Ф.ОР.М. Пакт: Оперативна рамка за многостепенна синергия с широк кръг участници за адаптиране към социалните и икономически промени

“F.OR.M. Pact: Operational Framework for multi-level and multi actor towards the adaptation to social and economic changes”

 

Програма
Agenda Sofia
Communication from the commission to the european Parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions
GREEN PAPER Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience?
Commission staff working document restructuring in europe 2011
Executive summary
Оперативна рамка за синергия между много нива и много актьори за адаптиране към социални и икономически промени – България
Discussion Paper on operational framework for multi-level & multi actor synergy towards the adaptation to social and economic changes – Bulgaria
F.OR.M. Pact – Discussion Paper France
F.OR.M. Pact – Discussion Paper Romania
F.OR.M. Pact – Discussion Paper Germany
Правна рамка на преструктурирането във Франция
Германският опит
Колективен механизъм за подготовка (КМП)
Collective preparation mechanism (CPM)
FG Paris Minutes F.OR.M. Pact Project
FG Stuttgart Minute