Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с предмет „Избор “Доставка на канцеларски материали и консумативи по опис за нуждите на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

На основание чл.11, ал.2, ал. 3 от Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове,  Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г., финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.12, тел.: 02/ 4010 540, факс: 02/987 70 65, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Виолета Чавдарова, на длъжност: мениджър проект, тел.: 02 4010 540, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”,обявява процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект: „Избор “Доставка на канцеларски материали и консумативи по опис за нуждите на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

Публичната покана и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.00 ч. Документите се получават задължително на ръка на посочения адрес.

Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея: http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България; http://ted.europa.eu – интернет адрес на Службата за публикации на Европейския съюз; http://www.knsb-bg.org интернет адреса на бенефициента; http://labour-bg.net/ – интернет адреса на бенефициента; http://rights.knsb-bg.org – интернет адреса на бенефициент;  http://ktrd.knsb-bg.org/ – интернет адреса на бенефициента; http://knsb-flexsecurity.org – интернет адреса на бенефициента

Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9 в срок до 10:00 ч. на 23.02.2015 г.

Изтеглете пълният набор документи от тук.