Синдикатите от ТЕЦ Сливен алармират

В Декларация до Централите на двата синдиката, синдикалните лидери от Топлофикация Сливен изразяват притеснението си от приетите промени  в Закона за изменение и допълнение на закона за енергетика  – чл.162 ал.1 и 2, по смисъла  на  направената промяна за генериращите съоръжения, произвеждащи електро и топлоенергия, се извеждат частично на свободния пазар.

„Топлофикация Сливен” ЕАД  е предприятие за комбинирано производство на електро и топлоенергия, с основни мощности енергийни парогенератори на проектно гориво местни (български) въглища от “Мина Черно море  – Бургас” ЕАД . Предназначението  е преди всичко  за осигуряване на топлоенергия, а произведената електроенергия е в пряка зависимост от това и проектните (технологичните)  възможности на съоръженията (с цел гарантиране на тяхната експлоатационна надеждност). Дружеството захранва с топлоенергия над 9000 домакинства, 10 училища, 25 детски градини, 3 болници за активно лечение и над 50 учреждения, магазини и офиси, на територията на гр.Сливен.

На практика приетата промяна би довела да фалит на топлофикационното дружество, което от своя страна ще доведе до повишаване на безработицата и социално напрежение.

Синдикалните лидери настояват за провеждане на среща с отговорните институции на Държавата, при участие на представители на Комисията по енергетика към НС, Синдикатите и работодателските организации в областта на енергетиката за законодателна промяна и урегулиране на въпросите, поставени в декларацията.

Заявяват своята готовност за предприемане на всички позволени от закона действия, в защита  правото си на работа в „Топлофикация Сливен” ЕАД , в това число и предприемане на протестни действия,  в знак на несъгласие с провежданата политика в областта на енергетиката, при спазване правилата за провеждането им  по Закона за събранията, митингите и манифестациите.