Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.12, тел.: 02/ 4010 540, факс: 02/ 987 70 65, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Яна Анастасова, на длъжност: съветник по проект, тел.: 02/ 4010 540, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ.

BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” обявява процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект : „Избор на външен изпълнител за организиране и провеждане на информационна и комуникационна кампания”.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. Документите се получават задължително на ръка на посочения адрес.

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. http://www.az.government.bg/интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.knsb-bg.org; www.knsb-flexicurity.org.- (интернет адреса на възложителя)

Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, до 10:00 ч. на 23 август 2011 г.

________________