50348 зрелостници преминаха обучение в рамките на Национална кампания „Моето първо работно място” на КНСБ

50348 зрелостници преминаха обучение в рамките на Национална кампания „Моето първо работно място” на КНСБ. Това стана ясно на пресконференция за резултатите от кампанията, която КНСБ даде днес, 04.04.2012 г., в централата си. Кампанията е реализирана от КНСБ и СБУ и подкрепена от Министерство на образованието, младежта и науката.

Данните до 15 март 2012 г. показват, че 2004 класни ръководители и учители са обхванали 858 паралелки, а от тях 572 паралелки с 33914 зрелостници са преминали всички 9 теми. Чрез кампанията „Моето първо работно място” зрелостниците са се запознали с основните трудови, социални и осигурителни права на заетите в България и в страните от Европейския съюз.

На пресконференцията президентът на КНСБ Пламен Димитров отбеляза, че тази мащабна кампания, която е започнала през септември 2011 г. и е реализирана с внушителен успех до края на март т.г., провокира развитието на гражданското самосъзнание на завършващите средните училища; улеснява прехода от училище към пазара на труда и успешната адаптация на учениците към света на труда; дава информация за мерките срещу разрастването на сивата икономика; подпомага кариерното развитие на учениците и достойното представяне на завършеното училище. Пламен Димитров каза, че през следващата учебна година освен по проекта „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, по който бяха обучени класни ръководители и учители, КНСБ ще търси и други възможности за финансиране, за да стане кампанията устойчива. Той отправи специални благодарности към Фондация „Фридрих Еберт”, която е финансирала отпечатването на два наръчника по кампанията

Сред участниците в пресконференцията бе Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и науката. Тя отбеляза, че авторите и дизайнерите на материалите за обучение са имали голямо въздействие върху зрелостниците чрез своите дипляни. Дамянова акцентира върху това, че толерантността, ценностите и нагласите се формират в голямата си част благодарение на медиите и отразяването на позитивната страна на българското училище, което би мотивирало и самите ученици

Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, подчерта на пресконференцията, че тези данни са резултат от положените усилия през цялата последна година. Тя отбеляза, че учениците трябва да имат своите граждански компетенции, за да могат по-лесно да се адаптират на пазара на труда. Интерактивното представяне на информацията чрез ролеви игри, беседи, презентации, дискусии и други са предразположили зрелостниците към лесно усвояване на материала. Янка Такева акцентира, че е стартирала и кампания за разширяване на информираността на учениците относно институциите и структурите на Европейския съюз.

Презентация за резултатите от кампанията направи Юлия Симеонова – изпълнителен секретар на департамент „Обучение, квалификация и проекти” към КНСБ. След това гостите и журналистите имаха възможност да се запознаят и с информационния филм, подготвен за зрелостниците като част от учебния план по кампанията.

МОЕТО ПЪРВО РАБОТНО МЯСТО
УЧЕБНА ПРОГРАМА

ТЕМА Брой учебни часове
1.       ИСКАМ ДА ПОСТЪПЯ НА РАБОТА –  Какво да подготвя и какво трябва да представя?
–  Какви документи и права да поискам от предприятието?
–  Как и къде да съхранявам документите, свързани с работата ми?
–  Защо често слушам за Кодекс на труда? Какво представлява той?
1
2.       КОГАТО МЕ ПРИЕМАТ, КАКВИ ПРАВИЛА ДА СПАЗВАМ?–  Командироване – това за мен ли е? Мога ли да откажа? Кога? Кои са моите права и задължения като работник или служител?
–  Какви са основните права и задължения на моя работодател?
–  Трудова дисциплина  – що е нарушение и как се наказва?
–  Видове дисциплинарни наказания –  ред за налагане, последици
–  Командироване – това за мен ли е? Мога ли да откажа? Кога?
1
3.       ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО ЗА МОЯ ТРУД (ЗАПЛАТА) –  Кой и как ще определи това, което ще ми се плаща?
–  Що е основна заплата, какво „допълват” допълнителните възнаграждения и бонуси, що е КТД?
–  Ще ми удържат ли част от заплатата, за какво и кога?
–  Кога ще получавам заплатата си? Как се постъпва, ако не ми я платят?
1
4.       Защита от рискове на работното място в животазадължително осигуряване–  Що е риск, видове рискове и как ще бъда защитен – сам(а) или в колектив?
–  Какво да правя, за да съм защитен(а). За какво ми е това?
–  Право на здравни грижи и обслужване – обезщетения при болест или инцидент на работното място или другаде
–  Далече ли е пенсията?
1
5.       РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ – МОГА ЛИ ДА ГО УПРАВЛЯВАМ САМ(А) И КАК–  Колко да работя – нормално, удължено, намалено, непълно работно време?
–  Кой създава организация на работното ми време – работа на смени, нощен труд, извънреден труд? Какви почивки мога да ползвам?
–  Платен годишен отпуск – видове и размер на отпуска
–  Как да ползвам отпуск – ред и условия?
1
6.       БЕЗОПАСЕН И КВАЛИФИЦИРАН ТРУД – ОТ КОГО ЗАВИСИ? –  Кой е отговорен, за да работя в безопасни и здравословни условия?
–  Аз имам ли задължения и отговорност? Пред кого и каква?
–  Професионална квалификация – що е то от кого зависи и как се осъществява?
1
7.       ВЕДНЪЖ ПОСТЪПИЛ(А) НА РАБОТА, МОГА ЛИ НЕЩО ДА ПРОМЕНЯ? А АКО НЕ МИ ХАРЕСВА, КАК ДА НАПУСНА?–  Мога ли да променя условията по вече сключен трудов договор – в кои случаи, какво и как?
–  Какви причини за промяната ще бъдат уважени? Ами за да напусна?
–  Как се прекратява трудовият договор, от кого? Трябва ли ми документ за това?
–  Може ли да ме уволнят, без да имам желание и инициатива за това?
–  Как да се защитя от или при незаконно уволнение? Имам ли някаква закрила?
1
8.       КОЙ СЛЕДИ ЗА ПРАВАТА НА РАБОТЕЩИТЕ? КАК И КЪДЕ ДА ГО НАМЕРЯ?–  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
–  Синдикална защита
–  Трудови спорове и предявяване на искове пред съда
1
9.       РАБОТА В ЧУЖБИНА – ИНТЕРЕСНО Е. иМА ЛИ ПРАВИЛА?–  Как да си намеря такава работа, на кого да се доверя?
–  Какви правила да спазвам, за да съм сигурен(а), че няма да попадна в „клопка”?
1
10.   Филм „ Моите трудови права” 1