Правото на информиране и консултиране е право на всички работници и служители, не само на синдикалните членове

КНСБ и БСК започват кампания в предприятия без синдикални организации
Правото на информиране и консултиране, гарантирано от Хартата за фундаменталните права и от Директива 2002/14/ЕС, е право на всички работници и служители, а не само на синдикалните членове. Затова КНСБ в партньорство с БСК започва масирана национална кампания под надслов „Бъди инфо”, която цели да предостави на наемните работници и на работодателите конкретна и съдържателна информация за правата по информиране и консултиране, нормативната уредба и практическия опит в тази област.

По време на кампанията ще се проведат и обучения за механизмите за формирането и за начина на функциониране на системите за информиране и консултиране там, където няма интегрирани такива системи, като основен обект ще бъдат предприятия, в които няма синдикални организации. Целта е да бъдат достигнати поне 20 000 работници и служители от поне 200 предприятия с персонал над 50 души. Изключването на държавните служители от полето на приложение на Директивата е валидно само за българското и за гръцкото законодателство, ето защо кампанията ще цели да достигне и държавните институции и ведомства.
Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров по време на официалното откриване на кампанията, което се състоя на 26 септември 2012 г. във Варна. Той изтъкна, че след 2006 г., според данни на КНСБ, в редица сектори и предприятия в страната, в които заетите са над 50 души, са създадени системи за информиране и консултиране. Към средата на 2012 г. в голяма част от предприятията с 50 и повече заети от сектори като миннодобивна промишленост, металургия, химическа промишленост, горско стопанство и дървопреработваща промишленост, пивопроизводители, водоснабдяване и канализация, железопътен транспорт,  в които има синдикални организации на КНСБ, има или избрани представители директно от общите събрания/събранията на пълномощниците на персонала, или делегирани права на синдикатите в предприятията да изпълняват тези функции. В предприятията от сектори като енергетика, машиностроене, някои от браншовете на хранителната промишленост, в повечето случаи правото да се избират представители по информиране и консултиране е делегирано на синдикатите.
Президентът на КНСБ съобщи, че от началото на прилагането на вече транспонираното европейско законодателство в тази сфера през 2007 г. са избрани в 128 предприятия представители на работниците и служителите за информиране и консултиране. Оттогава до днес в 218 предприятия със синдикални организации на КНСБ има избрани представители за информиране и консултиране. В по-голямата част от българските предприятия без синдикални организации, такива системи не съществуват. Доколкото ги има, работодателите инициират създаване на системи за информиране и консултиране или от гледна точка на управленската целесъобразност – или при търсене на обратна връзка от работниците към мениджърите за подкрепа на управленските решения по определени въпроси, или при необходимост да се спази законът – при масови съкращения.
Там, където е създадена, системата се оценява като ефективна и от синдикатите, и от работодателите и дава конкретни резултати за представителството на наемните работници. Те се оказват особено полезни за решаване на конкретни проблеми в условия на криза, особено за отрасли и браншове, които са засегнати от кризата, но в които има както сравнително висока и или средна степен на организираност в синдикати, така и системи за информиране и консултиране. Данните от изследванията показват, че множество въпроси, които се обсъждат чрез системите за информиране и консултиране в предприятията са от ключово значение за наемните работници: икономически, финансови, организационно-структурни, трудови, социални и други.
Прилагането на европейските директиви за информиране и консултиране правят работника гражданин на Европа на работното му място. Необходимо е да се гарантира по-добре упражняването на правата на наемните работници, като се осигури мониторинг и контрол на процесите. КНСБ ще предложи на социалните си партньори както законодателни промени, така и възможни решения за създаване информационен и методически център по въпросите на информиране и консултиране. Цел на кампанията ще бъде инициирането на създаването на национална система за регистрация, наблюдение и анализ на процесите по информиране и консултиране, с координация от МТСП (ГИТ, НИПА или др.) и със съдействието на национално представителните синдикални и работодателски организации, както и създаване условия за засилване на контрола по спазване на правата по информиране и консултиране.
На откриването на кампанията присъстваха още кметът на Варна Кирил Йорданов и заместник-председателят на БСК и координатор на Проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, съфинансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Димитър Бранков.
Междувременно в морската градина на Варна младежката организация на КНСБ „Младежки форум 21 век” проведе информационна акция във връзка със старта на кампанията „Бъди инфо”. Десетки варненци и гости на морската столица имаха възможността да получат информационни материали, от които да разберат мисията и целите на кампанията. По време на събитието продължи и събирането на анкети – част от кампанията „Share with Us”, която младежите стартираха в началото на м. юли и има за цел да даде възможност на младите хора свободно да споделят проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени при своето развитие и реализиране на пазара на труда и в обществото, както и да предложат иновативни идеи и инициативи в подкрепа на личностното и кариерното развитие на младите в България.