Двама миньори са загинали при трудова злополука в рудник Джурково

Двама миньори са загинали при трудова злополука в рудник Джурково вчера, предаде агенция "Фокус", цитирайки областната дирекция на МВР в Пловдив. Сигналът за случилото се е бил получен в РУП - Асеновград, в 21.25 часа. Починалите са С.А. на 43 години от Първомай и Д.Б. на 48 години от Лъки.

Решение № 12 от 11 ноември 2010 г. по Конституционно дело № 15 от 2010

Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Георги Петканов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито заседание на 11 ноември 2010 г. конституционно дело № 15 /2010 г., докладвано от съдията Ванюшка Ангушева.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Конституцията на Република България /Конституцията/.

Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

(Обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35,
41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г. и бр. 16, 19, 49, 58 и 59 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „безработица” се поставя запетая и се добавя „ако това е предвидено в съответната програма”.
б) в т. 8 думите „по т. 1 и 7” се заменят с „по т. 1, 5 и 7”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работниците и служителите, наети на работа при един работодател за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец или наети на работа при повече работодатели - при всеки от тях за не повече от 5 работни дни (40 часа) през календарния месец, се осигуряват задължително за инвалидност, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест.”
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не е осигурен/осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна.”
4. Създава се нова ал. 8:
„(8) Докторантите могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, ако не са осигурени на друго основание.”
5. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „ал. 7” се заменят с „ал. 7 и 8”.

§ 2. В чл. 4а, ал. 7, изречение трето думите „са начислени, но не са изплатени, или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

§ 3. В чл. 5, ал. 6, изречение първо след думите „министъра на финансите” се добавя „съгласувано с управителя на Националния осигурителен институт”.

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „начислените и неизплатени или неначислените” се заменят с „неизплатените”.
2. В ал. 5 думите „или начислените, но неизплатени” се заменят с „или неизплатените”.

§ 5. В чл. 6а, ал. 1 думите „начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените” се заменят с „неизплатените брутни”.

§ 6. В чл. 7, ал. 3 думите „са начислени, но не са изплатени или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 и 5 думите „полученото, начисленото и неизплатеното, както и неначисленото” се заменят с „полученото или неизплатеното”.
2. В т. 2 думите “чл. 4, ал. 1, т. 5” се заменят с “чл. 4, ал. 1, т. 5 и 9”

§ 8. Създава се чл. 9а:
“Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата
Чл. 9а. (1) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските. Осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но не за повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
(2) За осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване към датата на внасянето на вноските, ако това време не се зачита за осигурителен стаж на друго основание по този кодекс.
(3) Внасянето на осигурителните вноски по ал. 1 и 2 се извърши по банков път.
(4) За придобит осигурителен стаж по реда на ал. 2 правото на пенсия възниква от датата на внасянето на осигурителните вноски.
(5) Когато са внесени осигурителни вноски по ал. 1 за периоди на обучение, лицето има право да внесе осигурителни вноски по ал. 2 за разликата до 5 години.
(6) Осигурителните вноски по ал. 1 и 2 са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., към датата на внасяне на вноските.”

§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Възникване, времетраене, прекратяване и прекъсване на осигуряването”
2. Досегашният текст става ал. 1.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Осигуряването се прекъсва през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 не е прекратена.”

§ 10. В чл. 32 думите „Министерството на труда и социалната политика” се заменят с „Министърът на труда и социалната политика”.

§ 11. В чл. 33, ал. 2 се създава изречение трето:
„Ръководителите на териториалните поделения се назначават с конкурс за срок 6 години.”

§ 12. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „трудово” се заличава.
2. В ал. 3, изречение второ след думите „обезщетенията и помощите” се добавя „или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт”.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Длъжностните лица по ал. 3 издават разпореждане за спиране изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, трудова злополука и професионална болест, трудоустрояване, бременност и раждане и отглеждане на дете, когато са обжалвани актовете на медицинската експертиза или когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.”
4. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 13. В чл. 40а, т. 1 думите „са начислени, но не са изплатени или не са начислени” се заменят с „не са изплатени”.

§ 14. В чл. 41, ал. 1, изречение първо думите „съответния риск за периода от шест календарни месеца” се заменят с „общо заболяване и майчинство за периода от 12 календарни месеца”.

§ 15. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2 месеца” се заменят с „30 календарни дни”, а думите „75 календарни дни” се заменят с „30 календарни дни”.
2. В ал. 3 думите „75 календарни дни” се заменят с „30 календарни дни”.

§ 16. В чл. 47, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „6-те календарни месеца” се заменят с „12-те календарни месеца”.
2. В изречение второ думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца”.

§ 17. В чл. 48, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „6-те календарни месеца” се заменят с „12-те календарни месеца”.
2. В изречение второ думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца”.

§ 18. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 се изменя така:
“2. нямат отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране;”
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:
1. заявлението по ал. 3 е подадено в 3-месечен срок от тази дата;
2. лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в 7-дневен срок от тази дата.”
3. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Ако заявлението по ал. 3 е подадено по неуважителни причини след изтичане на срока по ал. 4, т. 1, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.
(6) Ако заявлението по ал. 3 е подадено в срока по ал. 4, т. 1, а регистрацията на лицето като безработно в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по ал. 4, т. 2, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения по чл. 54в или чл. 54б, ал. 3 или 4 период, намален със закъснението.”
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.

