Има ли за какво да протестираме?

Ако миньорът от  силикозоопасната мина Драган Иванов има 10 години стаж под земята І категория и 25 години стаж другаде, т.е. от трета категория  и е навършил изискващата се по закон възраст за пенсия по действащото положение към 1 януари 2011 г. той ще има право на пенсия и неговият общ трудов стаж ще му носи 60, 5% от осигурителния доход за пенсия (10 г. х 3 = 30 г. превърнат и плюс 25 общо 55 г.;  55 г. х 1,1% за всяка година = 60, 5%.

Ако доходът за определяне на пенсията на Драган е равен на примерно 1000 лв., то неговата пенсия ще бъде

1000 х 60,5 % = 605 лв.

НО

След влизане на предложенията на Правителството в сила същият Драган Иванов към 1 януари 2011 г.няма право на пенсия, поради увеличението на пенсионната възраст. Няма да има право на пенсия по същата причина и през 2012 година, макар, че общият му трудов стаж е достатъчен и по новите условия.

Ако обаче нашият миньор към 1 януари 2011 г. по щастлива случайност е навършил 53 години, колкото е увеличената възраст, то той ще има право на пенсия, но неговите 55 години общ осигурителен стаж (10 превърнати и 25 други) ще му формират по-ниска пенсия:

При същите 1000 лв. доход за определяне на пенсията на Драган, нейният размер ще бъде по-нисък със 146, 30 лв., заради новият начин на превръщане на неговия категориен стаж -10 години от първа категория подземен стаж в силикозоопасна среда за размера на  пенсията му ще носят не 30 %, а 16,7%, т.е.

при същите 1000 лв. доход за определяне на пенсията, тя ще бъде 1000 х 41,7 % (16,7 +25 = 41, 7) = 458, 70 лв.

Загубата е от 146, 30

 

 

 

 

 

Всички работници и служители  МЪЖЕ, които към 1 януари 2011 г. са навършили 63 години и имат точно 37 години стаж по действащото сега законодателство към 1. януари 2011 г. ще имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите хора няма да могат да се пенсионират в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Всички работници и служители ЖЕНИ, които към  1 януари 2011 г. са навършили 60 години и имат точно 34 години стаж ще имат право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите жени няма да могат да се пенсионират в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Учителите, които към 1 януари 2011 г. са навършили  60 г. мъжете и 57 г. жените и имат учителски осигурителен стаж точно 30 години първите и 25 вторите  имат право на ранно пенсиониране.

НО

След приемане предложенията на Правителството, същите хора няма да имат право на ранно пенсиониране в следващите три години, защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Всички работници и работнички с втора категория труд, които към 1 януари 2011 г. са навършили 52 г. ЖЕНИТЕ и 57 г. МЪЖЕТЕ и имат  изискващият се осигурителен стаж имат право на ранно пенсиониране.

НО

След приемането на предложенията на Правителството те губят правото си на ранно пенсиониране и през 2011 г. и през 2012 г. защото всяка година ще трябва да догонват увеличеното с още една изискване за осигурителен стаж.

Апелът

{iframe width="585" hight="200"}http://knsb-bg.org/docs/protest_blanka.jpg{/iframe}

Европейски директиви

ДИРЕКТИВА 2000/78/ЕО НА СЪВЕТА за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (86/613/ЕИО) за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на амостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (89/391/ЕИО) за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (91/533/ЕИО) относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение

ДИРЕКТИВА 1999/70/ЕО НА СЪВЕТА относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP)

ДИРЕКТИВА 2003/88/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно някои аспекти на организацията на работното време

ДИРЕКТИВА 2009/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение (преработена) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2008/94/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател (кодифицирана версия) (текст от значение за ЕИП)

ДИРЕКТИВА 2002/14/EO НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

ДИРЕКТИВА 2001/23/ЕО НА СЪВЕТА относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности

ДИРЕКТИВА 98/59/ЕО НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения

ДИРЕКТИВА 96/34/ЕО НА СЪВЕТА относно рамковото споразумение за родителския отпуск, сключено между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (EКП)

ДИРЕКТИВА 98/49/ЕО НА СЪВЕТА за запазване на правото на допълнителна пенсия на заети лица и самостоятелно заети лица, движещи се в границите на Общността

Източник EUR-Lex.europa.eu