Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността

Приключен е проект „ Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността”, който се осъществи по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001, с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи”, Университет в Модена и Реджо Емилия, Италия.

Останалите партньори са Университет в Тренто, Италия, Университет в Тарту- Естония, Университет ЕЛТИ, Будапеща, Унгария,  Университет «Карлос ІІІ» в Мадрид, Испания, Университет в Гьотеборг, Швеция и Университет «Англия Ръскин», в Кембридж, Великобритания, както и Регионален Институт за икономически и социални изследвания, Болоня към Общата италианска конфедерация на труда –Емилия Романя. Проектът е подкрепен от редица организации и институции, в т.ч. ЕКП, Индъстри-ол –Европа, Съвет на европейските работодатели от металообработване , машиностроене и високотехнологичните индустрии, Европейска асоциация на паритарните институции и други. ИССИ участва като партньор от България. В рамките на проекта са осъществени анализи на литература и теоретични постановки, анализ на информация от колективни трудови договори и анализи на ситуации в предприятия в общо 5 държави. Основните аспекти са свързани както с традиционните елементи на благосъстоянието в предприятията:(социални услуги, подкрепа на доходите), така и с аспекти на организацията на труда и мотивацията за труд (гъвкаво работно време и място, обогатяване на труда и ротация на работните места, автономия на работата и други). От ИССИ е изготвен национален доклад, който включва общ преглед на политиките и нормативната уредба в България, анализ на информация от отраслови/браншови КТД и КТД в предприятия, анализ на ситуации от 3 поделения на многонационални компании в пивоварната индустрия(Каменица-Молсън коорс, Карлсберг и Хайнекен-Загорка).Подготвен е сравнителен международен доклад на английски език, както и кратка версия на 5 езика, в т.ч. и български, които са на разположение в Интерент-страницата.