КНСБ припомня за работата на открито

На първо място да припомним, че работата на открито при температура на въздуха под 10 °С е забранена за лица, не навършили 18 години (Наредба № 6 / 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, не навършили 18 години/. – Работата на открито при дъжд и студ е една от дейностите, които изискват прилагане на лични предпазни средства, съгласно приложението на Наредба № 3/2001 г.
– Наредба № 7 /1999 г. задължава работодателя при работа с вибриращо оборудване, ангажиращо горните крайници (например виброплоча, перфоратор) при средни дневни температури, по-ниски от +10°С, да осигури специални помещения за периодично затопляне с температури на въздуха над 22°С, относителна влажност 40 – 60 % и скорост на движение на въздуха не по-висока от 0, 3 m/s.
– Ако работите при някое от условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 11/2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и по-конкретно – в производство с непрекъсваем процес на работа, 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното време, ангажирани сте в предприятието преди/след установеното работно време с продължителност не по-малка от два часа, то работата на открито при среднодневни температури под +10 °С през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда работно време ви дава право на безплатна храна за тези дни.
– Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.), съгласно Наредба № 2 /2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Пак там е посочено, че строителят е длъжен своевременно да информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия.
ИЗТОЧНИК: