Станислава Такева, Оперативен директор на НВСК: Готвим нови облекчения за нашите членове

– Г-жо Такева, какво представлява Националната взаимоспомагателна каса?

– Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) е юридическо сдружение с нестопанска цел. Основна наша цел е да поощряваме спестовността и да развива взаимоспомагателна дейност на членовете си.

– Как можем да кандидатстваме за помощ?

– Първо трябва да сте редовен член на нашата НВСК на КНСБ. След което в зависимост за каква взаимопомощ искате да кандидатствате, се попълват необходимите документи. Всеки наш синдикален председател, както и РС в съответния град може да ги представи при поискване. Документите са сведени до минимум, за да е по-лесно на нашите членове, но и да ни дават нужната информация при отпускането на дадената взаимопомощ. Условията за ползване на взаимопомощ от членовете на НВСК на КНСБ са: да заплащат редовно членски внос в НВСК на КНСБ (минималната месечна вноска е с размер 10 лв., като всеки определя сам размера над тази сума), да имат натрупан дялов капитал в съотношение 1 към 3 от исканата сума (пример: за взаимопомощ в размер на 300 лева, е необходим натрупан дялов капитал от членски внос в размер на 100 лева), да предостави поне един гарант (НВСК на КНСБ си запазва правото да изиска повече от един гарант, съгласно Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ) – член на КНСБ и на НВСК на КНСБ, да попълни подробно и коректно Искане за отпускане на взаимопомощ и прилежащите към него документи. Документите се подписват пред Синдикален председател на КНСБ, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, който удостоверява това с изписване на имена, длъжност и подпис. Попълнените бланки, заедно с копие от личните карти (заверени с текст „съгласен съм с направеното копие“ и подпис) на Искател и Гарант и копие от трудови договори/ последни анекси на Искател и Гарант, се изпращат на електронен адрес: nvsk@knsb-bg.org с цел по – бърза обработка, като оригиналите се запазват за последващо изпращане по пощата на адреса на Сдружението.
След разглеждане на пълния набор от документи и спазване на предвидените от Устава и Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ процедури и срокове, искателят се информира за решението и при одобрение е насочен към Синдикален председател на КНСБ, служител на РС на КНСБ или служител на НВСК на КНСБ, пред когото, заедно с Гаранта/ите да положи подписи върху Договор за взаимопомощ и прилежащите към него документи. Одобрената сума се отпуска по банков път до три работни дни. Погасяването става съгласно предварително изработен погасителен план, неразделна част от Договора за взаимопомощ.

– Какви са ползите за синдикални членове?

– Първо – нашите членове спестяват по-лесно, защото вноските по членския внос се превеждат по ведомост от работодателя, в деня на заплатата. Иначе е нужна лична финансова дисциплина, ако някой разчита, че като му останат средства от заплата тогава ще спести средства месечно. При нивото на заплати в България това може да се случи при хората в определени сектори и на определени длъжности. Второ – нашите синдикални членове имат достъп до много евтин ресурс, който може да задоволи потребностите им от бързи парични средства, за да посрещнат неотложните си нужди.

– Какви помощи отпуска касата? При какви условия?

