РС на КНСБ Добрич договори увеличение на заплатите в някои дейности на общината

Ново увеличение на основните работни заплати получиха заетите специалисти в Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, в рамките на бюджета на дейността за 2018 г. След проведени преговори, на база анализ на изпълнението на бюджета, с Анекс от 25.10.2018 г. към общинското споразумение за 2018 година, подписано между Община град Добрич и РС на КНСБ Добрич, бе договорено увеличение с 5,5 %. В началото на годината работещите в тази дейност получиха 5% върху основното си възнаграждение.

Медицинските специалисти от Училищно и детска здравеопазване –Добрич също получиха по-високи заплати, като това е третото увеличение от за тази година. В началото на 2018 година, в рамките на стандарта бяха достигнали 630,00 лева за медицинските сестри, от 1.04.2018 бяха договорени 650,00 лева и от 01.10.2018 г. – 680,00 лева.

Освен това в резултат на извършен анализ на изпълнението на бюджетите през годината – на всяко тримесечие, бяха допълнително повишени доходите на работещите в 7 от 22-те държавно-делегирани дейности на община Добрич, в някои дейности два, в други – три пъти, в рамките на приетите бюджети.

Областният координатор на РС Добрич Ивелина Василева счита, че трябва да се търсят всички обективни възможности за нарастване на доходите на заетите в дейностите, финансирани от общинския бюджет, предвид изпреварващия темп на растеж на МРЗ за страната. Постигнатият резултат в договарянето на общинско ниво в Добрич се определя от доброто и коректно взаимодействие по отношение обмена на информацията, и конструктивния диалог с ръководството на общината, градени през годините.