на всеки основен член на КНСБ. Препоръчително е в тях да се предвиди възможността за обжалване при отказ за приемане пред по-горни синдикални органи, за да се ограничат неоправданите откази и намали влиянието на субективния фактор. Членството на синдикалния член се удостоверява с членска карта. Ако новоприетият член желае членският му внос да се събира по ведомост, той представя на работодателя писмена молба за това ( Приложение 3 ).

Прекратяването на членството става с писмено заявление до ръководството на организацията и не подлежи на утвърждаване или одобряване. По отделен ред се прекратява членството в синдикална организация, когато основание за това е виновно поведение на синдикалния член, в случаите предвидени в ставите на основните членове.

 

 

 

Примерен образец Приложение №1

 

УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, .......................год., в гр./с................................................... се проведе учредително събрание за образуване/създаване на синдикална организация в ................................... гр. ................................................ ..................( предприятие)

На събранието присъстваха ............. работници и /или служители от предприятието.За председател на събранието е избран/а ....................................., а за протоколчик - ................................................................................................................

Събранието протече при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1.Учредяване на СО
2.Членство на СО в основен член на КНСБ ( федерация, синдикат, съюз на отраслов, браншов и професионален признак).
3.Избор на ръководство на организацията ( СК – председател и секретари и ФКК /РК - председател и членове)
4. Начин на събиране на индивидуален членски внос ( по ведомост или по книга – ведомост)

 

По т.1 от Дневния ред:

- изказвания, предложения
- решения: <за> ........................ <против>..................................... < въздържали се>

По т.2 от Дневния ред / изказвания, предложения/
решение: <за> .......................... <против>..................................... < въздържали се>

По т.3 от Дневния ред /изказвания, предложения/
Решения: <за> .......................... <против>..................................... < въздържали се>
( по т.3 може да се избере изборна комисия )

По т.4 от Дневния ред /изказвания, предложения/
Решения:<за> .......................... <против>..................................... < въздържали се>

 

 

Протоколчик:................... Председател на събранието:..................

 

Учредители:................( Име,презиме,фамилия) Подпис.......................

.................................................................................................................
.................................................................................................................

( Може да се приложи и отделен списък с имената и подписите)

 

Примерен образец Приложение №2

 

ДО
Председателя на СО
при...........................
.................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за членство в Синдикална организация
От ....................................................... (име, презиме, фамилия)

 

Уважаеми колеги,

Заявявам волята си за членство в Синдикалната организация на ......................... при .....................................................

Приемам и се задължавам да спазвам Устава на .................................................... и редовно да си плащам определения размер на членски внос, като желая същият да се събира по ведомост (или с книга-ведомост).

 

Дата ..................... Подпис:....................................

 

Забележка: На основание молбата синдикалното ръководство/орган на СО взема решение за приемане на синдикални членове.

 

 

Примерен образец Приложение 3

 

ДО
Ръководителя
(Изпълнителния директор,Началника)
На .........................................

 

МОЛБА
От ....................................................................................( име, презиме, фамилия)
работещ в .......................................................................................................................

 

Уважаеми г-н/г-жа .............................................,
Член съм на синдикалната организация на ................ при .................................... Желая отчисленията за членски внос да бъдат събирани по ведомост.

Моля, за вашето разпореждане.

 

Дата ...................... С уважение:............................

 

 

Повече информация, помощ и съвети можете да получите и в най-близкия Регионален или Общински съвети на КНСБ.