Националната кампания „Бъди инфо” стартира и на терен в страната

На 22 октомври 2012 г. в Благоевград на специално организирана пресконференция лидерът на КНСБ Пламен Димитров даде старта и на терен на Националната кампания по информиране и консултиране на всички работници и служители „Бъди инфо”.

Вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров бе този, който водеше екипа, посетил на 22 октомври предприятието „Милена” АД в Благоевград, с изпълнителен директор Йорданка Слатинска и персонал около 100 души. Болшинството от хората, работещи в него, не знаят правата си и тук бе отчетлива необходимостта от разясняването им. Голямото притеснение на работещите е несигурността в следствие на финансовата и икономическа криза.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров изказа съжаление от това, че наистина в сферата на леката промишленост има голяма несигурност, но заяви, че картината в цялата икономиката не е еднаква. Той изтъкна, че има редица сектори, при които производителността се е покачила, но работната заплата не нараства със същия темп, а напротив – възнагражденията седят на едно равнище и дори се намаляват.

В отговор на журналистически въпроси президентът на КНСБ акцентира, че целта на кампанията не е да показва предприятия от даден „черен списък”, а е акция, която да провокира въвеждането на една позитивна система за работниците и служителите, която например в Германия се прилага от много години. Пламен Димитров подчерта, че е важно човек да знае своите права, да има гаранции за тях и да има куража да ги защитава.

„Шивашките предприятия са уязвими, заради сезонния си характер. Въпреки това „Милена” АД е пример за работническо-мениджърско предприятие, в което работниците участват в собствеността. В него информирането и консултирането е практика”, посочи Димитър Бранков – заместник-председател на БСК.

В ТПК „Нов свят” с председател на кооперацията Илия Петров работниците и служителите се оказаха добре информирани за дейността на предприятието си поради факта, че по-голямата част от тях се явяват и член-кооператори. Установи се, обаче, че има лица, които полагат труд в кооперацията без да са член-кооператори, поради което в някои случаи тези лица могат да останат изолирани от обмена на информация в кооперацията.

Работниците и работодателите и в двете посетени предприятия приеха идеята за избор на представители по информиране и консултиране като ползотворна и способстваща за формиране на обратна връзка между страните.

В Сандански бяха посетени на 23 октомври „Парк хотел Пирин” – част от веригата Шарлопов хотелс, и „Илматекс” ЕООД – шивашко предприятие.

И в двете фирми персоналът е в диапазон 150-190 души. Срещата в „Парк хотел Пирин” се проведе в конферентна зала, където присъстваха около 15 души от персонала на хотела. Работодателят бе представляван от маркетинг мениджъра Фиданка Василева. Участниците в срещата проявиха интерес към представения им филм, разясняващ необходимостта от информирането и консултирането на хората на наемния труд.

Срещата в „Илматекс” ЕООД се проведе в самото производствено хале, където присъстваха около 90% от работниците. Сред тях бяха вицепрезидентът на КНСБ Валентин Никифоров и председателят на ФНСОЛП Димитър Табаков. Собственикът – гръцкият гражданин Ставро Мавридис, се оказа социално ориентиран бизнесмен. Той е един от малкото работодатели в този бранш, който изплаща 13-та работна заплата. В предприятието никога не е имало масови уволнения, а проблемите са решавани чрез двустранен диалог между работодател и работници. Въпреки тежката икономическа ситуация тук се предвижда разширяване на дейността.

На 23 октомври друг екип на Синдикалната централа, воден от вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков и изпълнителния секретар Николай Недев, заедно с представител на БСК Недко Недков бе в габровския регион.

Посетено бе предприятието „Бета Бус”ООД, което е с основна дейност „транспорт” – автобусни превози в България и в чужбина. Тук пречка е нелоялната конкуренция и административните спънки при участие в конкурси. Около 800 хил. лв. са инвестирани в нова техника, както и за квалификация на персонала. Управлението се осъществява от инж. Пенчо Тодоров, професионалист в бранша с динамично мислене и със социална ориентация.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Съществува неформална такава, осъществявана от няколко работници (неформални лидери в отделните звена), които чрез работодателя обсъждат най-важните въпроси за състоянието и бъдещето на фирмата. Почти всеки месец се провежда и общо събрание на колектива. Според мнението и на работниците тази неформална система е ефективна и работи при добро доверие между тях и управителя.

