Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител с обект: „Оценка на функционалността на интегрирана интернет базирана многомодулна платформа за предоставяне на информация, консултации и услуги на работниците и служителите/заетите лица, изграде

На основание чл.11, ал.3 от Постановление № 118 на МС от 05.07.2015 г. за условията I реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд „Убежище, миграция и интеграция” и фонд „Вътрешна сигурност”.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, със седалище в гр. София и адрес на управление: гр. София, пл. „Македония” № 1, eт.12, тел.: 02/ 4010 540, факс: 02/ 987 70 65, интернет адрес: www.knsb-bg.org, лице за контакт: Виолета Чавдарова, на длъжност: мениджър проект, тел.: 02 4010 540, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-2.1.03 “Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”, обявява процедура за определяне на изпълнител – Избор с публична покана с обект: „Оценка на функционалността на интегрирана интернет базирана многомодулна платформа за предоставяне на информация, консултации и услуги на работниците и служителите/заетите лица, изградена в рамките на проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне”

Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:
1. http://www.eufunds.bg – интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България
2. http://www.knsb-bg.org интернет адреса на бенефициента
3. http://labour-bg.net/ – интернет адреса на бенефициента
4. http://rights.knsb-bg.org – интернет адреса на бенефициента
5. http://ktrd.knsb-bg.org/ – интернет адреса на бенефициента
6. http://knsb-flexsecurity.org – интернет адреса на бенефициента

Оферти се подават на адрес: гр. София, пл. „Македония” № 1, ет. 12, офис 9, до 10:00 ч. на 29.09.2015 г.

Изтеглете пълният набор документи от тук.