§ 19. В чл. 54б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и по-голямо от максималния” се заличават.
2. В ал. 2 думите „и максималният дневен размер на обезщетението за безработица се определят” се заменят с „дневен размер на обезщетението за безработица се определя”.
3. В ал. 3 след думите „Закона за съдебната власт” се добавя „или по други закони”.
4. В ал. 6 думите „по чл. 54в, ал. 1” се заличават.

§ 20. В чл. 54в ал. 3 се отменя.

§ 21. В чл. 54г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.
(2) Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 дни.”
2. В ал. 3 след думата „оставащия” се добавя „към датата на спиране”.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.”

§ 22. В чл. 54д, ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В досегашния текст в края на изречението се поставя запетая и се добавя „ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в 7-дневен срок от прекратяване на трудовата дейност”.
2. Създава се изречение второ:
„Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.”

§ 23. В чл. 54е, ал. 5 накрая се добавя „с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснатото парично обезщетение за безработица”.

§ 24. В чл. 54ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „за безработица в” се заменят със „за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на”.
2. В ал. 2 думите „чл. 114, ал. 1” се заменят с „чл. 114, ал. 4”.

§ 25. Член 54и се отменя.

§ 26. Член 68 се изменя така:
„Придобиване право на пенсия
Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
(2) От 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
(3) В случай, че лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2 до 31 декември 2020 г., те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години.”

§ 27. В чл. 69 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
“(1) Военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите при освобождаване от служба придобиват право на пенсия независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи;
2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като държавни служители по посочените закони или като следователи и младши следователи.
(3) Държавните служители от Държавна агенция “Национална сигурност” придобиват право на пенсия при освобождаване от служба независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по Закона за  Държавна агенция „Национална сигурност”, на военна служба или законите по ал. 2;
2. от 31 декември 2011  г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени по Закона за  Държавна агенция „Национална сигурност", на военна служба или законите по ал. 2.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Служителите в Главна дирекция „Гражданска защита” на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някоя от дейностите по чл. 52д, ал. 2, т. 1, букви „в – е” от Закона за Министерството на вътрешните работи, при прекратяване на правоотношението придобиват право на пенсия независимо от възрастта, ако са прослужили 15 години на длъжност „водолаз” и при осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита;
2. от 31 декември 2011 г. – общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени в системата на гражданска защита.”

§ 28. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение първо след думите “1,1 на сто” се поставя запетая и се добавя “а от      1 януари 2017 г. – 1,2 на сто”;
б) в изречение второ думите „37 години за мъжете и 34 години за жените” се заменят с „повече от изискуемия за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 за съответната календарна година”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато лицето има осигурителен стаж от различни категории, при определянето на продължителността му за изчисляване размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст, стажът се превръща при условията на чл. 104, ал. 2. При изчисляване размера на пенсията, осигурителният стаж на лицата по чл. 104, ал. 3 – 8 се превръща като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.
3. Досегашните ал. 2 - 7 стават съответно ал. 3 - 8.
4. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „чл. 68, ал. 4” се заменят с „чл. 68, ал. 3”, а думите „ал. 7” се заменят с „ал. 8”.
5. Досегашната ал. 9 става ал. 10.

§ 29. В чл. 70а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 4 се изменя така:
“4. на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование или на недостигащи периоди за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, за които лицата са внесли осигурителни вноски изцяло за своя сметка;”;
б) се създават т. 8 и 9:
„8. на неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж, или на законна стачка;
9. през което лицата са се осигурявали на основание чл. 4, ал. 5, 7 и 8.”
2. В ал. 3 т. 3 се отменя.

§ 30. В чл. 71 думите „Осигурените лица” се заменят с „Лицата”.

§ 31. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите „разликата между възрастта му” се поставя запетая и се добавя „но не по-рано от навършване на 16 години”.
2. В ал. 4, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

§ 32. В чл. 76 думите „чл. 70, ал. 2” се заменят с „чл. 70, ал. 3”.

§ 33. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 3-6” се заменят с „чл. 70, ал. 4 - 7”, а думите „заявлението по чл. 94” се заменят с „пенсионирането”.

§ 34. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 70, ал. 2” се заменят с „чл. 70, ал. 3”, а думите „чл. 70, ал. 3 - 6” се заменят с „чл. 70, ал. 4 - 7”.
2. В ал. 2, т. 1, 2 и 3 думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

§ 35. В чл. 81, ал. 2 думите „чл. 70, ал. 7” се заменят с „чл. 70, ал. 8”.

§ 36. Член 84а се отменя.

§ 37. Член 89 се отменя.

§ 38. Член 90 се отменя.

§ 39. В чл. 98, ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „или други длъжностни лица, определени от управителя на Националния осигурителен институт”.

§ 40. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „разпореждането по чл. 98” се заменят с „влязлото в сила разпореждане по чл. 98”;
б) в т. 1 думата “трудов” се заменя с “осигурителен”.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай, че в срока за обжалване на разпореждането са представени нови доказателства за осигурителен стаж, осигурителен доход, гражданско състояние и други, разпореждането се отменя или изменя от датата на отпускането, промяната или отказа за отпускане на пенсията.”

§ 41. В чл. 101 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „социална пенсия за старост” и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.

§ 42. В чл. 102 се създава ал. 5:
„(5) При преизчисляване на пенсията осигурителният стаж, положен след                  31 декември 2010 г. не се превръща по реда на чл. 104.”

§ 43. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „При пенсиониране за осигурителен стаж и възраст” се заменят с „При определяне на размера и/или правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст”.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Разпоредбите на ал. 3 - 8 се прилагат само при преценяване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.”

§ 44. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) създава се ново изречение второ:
„Разпорежданията се издават в 14-дневен срок след изтичането на срока по ал. 2.”;
б) досегашното изречение второ става изречение трето.
2. В ал. 4, изречения първо и трето след думите „актовете за начет” се поставя запетая, а думите „и задължителните предписания” се заменят със „задължителните предписания и поканите за доброволно изпълнение”.

§ 45. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение първо думите “влезлите в сила” се заличават.
2. Създава се ал. 6:
“(6) Споровете за добросъвестност се решават по реда на Глава осем с решение на ръководителя на териториалното поделение на НОИ.”

§ 46. Създава се чл. 114а:
„Удръжки от паричните обезщетения, помощите и пенсиите
Чл. 114а. (1) Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки, освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка.
(2) При определяне на дохода от пенсии, върху които се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или се извършват удръжки за вземания на държавното обществено осигуряване, се включват и добавките към нея с изключение на добавката за чужда помощ.”

§ 47. В чл. 117, ал. 1, т. 2, буква „ж” думите „по чл. 114, ал. 1” се заменят с „по чл. 40, ал. 4, чл. 54г, ал. 4 и чл. 114, ал. 3 и 4”.

§ 48. В чл. 117а, ал. 1 и 2 думите „чл. 117, ал. 1, т. 2” се заменят с „чл. 114 и чл. 117, ал. 1, т. 2”.

§ 49. В чл. 118 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Обжалване на решението”
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Решението на управителя на Националния осигурителен институт по чл. 117, ал. 4 може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред Административен съд София-град. Жалбата се подава чрез управителя на Националния осигурителен институт, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 50. В чл. 123ж, ал. 2 думите „социално осигуряване” се заменят със „социална сигурност”.

§ 51. В чл. 127, ал. 2 след думата “Лицата” се добавя “по ал. 1”, а думите “независимо от възрастта” се заличават.

§ 52. В чл. 142, ал. 1, т. 1 думите “за работещите при условията на първа и втора категория труд, съобразно категорията труд” се заменят с “при условията на чл. 168”.

§ 53. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създава б. “г”:
“г) от 2017 г. – 7 на сто.”
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите “2,2 на сто” се добавят “а от 1 януари 2017 г. – 2,8 на сто”;
б) в т. 2 след думите “2,8 на сто” се добавят “а от 1 януари 2017 г. – 4,2 на сто”.

§ 54. Член 168 се изменя така:
“Чл. 168. (1) От 1 януари 2015 г. осигурените лица в професионален пенсионен фонд придобиват право на пенсия за ранно пенсиониране при:
1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж при условията на първа категория труд и възраст 12 години и 6 месеца за жените и 10 години и 6 месеца за мъжете по- ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1;
2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж при условията на втора категория труд и възраст 7 години и 6 месеца за жените и 5 години и 6 месеца за мъжете по ниска от възрастта по чл. 68, ал. 1.
(2) От 31 декември 2015 г. възрастта по ал. 1, т. 1 и 2 се намалява с по 6 месеца от първо число на всяка следваща календарна година до достигане на 8 години по-ниска от възраст за жените и мъжете, работили при условията на първа категория труд  от възрастта по чл. 68, ал. 1 и 3 години по-ниска възраст за жените и мъжете, работили при условията на втора категория труд от възрастта по чл. 68, ал. 1.
(3) Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.”

§ 55. В § 1, ал. 1, т. 2, изречение второ от Допълнителната разпоредба думите „не са начислени, до начисляването” се заменят с „не са изплатени, до изплащането им”.

