Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с предмет Доставка на материали, консумативи и материали за публичност за нуждите на проект BG EIF 2013/01-03.05 „Обучение на ГТД – възможност за интеграция в българското общество”

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

,с адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.10, офис 4, тел.: 02/ 4010 611, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Диана Найденова, на длъжност: ръководител проект, тел.: 02 4010 611, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2013/01-03.05 „Обучение на ГТД – възможност за интеграция в българското общество”, обявява процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект: Доставка на материали, консумативи и материали за публичност за нуждите на проект BG EIF 2013/01-03.05 „Обучение на ГТД – възможност за интеграция в българското общество”.

Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея: http://www.eufunds.bg  – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България; www.knsb-bg.org – интернет адреса на бенефициента;

Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 10, офис 4, до 17:30 ч. на 4.05.2015 г.

Изтеглете пълният набор документи от тук.