– Към момента предлагаме три възможности за взаимопомощ, като непрекъснато се развиваме и подобряваме, в зависимост от желанията на нашите членове. Първата е Възможност „Независимост“. При нея всички членове на НВСК на КНСБ, които не ползват взаимопомощ и не са гаранти по активна взаимопомощ, имат право да теглят взаимопомощ при следните условия: Сумата трябва да е до размера на натрупания членски внос, като срокът за връщане е до 18 месеца, съгласно Плана за връщане. При тази възможност не е задължително да имаш гарант, получаваш отговор до 1 ден и имаш еднократно отчисление 3 % (за оперативни разходи). Втората възможност е „Доверие“. Тя е за нови членове на НВСК на КНСБ, с платена встъпителна вноска и една вноска за членски внос по сметка на НВСК на КНСБ. Те имат право да теглят суми с максимален размер до 1 500.00 лева, като от одобрената сума се удържа необходимия членски внос, за да се спази съотношението 1:3. Тук отново срокът за връщане е до 18м., съгласно План за връщане. Необходим е обаче един гарант, като отговорът е до 5 дни. Имате и еднократно отчисление 5% (в това число 1% за Гаранционен фонд; 1% за застраховка „Живот“ и 3% за оперативни разходи).
Третата възможност е „Лоялност“. Тя е за всички членове на НВСК на КНСБ, внасяли редовно месечния си членски внос за период над 12м. и с натрупан членски внос в размер над 1 000.00 лева. Те имат право да теглят взаимопомощ в размер три пъти по-голям от натрупания им членски внос, срокът за връщене също е 18 месеца. По преценка на техническия съвет на НВСК на КНСБ може да се изиска един или двама гаранта. Еднократно отчисление е 5% (в това число 1% за Гаранционен фонд; 1% за застраховка „Живот“ и 3% за оперативни разходи). За суми до 3 хил. лева отговорът е до 5 дни, за по-големи се чака одобрение от Управителен съвет.
За членовете, които са спестовници по характер и не обичат да теглят суми сме предоставили възможността „Спестовност“. От нея могат да се възползват всички членове на НВСК на КНСБ, които не ползват взаимопомощ и не са гаранти по активна взаимопомощ. Те имат право да теглят до 1/3 от натрупания си членски внос, веднъж на 12м., без да прекратяват членството си в сдружението.

– Какво се случва, ако човек е взел взаимопомощ от НВСК, но смени местоработата си?

– За нас е важно дадения човек да си остане член на КНСБ, защото това е условието за членство в НВСК на КНСБ. Хубаво е да ни уведоми за настъпилите промени за местоработата си, за да знаем по какъв начин ще продължи да плаща вноските по взаимопомощта. Дали новият работодател е съгласен да превежда вноските или ще си заложи лично по сметката си, в обслужващата банка периодично плащане към нас. Когато е коректен и лоялен един човек, към НВСК на КНСБ ще си запази и правата от членството си при нас.

– По-изгодно ли е да вземем помощ от касата, отколкото от банката и ако е да, защо?

– Много по-изгодно е да вземе взаимопомощ от нас, защото в единият случай имаме отчисление или по-друг начин казано лихвата върху отпусната взаимопомощ, е 3%, а в другите два вариант е 5%. Тази сума се плаща еднократно в началото при отпускане на взаимопомощта. В банките има такса за отпускане на кредит и отделно през целия период е начислена лихвата върху отпуснатия кредит или по друг начин казано е капитализирана лихвата. Затова в банките има тъй нареченото ГПР – годишен процент на разходите, което включва таксата за отпускането, лихвата и застраховката по заема. Когато един човек тегли от банка му се представя, че лихвата по кредита е примерно 7%, а ГПР-то може да е 9,8%, но много хора не са запознати с тези детайли и не обръщат внимание. Отделно в НВСК се подържат лични партиди за членски внос, както и при отпусната взаимопомощ без да се заплаща някаква месечна такса. В банките за всяка една сметка се заплаща месечна такса за поддръжка на тази сметка.

– Как смятате да развивате НВСК занапред?

– В момента сме разработили и имаме няколко предложения за подобрения и изменения на Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК на КНСБ. На този етап само мога да споделя, че ще има облекчения за нашите членове, както и ние да сме по-гъвкави и полезни в работата си, като се стараем максимално да удовлетворим желанията на нашите синдикални членове.

– Има ли място за такива взаимоспомагателни каси предвид многото банки на пазара?

– О, да. Естествено, че имам място. ВС касите съществуват на нашия пазар още преди да банките да започнат да предлагат потребителски кредити на физически лица. В момента освен банките има и много финансови институции, които предлагат потребителски кредити или тъй наречените бързи кредити. За съжаления много от хората, които са се възползвали от тях вече са усетили негативните ефекти.