КНСБ продължава да е най-голямата обществена организация в регион Смолян

Към настоящия момент синдикалните организации в регион Смолян наброяват 192, в които членуват общо над 6000 синдикални членове. КНСБ отчитат организационен ръст в региона, имайки предвид новосъздадените 15 синдикални организации и повишението на членовете с 200 души.

Това заяви Тодор Капитанов – Председател на регионалната структура на синдиката, по време на отчетното събрание на КНСБ, провело се на 16.11.2016г в сградата на Областната администрация в Смолян.

На събранието присъства и Пламен Димитров – Президент на КНСБ, който направи анализ на социално-икономическото състояние в страната и планира бъдещи дейности за решаването на текущите проблеми на работещите в региона. Димитров припомни, че КНСБ, за разлика от политиците, всеки месец се явява на избори пред членовете на синдиката, които гласуват с членския си внос. Всичко това задължава синдикалния лидер ежедневно да оправдава обществените очаквания към организацията лично и чрез своята структура по места и икономически дейности.

Вицепрезидентът на КНСБ Пламен Нанков разясни нуждата от модернизация на синдикалните структури, като разясни бъдещите приоритети в организацията на синдиката.

Тодор Капитанов сподели, че в регион Смолян се забелязва тенденция на увеличение на колективните трудови договори в предприятията, като броят им е 68 (от регистрираните вДирекция „Инспекция по труда“ Смолян) към настоящия момент.

Екипът на Регионалния съвет на КНСБ изказа благодарности както на своите членове, с които активно работи през изминалите пет години, така и към представителите на институциите за съдействието им в реализирането на политиките на синдиката.