„Бъди инфо“ и в София област

Президентът на КНСБ Пламен Димитров, даде старт на кампанията „Бъди – инфо“ в столицата и София област, като посети на 30 януари, фирма „Аутомотив ледър къмпани груп“ – филиал България – едно от значимите предприятия в Софийска област. Екипът се срещна със Шон Джон Бош – изпълнителен директор на предприятието и с Виолета Николова – финансов, производствен и търговски мениджър.

Лидерът на КНСБ представи  целите и задачите на Кампанията „ Бъди инфо”. Той се спря на положителните страни и ползите за мениджмънта и работниците от прилагането на формална система по информиране и консултиране.

ALC “България“ е част от концерна ALC, основан в Южна Африка през 1990г. Специализирана е в производство на кожени елементи на автомобили. Сред клиентите са „Mercedes – Benz”, „Nissan”, „Фолксваген” и „BMV”. Българският филиал е основан през юли 2011г., а от май 2012г.  работи фабриката в с. Мусачево, община Елин Пелин. В производствените мощности са инвестирани 4 млн. евро. За една година фирмата е постигнала продажби за 60 млн. лева, а от началото на 2013г. производството се е увеличило с 40%. Произвеждат се кожени аксесоари/седалки, облицовки и др./ за фирмите „БМВ” и „Мини Купър”. В момента в производството работят 490 души, открива се още една поточна линия и автоматизирано кроялно помещение.

Във фирмата има изградена система по ЗБУТ. Създадените условия на работното място отговарят на всички европейски изисквания. Работниците са информирани за това, което ги интересува относно работна заплата, вътрешен трудов ред, санкции или премии  за качество и други въпроси. Средната работна заплата е 900лв.

Сериозни са и социалните придобивки – помещения за хранене и почивка, в които са осигурени безплатна храна, тонизиращи напитки и др. Транспортът на работниците и служителите от и до работното място е безплатен.

В екипа на КНСБ и БСК бяха също така : Асен Асенов – председател на НСФ „Метал-електро”, Георги Шивачев – зам. председател на БСК, Диана Найденова – гл. експерт на КНСБ и други.

+          +          +

В „Белопейпър“ ООД, гр. Костенец – производител на санитарно-хигиенни изделия от хартия и картон – салфетки, тоалетни и домакински ролки, Димитър Тодоров – собственик иуправител на дружеството посрещна екипа на КНСБ и представи целите на ръководството: въвеждане на иновационни технологии и повишаване на ефективността на производството, стимулиране на продажбите, развитие на дистрибуторските канали. Предприятието е основен снабдител на салфетки на големи търговски вериги – „Джъмбо” (магазинната мрежа в България, Румъния и Гърция), „Кауфланд” и „Фантастико”. Значителна част от продукцията е предназначена за износ – в Италия, Турция, Гърция, Македония и др.

Работодателят спазва трудовото законодателство, в дружеството се работи на трудови договори, договорената работна заплата се изплаща в срок. Осигурена е оборудвана стая за отдих на персонала. Управителят е носител на наградата „Работодател на годината – 2005 год.” в категорията открити работни места и мерки за създаване на заетост. Числеността на персонала  е 65 души.

В дружеството  няма изградена система за информиране и консултиране. Няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 КТ.

Работодателят изисква стриктно изпълнение на задълженията от работниците и служителите, но се стреми да няма бариери в отношенията му с тях. Ако има проблеми, те се дискутират на съвместни срещи с оглед своевременното им решаване.

Вицепрезидентът на  Конфедерацията Чавдар Христов изтъкна, че в национален мащаб нямаме политика по доходите – производителността на труда вече нараства, но работните заплати – не. Създаденият продукт се преразпределя изключително към бизнеса и висшия мениджмънт. Затова и все по-тежки в страната стават проблемите с изтичане на работна ръка от възлови сектори и демографските проблеми. Но всички ние – и работодател, и работници – „сме свързани в една верига” и затова трябва да търсим нови форми на диалог и да развиваме диалога по между си, за което може да помогне системата за информиране и консултиране. Той  изтъкна, че всички дейности по информиране и консултиране в предприятието имат за цел стабилизиране на отношенията „работодател – работник/служител”, за да се постигне повече доверие и уважение по между им – с оглед запазване на конкурентоспособността на дружеството, което пък е особено важно в условията на продължаващата глобална финансово-икономическа криза.

Ръководството на предприятието сподели, че имат неформална система на комуникации, която е свързана главно с изпълнение на производствените задачи и отговорности. Но би било добре да има и официален канал за обмен на информация между работниците и работодателя.

 

 

В „Адимекс 2000“ ООД, гр. Костенец екипът на кампанията се срещна също с група работници и служители.  „Адимекс 2000“ ООД е специализирано предприятие за производство и механична обработка на метал и услуги. Има широк предмет на дейност –  производство, ремонт и търговия с резервни части, възли и агрегати за всички видове транспорт – автомобилен, тролейбусен, трамваен и железопътен; извършва автосервизна дейност – специализирана диагностика, технически надзор на автомобилните газови уредби и годишни технически прегледи; търговия с горива и др.

Основен клиент на дружеството е Столична община, която има големи неизплатени задължения към него и това се отразява сериозно на финансовото му състояние. В дружеството неотдавна е редуциран персонала и сега във фирмата работят около 80 души.

В дружеството няма изградена система за информиране и консултиране. Няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 КТ. Не функционира общо събрание.

Чавдар Христов сподели, че дългогодишният опит на европейските страни показва, че трябва да се комуникира по-често не само в ежедневието и при производствения процес, но и за това, какво е икономическото състояние, за очакваните перспективи на развитие на предприятието и т.н. Именно тази възможност предоставя изграждането на системата за информиране и консултиране. Чавдар Христов представи съдържателните елементи, процедури и механизми на системата за информиране и консултиране и ползите от нея за двете страни – работодател и работници и служители.

В „Еледжик 99” ЕАД, гр. Ихтиман екипът на „Бъди инфо” се срещна с Георги Мичев – главен счетоводител и с представители на работниците и служителите. Предприятието развива дърводобив, специализиран транспорт, залесяване, а в последните години бележи развитие и селскостопанската дейност. Заетите във фирмата са 63 души, които като цяло са с добър опит и квалификация.

В дружеството няма изградена система за информиране и консултиране. Няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 КТ. Поради спецификата на работата не функционира общо събрание.

Клипът и информационният филм „Информирането и консултирането – твоето трудово право” бяха посрещнати с интерес от присъстващите на срещата. Георги Мичев сподели: „Формално-правно ние нямаме изградена тази система, но де факто във взаимоотношенията ни „работодател-работник” тя функционира. При нас работят специалисти, които са добре подготвени, с тях контактите ни са редовни и ги считаме за резултатни”.

Чавдар Христов подчерта, че информирането и консултирането е добра и популярна европейска практика, която и у нас в някои по-големи предприятия показва, че тя може да действа като мост между работодателя и неговите служители, да действа укрепващо по отношение на диалога по между им и така да е полезна и за двете страни.  Той разясни значението на общото събрание за избор на представителите и се спря по-подробно на правата, задълженията и отговорностите на избраните представители, както и на принципите им на самоорганизиране и на сключването на споразумения с работодателя. Освен това, той изтъкна и важността на качествата и компетенциите, които следва да притежава избрания/те представител/и.

В предприятието системата може да бъде изградена, като предварително  нейната същност трябва да се сведе до знанието и на останалите работници и служители. Работата може да продължи с оказване на методическа и експертна помощ от Централата на КНСБ по изграждане на системата за информиране и консултиране.

 

+          +          +

В „Праймтекс “ ООД – дружеството е производител на луксозно мъжко и дамско горно облекло – ризи, блузи, панталони, сака и пр. – с най-високо качество и те се изнасят за  модни къщи в Европа. Собственик на капитала е швейцарски инвеститор – „Хагман Хозенмоде” АД, Швейцария.

Фирмената политика включва: добри  взаимоотношения на ръководството с персонала, грижа за повишаване на квалификацията и за преквалификация (в т.ч. работа по ОП „РЧР”), осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и на добри битови условия за работещите. В дружеството работят около 245 човека. Изплащането на работните заплати е редовно.

В  Праймтекс няма избрани представители на работниците и служителите и  няма изградена система за информиране и консултиране. Няма избрани представители по чл. 7, ал. 2 КТ.

Интерес представлява изграденият в дружеството КУТ, който служи за основен проводник на информация от и към ръководството, респ. работещите. Има определени и вътрешни представители (това са неформалните лидери, наричани „говорители”), които осъществяват движението на служебната информация. По този начин ръководството на дружеството поддържа редовни контакти с персонала, то е отворено, има установени порядки във взаимоотношенията.

Проведен бе разговор на екипа с управителя на дружеството Ценка Пейчинова. Вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов представи мотивите и целите  на кампанията „Бъди инфо”. В своето изложение Чавдар Христов акцентира на информирането и консултирането като трудово право на работниците и служителите, което е позната и полезна практика в страни на стара Европа и се прилага на базата на 3 европейски директиви. Въпреки транспонирането им в българското законодателство, за съжаление у нас те не  се познават.  От друга страна, законът позволява това право и да не заработи, ако няма проявена инициатива за изграждането на системата.  Работниците често мълчат, това не е добър знак, защото в един момент всичко „изригва” силно на повърхността.

При вас средата е по-разкрепостена и затова нашата препоръка е: създайте този официален канал, за да се комуникира организирано в предприятието. Това не е обикновената ежедневна комуникация, а комуникация по определен кръг от информация, която на определен период от време работодателят трябва да подава.

 

Екипът на КНСБ на 5 февруари бе в състав: Чавдар Христов – вицепрезидент на КНСБ,  Димитър Табаков – председател на ФНСОЛП, Диана Найденова и

Емилия Маркова – гл. експерти на КНСБ.