§ 56. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 се правят следните изменения и допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
“(1) До 31 декември 2014 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд и 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако са навършили 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 94 за жените и 100 за мъжете.”;
б) в ал. 2 думите “До 31 декември 2010 г.” се заменят с “До 31 декември 2014 г.”;
в) в ал. 3 думите “ако отговарят на условията по ал. 2” се заменят “ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж положен при условията на чл. 104, ал. 3”;
г) алинея 4 се отменя.
2. Създава се § 4а:
“§ 4а. (1) Средствата по индивидуалните партиди на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които към 31 декември 2010г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(2) До 31 януари 2011 г. Комисията за финансов надзор представя на министъра на финансите, управителя на Националния осигурителен институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите информация за наличния брой дялове по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 към 31 декември 2010г.
(3) Преди изготвянето на информацията по ал. 2 управителят на Националния осигурителен институт предоставя на Комисията за финансов надзор и на пенсионноосигурителните дружества данни за лицата по ал. 1:
1. работещи при условията на първа или втора категория труд към 31 декември 2010г.;
2. починали до 31 декември 2010г.
(4) Средствата по индивидуалните партиди на лицата по ал. 1, с изключение на починалите, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване до 31 март 2011 г.
(5) Осигурителните вноски в размерите, определени в чл. 157, ал. 1, т. 2 за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд за лицата по ал. 1, дължими за времето до 31 декември 2014 г. се превеждат във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.
(6) Осигурителните вноски по ал. 5 са изцяло за сметка на осигурителите и на лицата, осигуряващи се по чл. 4а и се внасят върху осигурителните доходи съгласно чл. 157, ал. 6.
(7) В случай, че лицата по ал. 1 се пенсионират при условията на чл. 68, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени към 31 декември 2010г. и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за тях във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2.
(8) При смърт на лица по ал. 1, които не са упражнили правото си на пенсия по § 4, техните наследници – преживял съпруг, низходящи или възходящи, имат право да получат еднократно от Националния осигурителен институт прехвърлените средства от професионалния пенсионен фонд, в който е бил осигурен техният наследодател към 31 декември 2010г. и постъпилите след тази дата осигурителни вноски за него във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, в размерите по чл. 157, ал. 1, т. 2.
(9) Към 31 март 2011г. и към началото на всяка следваща календарна година Националният осигурителен институт заделя прогнозния размер на необходимите средства за изплащане на сумите по ал. 7 и 8.
(10) От датата на прехвърлянето на средствата на лицата по ал. 1 във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване, по силата на закона се прекратяват правоотношенията им с пенсионноосигурителното дружество, управляващо професионалния пенсионен фонд, в който са били осигурени и от същата дата се закриват техните индивидуални партиди.
(11) Към 31 декември 2010г. се прекратяват започналите процедури по промяна на участието и прехвърлянето на средства от един в друг професионален пенсионен фонд на лицата по ал. 1.
(12) Жените, родени преди 1 януари 1955 г. и мъжете, родени преди 1 януари 1952 г., осигурени към 31 декември 2010 г. в професионален пенсионен фонд, продължават да се осигуряват в избрания от тях фонд.
(13) Лицата по ал. 12 и осигурените в професионален пенсионен фонд, родени след 31 декември 1959 г. могат да се пенсионират при условията на § 4 до 31 декември 2014 г. включително, като в този случай средствата по техните индивидуални партиди се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване.”   
3. В § 5:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:
1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.”;
б) в ал. 4, изречение първо думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените” се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж”.
4. В § 6, ал. 1 думите “31 декември 2011 г.” се заменят с “31 декември 2013 г.”, а думата „предходната” се заменя със „съответната”.
5. В § 9:
а) алинеи 2, 3, 4, 5,7, 8 и 9 се отменят;
б) алинея 6 се изменя така:
“(6) При смърт на лицето преди изтичане на срока на планът за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 остатъка от дължимите вноските не се събират от наследниците му. Ако се отпусне наследствена пенсия се зачита за осигурителен стаж само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.”

§ 58. В § 17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 19 от 2010г.) думите "социално осигуряване" се заменят със "социална сигурност".

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 59. Навсякъде в кодекса думите „чл. 68, ал. 1 - 3” и „чл. 68, ал. 1 и 2” се заменят с „чл. 68, ал. 1”.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 60. В § 17 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 19 от 2010 г.) думите „социално осигуряване” се заменят със „социална сигурност”.
§ 61. В чл. 105 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г. и бр. 41, 42 и 50 от 2010 г.) ал. 3 се отменя.
§ 62. В чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г. и бр. 35, 41 и 103 от 2009 г. и бр. 15, 46 и 58 от 2010 г.) т. 10а се изменя така:
„10а. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст”.
§ 63. Член 78 от Закона за дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78 от 2007 г.; доп., бр. 42 от 2009 г.) се отменя.
§ 64. Стажът, положен при условията на чл. 70, ал. 1, изречения второ и трето от Кодекса за социално осигуряване до 31 декември 2010 г., се взема предвид при определяне размера на пенсията и след тази дата.
§ 65. (1) Заварените към влизането в сила на закона трудови правоотношения за неопределено време с ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, възникнали до 31 декември 2009 г., се запазват до провеждане на конкурс за съответната длъжност.
(2) Конкурсите по ал. 1 се обявяват до два месеца от влизането в сила на закона.
§ 66. Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, безработица и при трудоустрояване, отпуснати с начална дата до 31 декември 2010 г., продължават да се изплащат в определения им досегашен размер до изтичане на срока им.
§ 67. Паричните обезщетения, отпуснати с  начална дата до 31 декември 2010 г. по отм. чл. 54и, продължават да се изплащат до изтичане на срока им.
§ 68. (1) Осигурителният стаж на правоимащите лица по чл. 104, ал. 7 и 8 се определя въз основа на издадени по реда на наредба на Министерския съвет по § 45, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната осъществени или започнали до 12.05.2009 г.
(2) Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 69, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12.05.2009 г., ако в 1-годишен срок от влизане в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.
§ 69. От 1 януари 2012 г. средствата по отменения чл. 89 се изплащат по реда, определен със Закона за социалното подпомагане, а по отменените чл. 90 и 101, ал. 3, изречение второ - по ред определен със Закона за интеграция на хората с увреждания.
§ 70. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2016 г. се преизчисляват по реда на този кодекс с процент 1,2 на сто за всяка година осигурителен стаж без да се променя дохода, от който е изчислена пенсията.
§ 71. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 37, 38 и 41, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.

