Анекс към КТД увеличи заплатите в детските ясли и кухни в Благоевград

С анекс към Колективен трудов договор бяха увеличени заплатите в Бюджетно звено „Детски ясли и детски кухни“ в Благоевград. На 23 април документът бе подписан като бяха договорени 10 % увеличение на основната работна заплата ,като се достигна ниво от 760 лв за медицинските сестри и педагозите в детските ясли. Допълнително заплащане за придобит трудов стаж и професионален опит е в размер на 1 % , като работодателя признава целия трудов стаж.

Анексът влиза в сила от 1 април 2018 г. Още с подписването на колективния трудов договор през 2013 година заплатите в този сектор бяха увеличени с 10 %, както и бяха договорени допълнителни дни платен годишен отпуск в размер от 1 до 4 дни в зависимост от трудовия стаж.

Като добра практика тогава бе отчетено и включването на 2 дни допълнителен платен годишен отпуск за вдовец или вдовица за две деца до 18 годишна възраст.
За осъществяване на синдикална дейност бяха договорени 80 часа годишно платен синдикален отпуск за председателите и секретарите на организациите в звеното. Договорено беше работно облекло в размер на 250 лв. ежегодно за сметка на работодателя.