Постигнато бе съгласие, че след като численият състав на предприятието надвиши 50 души, а поради разширението на дейността се очаква това да стане скоро, чрез експертната подкрепа от РС на КНСБ ще се продължат контактите и консултациите за изграждане на институциализирана система за информиране и консултиране.

В предприятието „Габи М” ООД с основна дейност шев на ишлеме на спортни облекла бе екип, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев. Основната ориентация на фирмата е стабилното присъствие на пазара в Австрия. Предприятието е в класацията „Топ 100” на в. „Капитал” за 2012 г. по темпове на развитие на производството. Нает персонал – 60 души (основният, обучен персонал, поддържащ конкурентното ниво на фирмата, се състои от 40 души). Основната заплата е около 600 лв., като са предвидени и бонуси. Инвестирано е в модерна техника за производството, изискваща и съответната повишена квалификация на значителната част от персонала.

Собственик и управител е инж. Любомир Гатев – специалист със значителен опит в бранша. Подпомаган е в работата си от съпругата си, която осъществява непрекъснат контрол по отношение на качеството на продукцията. Проучва се и се прилага опитът на фирми от бранша от Германия и Австрия по отношение организацията на производството и труда и съвременния стил на управление и изпълнение на договорни задължения с контрагенти. Управителят демонстрира заинтересованост и желание за инвестиции в квалификацията на работниците, но той няма сигурност, че преквалифицираните ще останат на работа във фирмата, поради нелоялната конкуренция. Тази година с въвеждане на нова техника и нови изделия ще се инвестира в квалификацията на 10 работници от фирмата.

Няма изградена система за информиране. Осъществява се пряк – ежедневен контакт с персонала. При въвеждане на ново изделие, при сключване на нови договори с контрагенти се провеждат обсъждания с персонала по отношение на сроковете, технологията за производство, качеството, изискуемата нова квалификация, желанието на работниците да я придобият и т.н.

От участниците в срещата бяха зададени въпроси, отнасящи се до ролята на няколкото групи представители на работниците и служителите и за ролята на синдикатите.

Постигнато бе съгласие предоставеният от екипа на КНСБ филм в удобно време да бъде представен и на останалите работници във фирмата. След като сътрудниците и управителя се запознаят по-подробно и с Наръчника по информиране и консултиране, ще бъдат осъществени и нови консултации от експерти на РС на КНСБ с цел изграждане на система за информиране и консултиране.

Във Великотърновския регион начело на екипа на кампанията бе Пламен Димитров – лидерът на КНСБ.

В светлата и модерна зала за обучение на „Екстрапак” ООД се събраха близо 50 души – работници, служители и представители на мениджмънта. Общо, наетият персонал е около 550 души. В срещата взеха участие и вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков, председателят на НФТ „Химия и индустрия” Красимир Кръстев, изпълнителният секретар на КНСБ Николай Недев, представителят на БСК Митко Господинов и други.

Основната дейност на предприятието е производство на полиетиленови торби с различен размер, но съществува не малък риск от загуба на част от дейността му и на заетостта, поради въведената от Правителството екотакса, засягаща едно от основните производства, където са заети около 150 души. Проведени са координирани протестни действия от ръководството на дружеството с управител и собственик Веселин Георгиев, Асоциацията на производителите на полимери и НФТ „Химия и индустрия” за защита на това производство и работните места на хората.

Президентът на КНСБ представи целите, които се поставят със започналата кампания по информиране и консултиране, възможностите за укрепване на това право на работниците и служителите чрез въвеждане на системата във всяко предприятие. Пламен Димитров говори за възможностите за укрепване на диалога и доверието между работници и работодател. Лидерът на КНСБ подчерта, че винаги едно установено статукво може да бъде разклатено от дадена промяна. А системата за информиране и консултиране може да подпомага планирането и управлението в различни ситуации.