Национална мрежа по КТД и права

 

СЪСТАВ 

Национално ниво:

Пламен Димитров – Президент на КНСБ

адрес: 1040 София, пл. „Македония” 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 505

 

д-р Иван Кокалов - Вицепрезидент на КНСБ

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 446

 

Лидия Янчева – председател на ЦКК на КНСБ

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 420

 

Пламен Нанков – изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 405

 

Чавдар Христов - изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 575

 

Асия Гонева - изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 672

 

Юлия Симеонова - изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 472

 

Николай Недев - изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 680

 

Атанаска Тодорова– изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 504

 

Стойчо Кръстев – изпълнителен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 596

 

Варшава Максимова – парламентарен секретар

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 500

 

Недка Колева – консултант

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 676

 

Тодор Тодоров – консултант

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010

 

Емилия Маркова – главен експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 673

 

Надежда Даскалова – ИССИ

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 528

 

Ектерина Рибарова – ИССИ

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 647

 

Татяна Михайлова – ИССИ

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 528

 

Величка Микова – главен експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 476

 

Светла Тонева – главен експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 479

 

Даниела Чекова – главен експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 464

 

Емилия Димитрова – главен експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010  653

 

Антон Иванов Генчев – експерт

адрес: 1040 тел.: 02/ 4010  София, пл. „Македония № 1

e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 670

 

Иван Йорданов Иванов – експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 670

 

Диана Дамянова Косева – експерт

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 4010 670

 

Браншово ниво

 

СБУ

Иван Кънчев -  експерт

        адрес: София 1000, ул. „Ген Паренсов” 11

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 78 18

 

Роза Костова -  експерт

        адрес:София 1000, ул. „Ген Паренсов” 11

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 78 18

 

Йордан Красев – експерт

        адрес:София 1000, ул. „Ген Паренсов” 11

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 78 18

 

СТСБ

Екатерина Йорданова – председател

        адрес: София 1233, бул. „Мария Луиза”106

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/931 51 24

 

Мария Костова - председател на Синдикат на авиационните специалисти

         адрес: София 1233, бул. „Мария Луиза”106

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/931 51 24

 

Мария Николова – експерт

адрес: София 1233, бул. „Мария Луиза”106

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/931 51 24

 

ФСЗ

Слава Златанова - зам.председател  

адрес: София 1202, бул. „Мария Луиза” 45

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/985 58 70

 

Росица Светославова Вергова – експерт

адрес: София 1202, бул. „Мария Луиза” 45

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:02/983 38 54

 

НСФ ”МЕ”

Зоя Цветанова - зам.председател

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/4010 550

 

Васил Василев - експерт

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/4010 550

 

 

Ваня Добромирова Василева – експерт

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/4010 550

 

ФНСДУО

Мария Темелкова – председател

        адрес:София 1000, ул. Алабин 52

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/9835 254

 

Силва Васева - организационен секретар

         адрес: София 1000, ул. Алабин 52

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/98 35 254

 

НФЕ

Елка Арнаудова - зам.председател

         адрес: гр. София 1407, бул .„Джеймс Баучер” 51

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/963 52 20

 

НБС ”Водоснабдител”

Треперушка Младенова - председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 02/9862896, 02/4010 507

 

Красимир Богоев - зам.председател

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 02/9862 896, 02/4010 507

 

Георги Гешев – експерт

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 02/9862 896, 02/4010 507

 

НСФЕБ

Божидар Митев - председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/4010 535

 

Hиколай Петков - председател на СО при ЧЕЗ  „Електроразпределение София област”

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0886197100

 

НФТ ”ХИ

Красимир Кръстев – председател

        адрес: 1000 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 39 07, 02/4010 545

 

Рая Митрович - зам.председател

        адрес: 1000 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 39 07, 0888 443 533

 

Чавдар Ангелов – експерт

        адрес: 1000 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/987 39 07

 

ФНСОЛП

Камелина Тачева - зам.председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/ 98 70 16

 

Владимир Попов – координатор

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/ 98 70 16

 

СЖБ

Петър Бунев - председател

         адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов” 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:02/890 71 50

 

Ивайло Иванов - председател на Регионален съвет, София

        адрес: София 1000, ул. „Иван Вазов” 3, тел: 0887928178

 

ФНСМ

Пенчо Токмакчиев - председател

         адрес: София 1233, ул. „Враня”32

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/93 14 00

 

Стефан Христозов - експерт

         адрес: София 1233, ул. „Враня”32

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/93 14 00

 

Александър Алексиев Иванов – експерт

        адрес: София 1233, ул. „Враня”32

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/ 93 14 00

 

СФ ”Металици”

Ренета Петрова - зам.председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:02/9170604

 

Евгени Янев, експерт – юрист

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/ 988 48 21

 

Мария Банчева – експерт

        адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/ 988 48 21

 

Димитър Диков – председател на СО при „Аурубис” АД

        адрес: Пирдоп п.к.2070, пл. „Д. Начев” 3, Аурубис” АД

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0728/62 242

 

