Европейски директиви

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (86/613/ЕИО) за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на амостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (89/391/ЕИО) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (91/533/ЕИО) относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение

ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на организацията на работното време

ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2008/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения

ДИРЕКТИВА 96/34/ЕО НА СЪВЕТА относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП)

ДИРЕКТИВА 98/49/ЕО НА СЪВЕТА за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността

Източник EUR-Lex.europa.eu

Галерия

Протест Кремиковци

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/kremikovci

Учителска стачка

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/uchitleska

"ЧЕЗ разпределение България"

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/cez

Протест на горските работници

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/knsb_V_deistvie/gori

Концерт - 20 юни 2008 г.

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/concert

28-ми Април - Международен ден на загиналите при трудови злополуки

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - https://knsb-bg.org/images/gallery/konferencii/pametnik


_________________________________________________________________________