РС на КНСБ почете паметта на загиналите работници с дискусия и открита приемна

По повод 28 април – Световния ден, посветен на безопасността и здравето на работното място, както и на паметта на трудещите се по целия свят, които са загубили живота си в следствие на трудовa злополукa или професионалнa болест, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово се присъединява към световната синдикална общност като организира две основни събития.

На 26 април, четвъртък екипът проведе среща-дискусия с младежи от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – Габрово на тема „Безопасност и здраве при работа. Трудови и осигурителни права”. Инициативата е във връзка с кампанията на Международната организация на труда за подобряване на безопасността и здравето на младите работници и за прекратяване на детския труд, по повод Световния ден за безопасност и здраве при работа и Световния ден срещу детския труд.

На 27 април, петък, от 9 до 17 часа в Регионален съвет на КНСБ – Габрово, ул. „Брянска” 30 , ет. 10, ст. 1 имаше открита съвместна приемна с Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово за безплатни консултации и сигнализиране на нарушения по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятия и учреждения от областта, които са различни от синдикализираните, в които работните места са по-безопасни и по-здравословни.

Според статистическата информация на НОИ, за периода 2000 – 2015 г. са станали общо 63 626 трудови злополуки, като са загинали 2 072 български работници. Информцията за трудовите злополуки за последните две години показва, че през 2016 г. са регистрирани 2 848 бр., а през предходната 2017 г. – 2 911 бр. Общият брой злополуки за 2017 г. сочи увеличение с 63 злополуки спрямо 2016 г. Увеличава се и броя на смъртните случаи – от 88 през 2016 г. на 94 през 2017 г., от които 10 са с жени. Това означава, че всеки ден 8 души претърпяват злополука на работното си място, а на всеки 4 дни един работник умира, изпълнявайки трудовите си задължения. През първото тримесечие на тази година наблюдаваме намаление на броя на трудовите злополуки – 688 случая спрямо 810 случая за същия период на 2017 г. За съжаление броя на смъртните случаи през посочения период е 15 спрямо 14 за миналата година.

Оперативната информация за трудовите злополуки на НОИ сочи, че трите икономически дейности с най-голям брой трудови злополуки през 2017 г. са сухопътен транспорт – 256 бр. (187 бр. – 2016 г.), държавното управление – 237 бр., и в трите икономически дейности от сектор „Строителство” – 185 бр. Според данните на териториалните поделения на НОИ най-голям брой трудови злополуки за 2017 г. са регистрирани в София град – 1081, Пловдив – 300 и Варна – 236, а с най-малко, Силистра – 11, Кърджали – 19 и Видин – 4. Вижда се, че съсредоточаването на трудовите злополуки е в големите градове, където има по-висока заетост.

По данни на НОИ за област Габрово, настъпилите злополуки за първите три месеца на 2018 г. са 18. От тях 17 са признати за трудови. Няма трудови злополуки довели до трайна инвалидност или смърт. По икономически дейности злополуките са във фирми с производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, сухопътен транспорт, държавно управление, здравеопазване и др.

По данни на дирекция „Инспекция по труда” със седалище Габрово, констатираните нарушения в областта за първото тримесечие на 2018 г. са общо 1337, като по здравословни и безопасни условия на труд са установени 719 нарушения – 54 % от всички нарушения.