СФС

Георги Бочев - председател

         адрес: София 1000, ул. „Хр. Белчев” 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/987 83 03

 

Минка Цанева - зам.председател

         адрес: София 1000, ул. „Хр. Белчев” 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/987 83 03

 

ФНСС

Йордан Никленов - председател

         адрес: София1303, бул. „Хр. Ботев” 71

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/986 18 00

 

Дари Цеков – председател на ОСО в ДК -2, София

 

Цветелина Георгиева Славчева – експерт

        адрес: София1303, бул. „Хр. Ботев”71

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/986 18 00

 

ФНСО БА

Николай Иванов - зам. председател

         адрес: София 1113, бул.”Цариградско шосе 56, бл.124

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/975 39 64

 

ФСОГСДП

Любка Антова - зам.председател

         адрес:1606 София, ул. „Владайска” 29

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/95173 44

 

Маргарита Христова – експерт

        адрес:1606 София, ул. „Владайска” 29

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 02/95173 44

 

НСФТКТКОО

Росица Величкова - зам.председател

        адрес:София 1000, ул. „6 Септември” 4

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/988 09 78, 02/ 981 52 15

 

Лили Воденичарска -  експерт

         адрес:София 1000, ул. „6 Септември” 4

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/988 09 78, 02/ 981 52 15

 

Лилия Борисова Петкова – експерт

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:02/988 09 78, 02/ 981 52 15

 

ФНСОХП

Славчо Петров - председател

         адрес:София 1606, Ул. „Владайска” 29

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:02/952 30 72

 

Снежана Яначкова - зам. председател

        адрес: София 1606, Ул. „Владайска” 29

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:02/952 07 18

 

ФНСЗ

Светла Василева - председател

         адрес:София 1606, Ул. „Владайска” 29

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:02/952 15 40

 

Валентина Васильонова – зам.председател на ФНСЗ

        адрес: София 1606, Ул. „Владайска” 29

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/952 15 40

 

Ваня Вангелова Трендафчева – Мохаммад – експерт

        адрес: София 1606, Ул. „Владайска” 29

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:02/952 15 40

 

Ефросина Джонева, председател на СО в Институт “Н.Пушкаров”

         адрес: София 1080, ул. „Шосе Банкя” 7, Институт “Н. Пушкаров”

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 02/ 824 36 47

 

ФС ВПК

Иванка Иванова - председател

         адрес: 4330 Сопот, ул. „Л. Каравелов” 6

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 03134/ 24 31

 

 

НБС „ВОН”

Мария Димитрова Чочова – експерт

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 02/4010 632

 

Моряшки синдикат

Красимир Вълчев -  председател

         адрес: 9000 Варна, ул. „Панагюрище” 17

         e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 052/ 60 11 14

 

НУС

Живка Желязкова -  зам.председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,        тел.: 02/ 4010 551

 

НС на тютюноработниците

Никола Миленков - председател

         адрес: 4000 Пловдив, ул. „Аксентий Велики” 23

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,        тел.: 032/ 62 31 43

 

Спаска Йоцева - зам.председател

адрес: 1000 София, ул. „Граф Игнатиев” 62, „Булгартабак холдинг” АД ,тел.: 0899 00 30 90

 

НСФ „Култура”

Иван Иванов - председател

         адрес: 1000 София, пл. България” 1, НДК

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 981 37 38

 

Елка Петрова - председател на СО в Нац.исторически музей

        адрес: 1618 София, ул. „Витошко лале” 16, тел.: 02/ 9554 280

       

СФОЕМИ

Бенчо Бенчев - председател

         адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1,ет.6

 

ФСО от туризма

Таня Джилянова - председател

         адрес: 9620 Албена, КК „Албена”

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0579/ 62 704

Теодора Станева, КК ”Албена”

адрес: 9620 Албена, КК „Албена”

       

НСФКО

Мария Йорданова - председател

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

        адрес: 100, София, ул. Раковски” 99, тел.: 02 987 58 48

 

Росица Миланова -  председател на СО при Кооперация на слепите

       

Синдикат „Бира, храни и напитки”

Красимир Пащрапански – председател

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/986 30 31

 

Христина Стойкова Маринчева – експерт

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 952 3072, 02/986 30 31

 

Синдикат ”Корабостроител”

Тодор Тодоров, председател

адрес: 9000 Варна, ул. „Хр. Самсаров” 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 052/ 61 63 74

 

САРБ

Илия Алексиев, председател

адрес: 1233 София бул. „М. Луиза” 106

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 02/ 831 00 32

 

НСИОБ

Ивайло Узунов, председател

адрес: 1040 София, пл. „Македония № 1,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Регионално ниво

 

Благоевград

Васил Чолаков – председател на РС,

адрес: ПК2700 гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев”№3.

