КНСБ и КТ „Подкрепа“ са категорично против промените в закона за трудовата миграция

Конфедерацията на независимите синдикати в България и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не подкрепят предложения за изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).
Това се казва в общо становище на двете организации, изпратено до парламента.
Според най-големите синдикати в страната, липсва потребност от предлаганото увеличение от 10 до 35 на сто на процента на наетите работници, граждани на трети държави в отделно предприятие. Статистиката показва, че през последните 18 месеца само 10 работодатели са поискали да наемат граждани от трети държави над законовите 10% . Тези запитвания са от 9 микро фирми (под 10 работника), само една е малка фирма с персонал от 40 лица.Липсва оценка за нуждите на българския пазар на труда, която да обуславя отпадането на пазарния тест за разрешителното “Синя карта на ЕС”, така и списъкът на професиите, за който има недостиг на висококвалифицирани работници, обвързан с това разрешително, се казва още в становището.
КНСБ и КТ „Подкрепа“ припомнят, че по предложение на работодателите едва преди 20 дни, министърът на труда и социалната политика утвърди нови три единични групи професии – инженери в промишленото производство, инженер химици и електроинженери. Към настоящия момент списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани работници от 30.01.2018 г. включва 13 единични групи професии и над 1000 длъжности. За тях могат да бъдат наети чужденци, граждани на трети страни, без пазарен тест.

Неразумно действие е отмяната на задължението на министъра на труда и социалната политика да иска становища от социалните партньори в случаите, когато работодателят желае да получи разрешение за работа на чужденци повече от 10% от средносписъчната численост на наети по трудово правоотношение български и европейски граждани за предходните 12 месеца чрез добавянето на „може да“.

КТ „Подкрепа“ и КНСБ подчертават, че ще се противопоставят категорично на всички опити за провеждане на трудов и социален дъмпинг в България.
„Твърденията и оценките на различни „експерти“ за нуждите на бизнеса от кадри и добрите условия на труд, които ще привлекат десетки хиляди граждани на трети държави в България, са безпочвени. Официалните данни показват, че през 2017 година получилите достъп до българския пазар на труда чужденци са 5156 от 52 държави извън ЕС, като близо 4000 са регистрираните за краткосрочна заетост – сезонна заетост и командировани до 90 дни. Постановени са само 78 решения за отказ за достъп до пазара на труда на граждани на трети държави. Отказите бележат ръст поради неспазване на процедурите и представяне на документи, които не отговарят на нормативните изисквания“, пише още в становището на двете организации.

КНСБ и КТ“Подкрепа“ като отговорни социални партньори категорично заявяват, че:

•Недостигът на кадри първо трябва да бъде доказан с ясни, недвусмислени официални данни, каквито в момента няма. Ако и където такъв бъде установен, той не може да бъде компенсиран с „внос“ на работници от трети държави, а с решителни мерки за стимулиране на българските граждани да останат и работят в собствената си държава. Вносът на работници е краткосрочна мярка, която не носи социално-икономическа сигурност на обществото , в т.ч. и на бизнеса.

•На българския пазар на труда е необходимо повишаване на доходите от труд, осигуряване на възможности за трудово и личностно развитие, безопасни и здравословни условия на труд и повишен стандарт на живот с цел задържане на икономически активните и образовани български граждани в България.

•Политиките за завръщане на българските граждани в родината могат да осигурят необходимата и липсваща работна сила за развитието на икономиката в страната.