Нов колективен трудов договор в Детско и училищно здравеопазване в Дряново

Нов колективен трудов договор между кмета на община Дряново и ФСЗ на КНСБ бе сключен в Детско и училищно здравеопазване. Той бе подписан в началото на тази седмица от градоначалникът инж. Мирослав Семов и председателя на синдикалната организация Иван Пенчев.

С експертната помощ на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово те постигнаха редица договорености, които надграждат браншовия колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Основният платен годишен отпуск за всички служители страна по договора, независимо от трудовия стаж, е в размер на 22 работни дни. Тези с изгубена трудоспособност 50 и над 50 % имат право на основен платен годишен отпуск от 28 работни дни. За работа при специфични условия на труд допълнителният отпуск за медицинския персонал е 12 дни, а за помощния – 8 дни. Освен това, всеки синдикален член получава допълнителни 2 работни дни платен годишен отпуск.

Детско и училищно здравеопазване – Дряново обединява медицинските специалисти и помощен персонал от детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения на територията на община Дряново.

Постигна се по-висок от договорения в браншовия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване” размер на основните месечни стартови заплати за помощния персонал в Детска ясла. Служителите и през тази година получават право на СБКО в размер на 3 на сто от брутната работна заплата и работно облекло в размер на не по-малко от 100 лева за работещите в детска ясла и не по-малко от 200 лв. за медицинските специалисти в кабинетите в учебните заведения. Реализираните икономии от фонд “Работна заплата” в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинския бюджет, ще се предоставят като Допълнително материално стимулиране /ДМС/ през годината.

Договореностите между ръководството на община Дряново и КНСБ се реализират ежегодно в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване влиза в сила от 23 февруари и е със срок не повече от една година.