В предприятието няма изградена система за информиране и консултиране, но се осъществява ежедневен контакт с персонала чрез преките ръководители. Управителят на фирмата има пряк контакт с персонала (всеки разполага и с личния му телефонен номер). Работничка потвърди, че няма проблем поставени въпроси от различен характер да получат навременен отговор.

Работниците и ръководството на фирмата получиха уверение от президента на КНСБ, че при желание от тяхна страна за изграждане на по-ефективна система за информиране и консултиране, съгласно трудовото ни законодателство, могат да разчитат, както на експертите от РС на КНСБ, така и на НФТ „Химия и индустрия”, както и на съдействие пряко от централата на КНСБ.

В „ТМКо” ООД – Дебелец екипът, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев, се срещна с ръководството и управителя на дружеството – инж. Денка Тончева.

Предприятието е с основна дейност – тежко и инвестиционно машиностроене и е резултат от два етапа на приватизация – с мажоритарен собственик белгийски инвеститор (Филип Ромбалд) и миноритарни собственици – българският оперативен мениджмънт, съставен от утвърдени специалисти в бранша. Нает персонал – 150 души. Работи се по проектантска документация от Германия (каменотрошачки, самоходни кранове, агрегати за заводи за отпадъци и други нестандартни съоръжения ). Нормата на печалба е ниска, което се отразява и на заплащането. Средната работна заплата е в рамките на 600-700 лв. Изпитват се сериозни трудности при осигуряване на квалифициран персонал (стругари, фрезисти, заварчици и др.) Сериозно е безпокойството от липсата на ясна и последователна индустриална политика, от кризата в науката и в професионалното образование, от миграцията на младите хора и липсата на мотивация в тях да се ориентират към професии, от които предприятието има нужда. Изпитват се затруднения и с осигуряване на териториалната мобилност, транспортното обслужване на работещите, поради неуредици в местното самоуправление и др.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Има избрани от общото събрание представители по чл.7, ал.2 от КТ, част от които според управителя проявяват незаинтересованост и не изпълняват ефективно своите функции. Управителят осъществява при необходимост пряк контакт с работниците и служителите. Провеждат се общи събрания.

Постигнато бе съгласие за следното:
– след като управителят и неговият екип се запознаят по-подробно с предоставените от КНСБ обучителни и разяснителни материали по тяхна инициатива да бъдат поканени работници и служители (извън състава на представителите по чл.7, ал.2 от КТ), пред които да бъде представен изготвеният за кампанията филм по информиране и консултиране;
– да бъде организирана втора среща с участие на ръководството и експерти от РС на КНСБ за конкретни консултации по технологията за изграждане на системата по информиране и консултиране в предприятието.

В търговищкия регион първото посетено предприятие бе „Екофол” ООД.

Екипът на кампанията се водеше от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев. Представителят на БСК бе Александър Александров.

Предприятието е специализирано за производство на азотни торове за листни растения на базата на екологична технология, която допринася за излизане на конкурентни позиции на пазара в България и в чужбина – САЩ, Израел, Турция, Виетнам и други. Наетият персонал е около 70 души, от които 50 са заети пряко в предприятието в Търговище. Има устойчиви темпове на производство, включително по време на кризата, работи се по проекти, финансирани от ЕС, което осигурява допълнителна заетост. В последните две години има ръст на работните заплати средно с около 25%. (Средната работна заплата в дружеството е 1000 лв.). Реализирана е добра социална програма за работниците и служителите.

Оперативното управление е възложено на прокуриста Румен Димитров. По-голямата част от работниците и служителите са съсобственици в рамките на 1% от капитала чрез „Екофол” ООД.

В предприятието няма изградена система за информиране и консултиране. Има преки контакти на прокуриста и неговия екип с персонала. Провеждат се общи събрания за обсъждане на организацията на работа и производствените задачи. Беше проведена задълбочена дискусия, при подчертан интерес от страна на прокуриста, за ролята на конструктивния диалог и за съпричастността на работниците и служителите към управлението на дружеството, чрез системата за информиране и консултиране в сложна конкурентна среда, когато често добри тенденции се изместват от непредвидени изненади.