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 073/88 12 58

 

Мария Божидарова Михалкова – експерт,

адрес: ПК2700 гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев”№3.

e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:  073/ 88 12 58

 

Райна Мутавчиева, председател на СО на КНСБ при „Завод за телефонна апаратура” - АД, Банско

гр. Банско, „ЗТА” – АД, тел.: 08885 36 754

 

Бургас

Здравко Тошков - председател на РС

адрес: ПК8000 гр. Бургас, ул.”Шейново” №24;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 056/84 58 30

 

Силвия Дойкова Толева – експерт,

адрес: ПК8000 гр. Бургас, ул.”Шейново” №24;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,тел: 056/ 84 58 30

 

Мария Георгиева Стоянова – експерт'

адрес: ПК8000 гр. Бургас, ул.”Шейново” №24;

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 056/ 84 58 30

 

Варна

Илия Илиев  - председател на РС,

адрес:ПК 9000 гр. Варна, ул. „Хр. Самсаров”3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;тел:052/61 31 20

 

Мария Тодорова Тодорова – експерт,

адрес:ПК 9000 гр. Варна, ул. „Хр. Самсаров”3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,тел.: 052/ 61 31 20;

 

Юлия Миленова Стоева – експерт,

адрес:ПК 9000 гр. Варна, ул. „Хр. Самсаров”3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 052/ 61 31 20;

 

д-р Гено Генов, председател на ТКС на ФСЗ

адрес:ПК 9000 гр. Варна, ул. „Хр. Самсаров”3, ТКС на ФСЗ

        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 052/ 613 115

 

Видин

Антон Дамянов – председател на РС,

адрес: ПК3700 гр. Видин, ул „Дунавска”6

e-mai: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:094/ 60 07 32

 

Георги Славчев – експерт

        адрес: ПК3700 гр. Видин, ул „Дунавска”6

e-mai: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:094/ 60 07 32

 

В.Търново

Димитър Григоров – председател на РС ,

адрес:ПК 5000 гр. В. Търново, ул.„Хр. Ботев” 2, п.к.61

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 062/62 20 08

       

Десислава Георгиева – експерт,

адрес:ПК 5000 гр. В. Търново, ул.„Хр. Ботев” 2, п.к.61

e-mai: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 062/62 20 08  

 

Радослав Тодоров– експерт,

адрес:ПК 5000 гр. В. Търново, ул.„Хр. Ботев” 2, п.к.61

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 062/62 20 05, 062/62 02 48

 

Веселина Янкова, председател СО при НВУ ”В.Левски”

адрес: ПК 5606 гр. В. Търново, бул. „България” 76, НВУ ”В.Левски”

 

Враца

Мила Иванова – председател на РС,

адрес: ПК 3000, гр. Враца, ул. „Демокрация” 1, п.к.144

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 092/26 233

 

Габрово

Елена Балабанова – председател на РС

адрес: ПК5300 гр. Габрово, ул. „Брянска”30, п.к.122

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел.: 066/80 53 71

 

Добрич

Гинка Василева Георгиева- председател на РС,

адрес: ПК9300 гр. Добрич,ул. „Независимост”5

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 058/602 284

 

Дупница

Тодорка Дамянова - председател на РС,

адрес: ПК2600 гр. Дупница, ул. „Свобода”1, пк20

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,тел: 0701/518 00

 

 

Мирослава Александрова Александрова – експерт

адрес: ПК2600 гр. Дупница, ул. „Свобода”1, пк20

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0701/518 00

 

Кърджали

Иванка Караколева - председател на РС

адрес:ПК6600 гр. Кърджали, Ул.”Пирин”7, вх.В, ет. 3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0361/652 81

 

Тодор Светославов Ангелов – експерт

адрес:ПК6600 гр. Кърджали, Ул.”Пирин”7, вх.В,ет.3

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 0361/65061

 

Кюстендил

Яни Георгиев – председател на ПС,

адрес: ПК2500 гр. Кюстендил, ул. „Ген. Заимов” 2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:078/55 20 22

 

Гергана Любенова Стоева – експерт,

адрес: ПК2500 гр. Кюстендил, ул. „Ген. Заимов”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 078/55 20 22

 

Ловеч

Стоян Крачунов – председател на РС

адрес: ПК5500 гр. Ловеч, бул. „България”10

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел:068/60 38 30

 

Илиян Борисов Борисов  - експерт,

адрес: ПК 5500 гр. Ловеч, бул. „България”10

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 068/603830, 068/603832

 

Монтана

Мария Лазарова - председател на РС

адрес:ПК3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица”1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ,  тел: 096/30 12 59

 

Петя Димитрова Паликарска – експерт,

адрес:ПК3400 гр. Монтана, пл. „Жеравица”1

e-mail: ppalikarska@citub.net, тел: 096/30 12 59

 

Валентина Александрова - общински координатор на КНСБ, гр. Лом

адрес: гр. Лом, пл. „Свобода” 6, ОбСС на КНСБ

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0887 25 49 29

 

Пазарджик

Александър Шопов - председател на РС

адрес:ПК 4400 гр. Пазарджик, ул. „Екз.Йосиф”17

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 034/44 42 88

 

 

Веселин Любомиров Малинов– експерт,

адрес:ПК 4400 гр. Пазарджик, ул. „Екз.Йосиф”17

e-mail: vraspberry@citub.net, тел: 034/44 42 88, 034/44 40 52

 

Перник

Наташа Ангелова-председател на РС,

адрес: ПК 2300 Перник, пл. „Кракра”1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 076/60 33 77

 

Надя Диманова - експерт

адрес: ПК 2300 пл. „Кракра”1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 076/60 33 77

 

Росица Александрова Чолакова – експерт,

адрес: ПК 2300, пл. „Кракра”1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 076/60 33 77, 076/60 03 45

 

Плевен

Янчо Андонов - председател на РС

адрес:ПК 9300 гр.Плевен, „Ал. Стамболийски”1, ет.5. пк21

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 064/80 12 82

 

Крум Василев Цветков – експерт,

адрес:ПК 9300 гр.Плевен, „Ал. Стамболийски”1, ет.5. пк21

e-mail: ktsvetkov@citub,net ,тел: 064/80 12 82

 

Искра Арабаджиева, председател на РКС- НУС

 адрес:ПК 9300 гр.Плевен, „Ал. Стамболийски”1, ет.5. пк21

 

Пловдив

Таня Миран- председател на РС

адрес: ПК 4000 Пловдив, ул. „Хр. Г.Данов”41

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 032/63 11 45

 

Боян Иванов Бойкински – експерт,

адрес: ПК 4000 Пловдив ул. „Хр. Г.Данов”41

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 032/63 11 45, 032/63 39 39

 

Анна Валериева Донева- експерт,

адрес: ПК 4000 Пловдив, ул. „Хр. Г.Данов”41

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 032/63 11 45, 032/63 39 39

 

Андрей Андреев – председател на СО при „КЦМ” АД

адрес: ПК 4009, Пловдив, ул. „Асеновградско шосе”, „КЦМ” АД

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 032/609 345

 

Разград

Иван Димитров - председател на РС

адрес: ПК7200, гр.Разград, бул. „България” 15

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 084/62 43 72

 

Грациела Костадинова Ранкова - експерт

адрес: ПК7200, гр.Разград, бул. „България” 15

e-mail: grankova@citub.net, тел: 084/624 372, 084/622 419

 

Русе

Александър Йорданов - председател на РС

адрес:ПК 7000 гр. Русе, ул. „Александровска” 53, пк108

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 082/519 247

 

Ирина Иванова Димитрова  - експерт

адрес:ПК 7000 гр. Русе, ул. „Александровска” 53, пк108

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 082/519 247, 082/593 366

 

Христо Йорданов - председател на СО при Русенска корабостроителница

адрес:ПК 7000 гр. Русе, Русенска корабостроителница

 

Силистра

Димитричка Пейкова - председател на РС

адрес:ПК 7500 гр. Силистра, ул. „Хр. Смирненски”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 086/823 999

 

Валентина Атанасова – експерт,

адрес:ПК 7500 гр. Силистра, ул. „Хр. Смирненски”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 086/823 999

 

Сливен

Тодор Иванов - председател на РС

адрес: ПК8800 гр. Сливен, пл. „Ал. Стамболийски”1, пк165

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 044/623 709

 

Надежда Иванова Иванова  - експерт

адрес: ПК8800 гр. Сливен, пл. „Ал. Стамболийски”1, пк165

e-mail: nivanova@citub.net, тел: 044/623 709

 

Смолян

Румяна Михайлова – председател на РС

адрес:ПК 4700 гр. Смолян, Бул. „България”58

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 0301/63 016

 

Зафир Минков Копчев – експерт

адрес:ПК 4700 гр. Смолян, Бул. „България”58

e-mail: zkopchev@citub.net, тел: 0301/63 016.

 

Ст. Загора

Иванка Данаилова - председател на РС

адрес: ПК6000 гр. Ст. Загора, бул. „Цар Симеон Велики”108

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 042/54 018

 

Ростислава Колева Петкова  - експерт,

адрес: ПК6000 гр. Ст. Загора, бул. „Цар Симеон Велики”108

e-mail: rpetkova@citub.net, тел: 042/540 18, 042/626 734.

 

Христо Дяков, председател на СО при ТЕЦ ”Марица изток” 2

        адрес: гр. Раднево, ТЕЦ ”Марица изток” 2

 

Търговище

Бисерка Боянова - председател на РС

адрес: ПК7700 гр. Търговище, „Стефан Караджа”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:0601/65 717

 

Стефан Стефанов - експерт

адрес: ПК7700 гр. Търговище, „Стефан Караджа”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел:0601/65 711

 

Хасково

Василка Иванова - председател на РС

адрес: ПК 6300 гр. Хасково, бул. „Цар Освободител”2

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 038/665 420

 

Кремена Миткова Гинева – експерт

адрес: ПК 6300 гр. Хасково, бул. „Цар Освободител”2

e-mail: kgineva@citub.net, тел: 038/665 420 038/б64 032

 

Шумен

Анета Денева - председател на РС

адрес: ПК9700 гр. Шумен, бул.”Славянски”30

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , тел: 054/860 311

 

Райа Иванова Богомилова – експерт

адрес:ПК9700 гр. Шумен, бул.”Славянски”30

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 054/861 252, 054/860 311

 

Елена Станева, председател на СО при „Карлсберг България” АД

адрес:ПК9700 гр. Шумен, „Карлсберг България” АД

 

Ямбол

Вълкана Янкова – председател на РС

адрес:ПК8600 ул. „Търговска”2, ет. 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 046/988 905

 

Екатерина Антонова Янева – експерт

адрес:ПК8600 ул. „Търговска”2, ет. 1

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел: 046/988 905