Прокуристът изрази мнение, че инициативата за изграждане на системата трябва да дойде от страна на работниците и, ако те проявят интерес към нея, ще бъдат стимулирани. Контактите и консултациите ще продължат с участието на ръководството и експерти от РС на КНСБ за представяне пред работниците и на други проекти на КНСБ.

В „Електроапаратура” ЕОД – село Ковачевец, община Попово, екипът на кампанията включваше вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителния секретар Николай Недев и представителя на БСК Александър Александров. Бяха проведени срещи с управителя на предприятието за предварителна консултация във връзка с въвеждане на системата за информиране и консултиране и запознаване с дейността на дружеството и втора среща за представяне на целите на кампанията пред работници и служители.

От управителя инж. Георги Енчевски се разбра, че предприятието е специализирано за производство на електросистеми за граждански цели и за целите на специалното производство. Наетият персонал е около 150 души. Няма система за информиране и консултиране. Осъществява се пряк контакт с ръководството при организацията на работа или с преките ръководители на отделните звена. Пред работниците и служителите и пред управлението бе поет ангажимент при инициатива и желание от тяхна страна да бъдат предоставени допълнителни консултации от страна на представители и експерти на КНСБ.

В „Мизия милк” ООД към екипа, воден от изпълнителния секретар на КНСБ Николай Недев, се включи и Красимир Пащрапански – председател на БС „Бира, храни и напитки”, както и представителят на БСК Александър Александров.

Предприятието е специализирано в производството на кисело мляко, кашкавал, сирене и други млечни продукти. Наетият персонал е 150 души. Средната работна заплата на производствения персонал е 300-400 лв., а за специалистите с висше образование и началник цехове – до 500-600 лв. Няма система за информиране и консултиране. Осъществяват се срещи на работодателя с ръководителите на отделните звена. Динамиката на пазара и конкуренцията налагат взимането на много бързи решения. От друга страна информирането за промени и нови изисквания се осъществява от низовите ръководители. Постигнато бе съгласие специалистът по управление на човешките ресурси Светла Радева да предостави на собствениците на предприятието филма и разяснителните брошури по кампанията на КНСБ. Освен това ще продължат преките контакти с РС на КНСБ за осигуряване на допълнителни консултации на работници и служители, при тяхна инициатива с цел въвеждане на системата за информиране и консултиране.

В „Мебел стил” ООД посещението бе осъществено от екип начело с вицепрезидента на КНСБ Пламен Нанков, изпълнителния секретар Николай Недев и представителя на БСК Александър Александров.

Собственик и управител на предприятието е инж. Илко Илиев. Фирмата се управлява и с участие на други членове на неговото семейство. Предприятието съществува от 17 години и в него работят над 200 души. Извършена е реорганизация на дейността, като специализацията е само в областта на производството на мека мебел.

Провежда се политика за повишаване на квалификацията на работниците и служителите. Предприятието е пилотно в проект на БСК по въвеждане на информационна система за изследване необходимите компетенции на персонала. В него се реализира добра социална програма, включително е осигурен транспорт за работниците, въведено е столово хранене на ниски цени (поискано бе съдействие от страна на синдиката за инициатива за нормативни промени, за облекчаване на тази дейност, като разходите за столово хранене се признават за разход да фирмата). Има идея от страна на работодателя за създаване на взаимоспомагателна каса за работещите от предприятието. Направени са сериозни инвестиции, включително и за безопасни и здравословни условия на труд.

Няма изградена система за информиране и консултиране. Всеки месец се провежда общо събрание с колектива. Има пряк ангажимент на собственика – управител за обсъждане на всеки важен проблем (заетост, доходи и други).

Уговорени бяха и последващи срещи, включително и с участието на представители на ръководството на КНСБ, консултации с представители и експерти на РС на КНСБ за обсъждане на възможностите за институционализиране на съществуващия в предприятието опит и създаване на система за информиране и консултиране, съгласно КТ.

По маршрута на кампанията Регионалните структури на КНСБ спомогнаха съществено за реализацията й.